پتروشیمی مارون

مارون | سهام - فرابورس
شیمیایی ( شیمیایی پایه به جز کود )
گروه:

شیمیایی

زیر گروه:

شیمیایی پایه به جز کود

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 147,493 0.18
قیمت پایانی: 147,491 0.18

آخرین معامله

12:28
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 149,148 پایانی 147,491 267.00
بیشترین 149,148 کمترین 143,801
حجم 109,208 دفعات 159
حد قیمت 144,872 - 158,313 ارزش 15.96 میلیارد
حجم مبنا 783,853 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:28
حقیقی حقوقی
18 تعداد خریدار 2
9,482 حجم خرید 208,679
53 تعداد فروشنده 3
30,246 حجم فروش 187,915
20,764 تغییر مالکیت 20,764

عرضه و تقاضا

12:28
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد260 خرید113,741 فروش144,872 تعداد9,539 دستور12
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش144,890 تعداد65 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش145,000 تعداد896 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش146,000 تعداد530 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش146,500 تعداد1,304 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 8,785 دوره 9 ماهه
سود TTM 10,596
P/E TTM 13.957

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 6,398 P/E مجمع 23.12
سود نقدی 3,950
درصد توزیع 61.74 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 1.57 % رتبه 30
6 ماهه 19.38 % رتبه 43
9 ماهه 14.31 % رتبه 53
1 ساله 116.43 % رتبه 73
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
1179.928 هزار میلیارد

ارزش بازار

11.62

P/B

% 1.09

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/20 پایانی : 147,758 درصد تغییر : 0.09 حجم : 22,100 دفعات : 110
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 147,890 درصد تغییر : 0.98 حجم : 218,161 دفعات : 80
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 149,352 درصد تغییر : 0.15 حجم : 33,643 دفعات : 68
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 149,578 درصد تغییر : 0.31 حجم : 84,339 دفعات : 117
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 150,040 درصد تغییر : 0.27 حجم : 49,217 دفعات : 55
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 150,440 درصد تغییر : 0.51 حجم : 111,058 دفعات : 57
تاریخ : 1400/02/11 پایانی : 151,206 درصد تغییر : 0.61 حجم : 136,556 دفعات : 92
تاریخ : 1400/02/08 پایانی : 152,137 درصد تغییر : 2.73 حجم : 20,182 دفعات : 100
تاریخ : 1400/02/07 پایانی : 156,412 درصد تغییر : 0.00 حجم : 38,093 دفعات : 159
تاریخ : 1400/02/06 پایانی : 156,412 درصد تغییر : 0.00 حجم : 257,600 دفعات : 166
تاریخ : 1400/02/05 پایانی : 156,412 درصد تغییر : 0.00 حجم : 284,354 دفعات : 116
تاریخ : 1400/02/04 پایانی : 156,412 درصد تغییر : 0.00 حجم : 15,808 دفعات : 111
تاریخ : 1400/02/01 پایانی : 156,412 درصد تغییر : 0.00 حجم : 91,687 دفعات : 143
تاریخ : 1400/01/31 پایانی : 156,412 درصد تغییر : 0.00 حجم : 49,724 دفعات : 147
تاریخ : 1400/01/30 پایانی : 156,412 درصد تغییر : 0.00 حجم : 23,800 دفعات : 124
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : نوری آخرین : 3,320 58,740 حجم : 3.35 میلیون ارزش بازار : 526.32 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : کلر آخرین : 3,896 125,985 حجم : 3,324 ارزش بازار : 42.525 هزار میلیارد تاریخ : 11:56
نماد : کرماشا آخرین : 620.00 31,650 حجم : 928,053 ارزش بازار : 113.923 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فسا آخرین : 1,282 1,736 حجم : 286,129 ارزش بازار : 10.521 هزار میلیارد تاریخ : 12:24
نماد : فارس آخرین : 450.00 8,740 حجم : 28.64 میلیون ارزش بازار : 2482.55 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
نماد : شیران آخرین : 1,150 20,450 حجم : 6.3 میلیون ارزش بازار : 196.37 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شمواد آخرین : 2,985 61,442 حجم : 8,673 ارزش بازار : 9.245 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/16
نماد : شگویا آخرین : 505.00 8,928 حجم : 21.74 میلیون ارزش بازار : 212.337 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شفن آخرین : 2,550 302,080 حجم : 160,882 ارزش بازار : 289.323 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شفارس آخرین : 1,060 52,350 حجم : - ارزش بازار : 33.394 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/11
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها