مبین انرژی خلیج فارس

مبین | سهام - بورس
عرضه برق،گاز،بخار و آب گرم ( تولید و انتقال و توزیع )
گروه:

عرضه برق،گاز،بخار و آب گرم

زیر گروه:

تولید و انتقال و توزیع

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 26,140 0.08
قیمت پایانی: 26,160 0.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 25,300 پایانی 26,160 0.00
بیشترین 26,400 کمترین 25,300
حجم 712,643 دفعات 242
حد قیمت 24,810 - 27,410 ارزش 15.5 میلیارد
حجم مبنا 5.533 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
121 تعداد خریدار 2
682,617 حجم خرید 2.667 میلیون
70 تعداد فروشنده 2
2.25 میلیون حجم فروش 1.1 میلیون
1.567 میلیون تغییر مالکیت 1.567 میلیون

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد33 خرید25,600 فروش25,630 تعداد1,197 دستور1
دستور1 تعداد521 خرید25,530 فروش25,640 تعداد10,000 دستور1
دستور1 تعداد199 خرید25,520 فروش25,690 تعداد10,000 دستور1
دستور3 تعداد20,000 خرید25,510 فروش25,710 تعداد82,927 دستور1
دستور6 تعداد30,747 خرید25,500 فروش25,750 تعداد10,619 دستور2

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 1,277 دوره 3 ماهه
سود TTM 7,578
P/E TTM 3.453

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 6,746 P/E مجمع 3.88
سود نقدی 6,500
درصد توزیع 96.35 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 21.31 % رتبه 268
6 ماهه 67.45 % رتبه 237
9 ماهه 33.35 % رتبه 155
1 ساله 48.3 % رتبه 147
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
442.602 هزار میلیارد

ارزش بازار

12.89

P/B

% 16.57

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/05/26 پایانی : 26,160 درصد تغییر : 0.04 حجم : 712,643 دفعات : 242
تاریخ : 1401/05/25 پایانی : 26,170 درصد تغییر : 0.23 حجم : 712,643 دفعات : 242
تاریخ : 1401/05/24 پایانی : 26,110 درصد تغییر : 0.57 حجم : 712,643 دفعات : 242
تاریخ : 1401/05/23 پایانی : 26,260 درصد تغییر : 0.19 حجم : 712,643 دفعات : 242
تاریخ : 1401/05/22 پایانی : 26,310 درصد تغییر : 0.45 حجم : 712,643 دفعات : 242
تاریخ : 1401/05/20 پایانی : 26,430 درصد تغییر : 0.00 حجم : 712,643 دفعات : 242
تاریخ : 1401/05/19 پایانی : 26,430 درصد تغییر : 0.34 حجم : 712,643 دفعات : 242
تاریخ : 1401/05/18 پایانی : 26,340 درصد تغییر : 0.00 حجم : 712,643 دفعات : 242
تاریخ : 1401/05/16 پایانی : 26,340 درصد تغییر : 0.00 حجم : 712,643 دفعات : 242
تاریخ : 1401/05/15 پایانی : 26,340 درصد تغییر : 0.00 حجم : 712,643 دفعات : 242
تاریخ : 1401/05/12 پایانی : 26,340 درصد تغییر : 0.46 حجم : 712,643 دفعات : 242
تاریخ : 1401/05/11 پایانی : 26,220 درصد تغییر : 0.54 حجم : 712,643 دفعات : 242
تاریخ : 1401/05/10 پایانی : 26,080 درصد تغییر : 0.23 حجم : 712,643 دفعات : 242
تاریخ : 1401/05/09 پایانی : 26,020 درصد تغییر : 0.46 حجم : 712,643 دفعات : 242
تاریخ : 1401/05/08 پایانی : 25,900 درصد تغییر : 0.15 حجم : 712,643 دفعات : 242
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : بفجر آخرین : 580.00 21,790 حجم : 447,844 ارزش بازار : 219.375 هزار میلیارد تاریخ : 1401/04/27
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها