سر. و خدمات مدیریت ص. بازنشستگی کشوری

مدیریت | سهام - فرابورس
سرمایه گذاریها ( زیرگروه سایر واسطه های مالی )
گروه:

سرمایه گذاریها

زیر گروه:

زیرگروه سایر واسطه های مالی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 6,040 0.49
قیمت پایانی: 6,070 0.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 6,190 پایانی 6,070 0.00
بیشترین 6,210 کمترین 5,980
حجم 7.82 میلیون دفعات 2,916
حد قیمت 5,790 - 6,510 ارزش 46.72 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
144 تعداد خریدار 1
2.361 میلیون حجم خرید 600,000
647 تعداد فروشنده 2
2.961 میلیون حجم فروش 152
599,848 تغییر مالکیت 599,848

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد52,131 خرید6,140 فروش6,150 تعداد1,079 دستور5
دستور2 تعداد209,722 خرید6,100 فروش6,170 تعداد10,000 دستور1
دستور1 تعداد5,459 خرید6,090 فروش6,180 تعداد3,277 دستور5
دستور2 تعداد81,609 خرید6,080 فروش6,190 تعداد45,235 دستور9
دستور4 تعداد16,900 خرید6,070 فروش6,200 تعداد105,185 دستور15

EPS

سال مالی 1401/09/30
تحقق سود 658 دوره 6 ماهه
سود TTM 1,456
P/E TTM 4.245

DPS

آخرین مجمع 1400/09/30
سود واقعی 3,334 P/E مجمع 1.85
سود نقدی 1,650
درصد توزیع 49.49 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 21.27 % رتبه 1076
6 ماهه 5.82 % رتبه 1076
9 ماهه 15.59 % رتبه 1076
1 ساله 39.6 % رتبه 1076
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
8.955 هزار میلیارد

ارزش بازار

1.4

P/B

% 32.73

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/05/26 پایانی : 6,070 درصد تغییر : 1.78 حجم : 7.82 میلیون دفعات : 2,916
تاریخ : 1401/05/25 پایانی : 6,180 درصد تغییر : 0.49 حجم : 7.82 میلیون دفعات : 2,916
تاریخ : 1401/05/24 پایانی : 6,150 درصد تغییر : 1.82 حجم : 7.82 میلیون دفعات : 2,916
تاریخ : 1401/05/23 پایانی : 6,040 درصد تغییر : 3.51 حجم : 7.82 میلیون دفعات : 2,916
تاریخ : 1401/05/22 پایانی : 6,260 درصد تغییر : 4.51 حجم : 7.82 میلیون دفعات : 2,916
تاریخ : 1401/05/20 پایانی : 5,990 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7.82 میلیون دفعات : 2,916
تاریخ : 1401/05/19 پایانی : 5,990 درصد تغییر : 0.83 حجم : 7.82 میلیون دفعات : 2,916
تاریخ : 1401/05/18 پایانی : 6,040 درصد تغییر : 2.58 حجم : 7.82 میلیون دفعات : 2,916
تاریخ : 1401/05/16 پایانی : 6,200 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7.82 میلیون دفعات : 2,916
تاریخ : 1401/05/15 پایانی : 6,200 درصد تغییر : 2.99 حجم : 7.82 میلیون دفعات : 2,916
تاریخ : 1401/05/12 پایانی : 6,020 درصد تغییر : 4.51 حجم : 7.82 میلیون دفعات : 2,916
تاریخ : 1401/05/11 پایانی : 5,760 درصد تغییر : 2.70 حجم : 7.82 میلیون دفعات : 2,916
تاریخ : 1401/05/10 پایانی : 5,920 درصد تغییر : 0.34 حجم : 7.82 میلیون دفعات : 2,916
تاریخ : 1401/05/09 پایانی : 5,900 درصد تغییر : 3.75 حجم : 7.82 میلیون دفعات : 2,916
تاریخ : 1401/05/08 پایانی : 6,130 درصد تغییر : 5.51 حجم : 7.82 میلیون دفعات : 2,916
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ومهان آخرین : 40.00 4,290 حجم : 6.04 میلیون ارزش بازار : 130.86 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وملت آخرین : 2,719 1,935 حجم : 3.084 میلیون ارزش بازار : 1.948 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وگستر آخرین : 10.00 2,920 حجم : 2.2 میلیون ارزش بازار : 1.789 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وکادو آخرین : 1,442 14,860 حجم : 2.288 میلیون ارزش بازار : 11.967 هزار میلیارد تاریخ : 1401/05/10
نماد : وصنعت آخرین : 9.00 1,893 حجم : 9.1 میلیون ارزش بازار : 36.126 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وصنا آخرین : 15.00 2,443 حجم : 11.02 میلیون ارزش بازار : 16.985 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وسیلام آخرین : 62.00 1,178 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/29
نماد : وسیزد آخرین : 58.00 1,216 حجم : 62,185 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/05/31
نماد : وسگلستا آخرین : 282.00 1,022 حجم : 18.36 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1400/05/09
نماد : وسکهبو آخرین : 30.00 1,100 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/08
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها