سر. و خدمات مدیریت ص. بازنشستگی کشوری

مدیریت | سهام - فرابورس
سرمایه گذاریها ( زیرگروه سایر واسطه های مالی )
گروه:

سرمایه گذاریها

زیر گروه:

زیرگروه سایر واسطه های مالی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 6,180 0.16
قیمت پایانی: 6,180 0.16

آخرین معامله

1401/09/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 6,240 پایانی 6,180 10.00
بیشترین 6,260 کمترین 6,130
حجم 1.35 میلیون دفعات 640
حد قیمت 5,760 - 6,620 ارزش 8.34 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/09/09
حقیقی حقوقی
89 تعداد خریدار 2
1.134 میلیون حجم خرید 215,651
467 تعداد فروشنده 2
1.35 میلیون حجم فروش 152
215,499 تغییر مالکیت 215,499

عرضه و تقاضا

1401/09/09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد968 خرید6,170 فروش6,180 تعداد34,197 دستور2
دستور3 تعداد26,909 خرید6,160 فروش6,190 تعداد76 دستور1
دستور5 تعداد11,499 خرید6,150 فروش6,200 تعداد1,856 دستور2
دستور3 تعداد201,803 خرید6,140 فروش6,210 تعداد13,803 دستور2
دستور9 تعداد142,463 خرید6,130 فروش6,220 تعداد1,154 دستور4

EPS

سال مالی 1401/09/30
تحقق سود 1,708 دوره 9 ماهه
سود TTM 1,817
P/E TTM 3.401

DPS

آخرین مجمع 1400/09/30
سود واقعی 3,334 P/E مجمع 1.85
سود نقدی 1,650
درصد توزیع 49.49 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 7.49 % رتبه 1005
6 ماهه 25.36 % رتبه 1009
9 ماهه 10.95 % رتبه 1009
1 ساله 10.25 % رتبه 1023
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
9.27 هزار میلیارد

ارزش بازار

1.4

P/B

% 30.64

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/09/09 پایانی : 6,180 درصد تغییر : 0.16 حجم : 1.35 میلیون دفعات : 640
تاریخ : 1401/09/08 پایانی : 6,190 درصد تغییر : 0.49 حجم : 2.703 میلیون دفعات : 833
تاریخ : 1401/09/07 پایانی : 6,160 درصد تغییر : 0.49 حجم : 3.056 میلیون دفعات : 841
تاریخ : 1401/09/06 پایانی : 6,190 درصد تغییر : 2.37 حجم : 4.366 میلیون دفعات : 904
تاریخ : 1401/09/05 پایانی : 6,340 درصد تغییر : 0.64 حجم : 3.803 میلیون دفعات : 961
تاریخ : 1401/09/02 پایانی : 6,300 درصد تغییر : 1.78 حجم : 4.191 میلیون دفعات : 1,208
تاریخ : 1401/09/01 پایانی : 6,190 درصد تغییر : 3.34 حجم : 6.341 میلیون دفعات : 1,223
تاریخ : 1401/08/30 پایانی : 5,990 درصد تغییر : 0.17 حجم : 4.328 میلیون دفعات : 930
تاریخ : 1401/08/29 پایانی : 6,000 درصد تغییر : 1.35 حجم : 4.803 میلیون دفعات : 824
تاریخ : 1401/08/25 پایانی : 5,920 درصد تغییر : 0.67 حجم : 3.841 میلیون دفعات : 1,047
تاریخ : 1401/08/24 پایانی : 5,960 درصد تغییر : 1.81 حجم : 7.527 میلیون دفعات : 1,539
تاریخ : 1401/08/23 پایانی : 6,070 درصد تغییر : 1.68 حجم : 10.159 میلیون دفعات : 1,796
تاریخ : 1401/08/22 پایانی : 5,970 درصد تغییر : 1.36 حجم : 17.611 میلیون دفعات : 2,632
تاریخ : 1401/08/21 پایانی : 5,890 درصد تغییر : 2.97 حجم : 5.33 میلیون دفعات : 1,313
تاریخ : 1401/08/18 پایانی : 5,720 درصد تغییر : 1.89 حجم : 5.854 میلیون دفعات : 1,104
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ومهان آخرین : 23.00 4,426 حجم : 5.477 میلیون ارزش بازار : 132.87 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : وملت آخرین : 35.00 1,966 حجم : 480,096 ارزش بازار : 1.996 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : وگستر آخرین : 89.00 3,865 حجم : 26.475 میلیون ارزش بازار : 3.181 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : وکادو آخرین : 420.00 14,710 حجم : 1.428 میلیون ارزش بازار : 11.728 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : وصنعت آخرین : 14.00 1,690 حجم : 6.824 میلیون ارزش بازار : 30.222 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : وصنا آخرین : 4.00 2,413 حجم : 11.342 میلیون ارزش بازار : 12.17 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : وسیلام آخرین : 62.00 1,178 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/29
نماد : وسیزد آخرین : 58.00 1,216 حجم : 62,185 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/05/31
نماد : وسگلستا آخرین : 282.00 1,022 حجم : 18.36 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1400/05/09
نماد : وسکهبو آخرین : 30.00 1,100 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/08
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها