داده پردازی ایران

مداران | سهام - بورس
رایانه ( مشاوره و تهیه نرم افزار )
گروه:

رایانه

زیر گروه:

مشاوره و تهیه نرم افزار

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 24,590 2.08
قیمت پایانی: 24,090 0.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 24,100 پایانی 24,090 0.00
بیشترین 25,200 کمترین 23,570
حجم 284,292 دفعات 103
حد قیمت 23,610 - 26,090 ارزش 4 میلیارد
حجم مبنا 1.086 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
441 تعداد خریدار -
1.471 میلیون حجم خرید -
236 تعداد فروشنده -
1.471 میلیون حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد2,218 خرید24,690 فروش24,720 تعداد2 دستور1
دستور1 تعداد242 خرید24,660 فروش24,780 تعداد2,850 دستور2
دستور1 تعداد809 خرید24,620 فروش24,790 تعداد270 دستور1
دستور1 تعداد2,024 خرید24,610 فروش24,820 تعداد396 دستور1
دستور1 تعداد300 خرید24,600 فروش24,830 تعداد8,397 دستور1

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود -198 دوره 3 ماهه
سود TTM 1,067
P/E TTM 23.252

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 1,400 P/E مجمع 17.72
سود نقدی 140
درصد توزیع 10 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 46.33 % رتبه 127
6 ماهه 75.33 % رتبه 239
9 ماهه 77.45 % رتبه 277
1 ساله 12.49 % رتبه 336
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
9.074 هزار میلیارد

ارزش بازار

9.49

P/B

% 17.36

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/05/26 پایانی : 24,090 درصد تغییر : 2.90 حجم : 284,292 دفعات : 103
تاریخ : 1401/05/25 پایانی : 24,810 درصد تغییر : 0.16 حجم : 284,292 دفعات : 103
تاریخ : 1401/05/24 پایانی : 24,850 درصد تغییر : 2.32 حجم : 284,292 دفعات : 103
تاریخ : 1401/05/23 پایانی : 25,440 درصد تغییر : 3.42 حجم : 284,292 دفعات : 103
تاریخ : 1401/05/22 پایانی : 26,340 درصد تغییر : 2.55 حجم : 284,292 دفعات : 103
تاریخ : 1401/05/20 پایانی : 27,030 درصد تغییر : 0.00 حجم : 284,292 دفعات : 103
تاریخ : 1401/05/19 پایانی : 27,030 درصد تغییر : 3.64 حجم : 284,292 دفعات : 103
تاریخ : 1401/05/18 پایانی : 28,050 درصد تغییر : 0.54 حجم : 284,292 دفعات : 103
تاریخ : 1401/05/16 پایانی : 27,900 درصد تغییر : 0.00 حجم : 284,292 دفعات : 103
تاریخ : 1401/05/15 پایانی : 27,900 درصد تغییر : 0.00 حجم : 284,292 دفعات : 103
تاریخ : 1401/05/12 پایانی : 27,900 درصد تغییر : 2.09 حجم : 284,292 دفعات : 103
تاریخ : 1401/05/11 پایانی : 27,330 درصد تغییر : 4.00 حجم : 284,292 دفعات : 103
تاریخ : 1401/05/10 پایانی : 26,280 درصد تغییر : 4.66 حجم : 284,292 دفعات : 103
تاریخ : 1401/05/09 پایانی : 25,110 درصد تغییر : 2.22 حجم : 284,292 دفعات : 103
تاریخ : 1401/05/08 پایانی : 25,680 درصد تغییر : 0.58 حجم : 284,292 دفعات : 103
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : مرقام آخرین : 70.00 9,650 حجم : 1.38 میلیون ارزش بازار : 3.875 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : سیستم آخرین : 30.00 6,030 حجم : 1.71 میلیون ارزش بازار : 53.7 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : سپ آخرین : 20.00 25,630 حجم : 130,388 ارزش بازار : 179.76 هزار میلیارد تاریخ : 12:26
نماد : رکیش آخرین : 30.00 3,005 حجم : 5.08 میلیون ارزش بازار : 29.144 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : رتاپ آخرین : 26.00 4,220 حجم : 1.65 میلیون ارزش بازار : 29.118 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : رانفور آخرین : 31.00 3,877 حجم : 2.01 میلیون ارزش بازار : 138.708 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
نماد : رافزا آخرین : 600.00 51,050 حجم : 385,138 ارزش بازار : 9.95 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : پرداخت آخرین : 550.00 23,060 حجم : 1.77 میلیون ارزش بازار : 66.45 هزار میلیارد تاریخ : 12:26
نماد : آپ آخرین : 40.00 6,460 حجم : 11.47 میلیون ارزش بازار : 36.519 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : سپیدار آخرین : 100.00 20,500 حجم : 1.26 میلیون ارزش بازار : 14.63 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها