سر. و خدمات مدیریت ص. بازنشستگی کشوری

مدیریت | سهام - فرابورس
سرمایه گذاریها ( زیرگروه سایر واسطه های مالی )
گروه:

سرمایه گذاریها

زیر گروه:

زیرگروه سایر واسطه های مالی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 3,635 5.98
قیمت پایانی: 3,595 4.81

آخرین معامله

1402/01/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 3,490 پایانی 3,595 165.00
بیشترین 3,660 کمترین 3,481
حجم 19.563 میلیون دفعات 2,918
حد قیمت 3,190 - 3,670 ارزش 70.33 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1402/01/09
حقیقی حقوقی
690 تعداد خریدار 3
19.455 میلیون حجم خرید 108,482
1,751 تعداد فروشنده 4
18.761 میلیون حجم فروش 801,954
693,472 تغییر مالکیت 693,472

عرضه و تقاضا

1402/01/09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد4,850 خرید3,633 فروش3,633 تعداد6,394 دستور2
دستور1 تعداد23,453 خرید3,632 فروش3,634 تعداد152 دستور1
دستور5 تعداد69,494 خرید3,630 فروش3,635 تعداد3,604 دستور7
دستور1 تعداد2,000 خرید3,624 فروش3,637 تعداد152 دستور1
دستور1 تعداد10,000 خرید3,622 فروش3,638 تعداد22,493 دستور4

EPS

سال مالی 1401/09/30
تحقق سود 889 دوره 12 ماهه
سود TTM 889
P/E TTM 4.044

DPS

آخرین مجمع 1401/09/30
سود واقعی 889 P/E مجمع 4.04
سود نقدی 700
درصد توزیع 78.74 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 24.41 % رتبه 514
6 ماهه 54.5 % رتبه 239
9 ماهه 20.14 % رتبه 152
1 ساله 43.89 % رتبه 98
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
10.785 هزار میلیارد

ارزش بازار

1.59

P/B

% 30.1

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/01/09 پایانی : 3,595 درصد تغییر : 4.81 حجم : 19.563 میلیون دفعات : 2,918
تاریخ : 1402/01/08 پایانی : 3,430 درصد تغییر : 2.63 حجم : 19.153 میلیون دفعات : 2,885
تاریخ : 1402/01/07 پایانی : 3,342 درصد تغییر : 1.21 حجم : 13.171 میلیون دفعات : 2,225
تاریخ : 1402/01/06 پایانی : 3,302 درصد تغییر : 4.89 حجم : 719,727 دفعات : 108
تاریخ : 1402/01/05 پایانی : 3,148 درصد تغییر : 5.81 حجم : 5.177 میلیون دفعات : 1,448
تاریخ : 1402/01/05 پایانی : 3,342 درصد تغییر : 0.30 حجم : 5.177 میلیون دفعات : 1,448
تاریخ : 1401/12/28 پایانی : 3,332 درصد تغییر : 0.73 حجم : 9.247 میلیون دفعات : 1,494
تاریخ : 1401/12/27 پایانی : 3,308 درصد تغییر : 5.08 حجم : 11.413 میلیون دفعات : 1,713
تاریخ : 1401/12/24 پایانی : 3,148 درصد تغییر : 2.84 حجم : 5.177 میلیون دفعات : 1,448
تاریخ : 1401/12/23 پایانی : 3,061 درصد تغییر : 0.36 حجم : 7.703 میلیون دفعات : 8,233
تاریخ : 1401/12/22 پایانی : 3,072 درصد تغییر : 0.20 حجم : 6.737 میلیون دفعات : 3,584
تاریخ : 1401/12/21 پایانی : 3,078 درصد تغییر : 2.50 حجم : 9.143 میلیون دفعات : 1,889
تاریخ : 1401/12/20 پایانی : 3,157 درصد تغییر : 0.41 حجم : 12.701 میلیون دفعات : 1,618
تاریخ : 1401/12/16 پایانی : 3,144 درصد تغییر : 0.16 حجم : 15.811 میلیون دفعات : 1,613
تاریخ : 1401/12/15 پایانی : 3,139 درصد تغییر : 0.79 حجم : 5.922 میلیون دفعات : 973
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ومهان آخرین : 120.00 7,200 حجم : 5.622 میلیون ارزش بازار : 213.3 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/09
نماد : وملت آخرین : 58.00 3,006 حجم : - ارزش بازار : 3.006 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/09
نماد : وگستر آخرین : 370.00 5,667 حجم : 11.101 میلیون ارزش بازار : 4.504 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/09
نماد : وکادو آخرین : 150.00 22,150 حجم : 869,668 ارزش بازار : 17.7 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/09
نماد : وصنعت آخرین : 63.00 2,290 حجم : 22.111 میلیون ارزش بازار : 40.752 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/09
نماد : وصنا آخرین : 95.00 1,910 حجم : 25.359 میلیون ارزش بازار : 15.192 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/09
نماد : وسیلام آخرین : 62.00 1,178 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/29
نماد : وسیزد آخرین : 58.00 1,216 حجم : 62,185 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/05/31
نماد : وسگلستا آخرین : 282.00 1,022 حجم : 18.36 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1400/05/09
نماد : وسکهبو آخرین : 30.00 1,100 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/08
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها