پتروشیمی مارون

مارون | سهام - فرابورس
شیمیایی ( شیمیایی پایه به جز کود )
گروه:

شیمیایی

زیر گروه:

شیمیایی پایه به جز کود

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 150,151 1.18
قیمت پایانی: 148,639 0.16

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 154,999 پایانی 148,639 233.00
بیشترین 154,999 کمترین 148,491
حجم 84,547 دفعات 317
حد قیمت 145,283 - 157,141 ارزش 12.7 میلیارد
حجم مبنا 783,853 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
91 تعداد خریدار 4
43,790 حجم خرید 175,216
176 تعداد فروشنده 3
97,106 حجم فروش 121,900
53,316 تغییر مالکیت 53,316

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد5,000 خرید148,957 فروش152,800 تعداد300 دستور1
دستور1 تعداد150 خرید145,383 فروش153,000 تعداد20,399 دستور3
دستور1 تعداد1,000 خرید145,301 فروش153,403 تعداد5,000 دستور1
دستور1 تعداد35 خرید145,300 فروش153,481 تعداد100 دستور2
دستور1 تعداد690 خرید145,285 فروش154,238 تعداد130 دستور2

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 8,785 دوره 9 ماهه
سود TTM 10,596
P/E TTM 14.006

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 6,398 P/E مجمع 23.2
سود نقدی 3,950
درصد توزیع 61.74 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 17.31 % رتبه 49
6 ماهه 24.79 % رتبه 54
9 ماهه 97.92 % رتبه 74
1 ساله 139.89 % رتبه 81
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
1189.112 هزار میلیارد

ارزش بازار

11.67

P/B

% 1

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/11 پایانی : 148,639 درصد تغییر : 0.16 حجم : 84,547 دفعات : 317
تاریخ : 1399/12/10 پایانی : 148,406 درصد تغییر : 0.11 حجم : 219,006 دفعات : 367
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 148,247 درصد تغییر : 0.00 حجم : 97,165 دفعات : 206
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 148,247 درصد تغییر : 0.10 حجم : 68,678 دفعات : 247
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 148,396 درصد تغییر : 0.10 حجم : 21,154 دفعات : 103
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 148,253 درصد تغییر : 0.13 حجم : 254,757 دفعات : 541
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 148,055 درصد تغییر : 0.45 حجم : 149,720 دفعات : 107
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 148,719 درصد تغییر : 0.27 حجم : 94,962 دفعات : 146
تاریخ : 1399/11/30 پایانی : 149,121 درصد تغییر : 0.00 حجم : 52,580 دفعات : 133
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 149,121 درصد تغییر : 0.06 حجم : 52,580 دفعات : 133
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 149,216 درصد تغییر : 0.03 حجم : 158,907 دفعات : 209
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 149,169 درصد تغییر : 0.16 حجم : 96,259 دفعات : 194
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 149,401 درصد تغییر : 0.19 حجم : 85,487 دفعات : 197
تاریخ : 1399/11/25 پایانی : 149,680 درصد تغییر : 0.12 حجم : 175,489 دفعات : 365
تاریخ : 1399/11/21 پایانی : 149,496 درصد تغییر : 0.41 حجم : 150,764 دفعات : 327
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : نوری آخرین : 220.00 49,480 حجم : 2.59 میلیون ارزش بازار : 443.97 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : کلر آخرین : 2,663 130,506 حجم : 6,122 ارزش بازار : 43.598 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : کرماشا آخرین : 10.00 34,200 حجم : 977,423 ارزش بازار : 120.169 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
نماد : فسا آخرین : 1,199 1,819 حجم : 286,129 ارزش بازار : 10.521 هزار میلیارد تاریخ : 11:17
نماد : فارس آخرین : 90.00 8,490 حجم : 25.64 میلیون ارزش بازار : 2448.11 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شیران آخرین : 540.00 26,940 حجم : 510,694 ارزش بازار : 264.141 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
نماد : شمواد آخرین : 2,985 61,442 حجم : 8,673 ارزش بازار : 9.245 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/16
نماد : شگویا آخرین : 100.00 8,110 حجم : 27.53 میلیون ارزش بازار : 192.811 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شفن آخرین : 5,270 281,700 حجم : 132,904 ارزش بازار : 263.701 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شفارس آخرین : 1,060 52,350 حجم : 328,324 ارزش بازار : 33.394 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها