صنایع ماشینهای اداری ایران

مادیرا | سهام - فرابورس
محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری ( تولید رایانه و تجهیزات جانبی )
گروه:

محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری

زیر گروه:

تولید رایانه و تجهیزات جانبی

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 2,500 1.85
قیمت پایانی: 2,509 1.49

آخرین معامله

1401/09/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,550 پایانی 2,509 38.00
بیشترین 2,587 کمترین 2,485
حجم 14.704 میلیون دفعات 945
حد قیمت 2,420 - 2,674 ارزش 36.89 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/09/09
حقیقی حقوقی
351 تعداد خریدار 2
13.983 میلیون حجم خرید 720,846
290 تعداد فروشنده 2
13.963 میلیون حجم فروش 740,978
20,132 تغییر مالکیت 20,132

عرضه و تقاضا

1401/09/09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور3 تعداد20,299 خرید2,500 فروش2,535 تعداد40,570 دستور1
دستور4 تعداد87,500 خرید2,499 فروش2,542 تعداد24,087 دستور1
دستور6 تعداد62,313 خرید2,495 فروش2,545 تعداد100,000 دستور1
دستور3 تعداد40,000 خرید2,490 فروش2,547 تعداد20,000 دستور1
دستور2 تعداد55,031 خرید2,489 فروش2,548 تعداد70,684 دستور2

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود -4 دوره 3 ماهه
سود TTM 112
P/E TTM 22.388

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 240 P/E مجمع 10.45
سود نقدی 110
درصد توزیع 45.83 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 14.13 % رتبه 69
6 ماهه 16.57 % رتبه 97
9 ماهه 1.39 % رتبه 131
1 ساله 34.18 % رتبه 123
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
35.628 هزار میلیارد

ارزش بازار

1.91

P/B

% 22.45

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/09/09 پایانی : 2,509 درصد تغییر : 1.49 حجم : 14.704 میلیون دفعات : 945
تاریخ : 1401/09/08 پایانی : 2,547 درصد تغییر : 1.93 حجم : 19.341 میلیون دفعات : 1,069
تاریخ : 1401/09/07 پایانی : 2,597 درصد تغییر : 2.16 حجم : 19.13 میلیون دفعات : 1,207
تاریخ : 1401/09/06 پایانی : 2,542 درصد تغییر : 0.63 حجم : 38.513 میلیون دفعات : 1,918
تاریخ : 1401/09/05 پایانی : 2,526 درصد تغییر : 3.74 حجم : 49.338 میلیون دفعات : 2,130
تاریخ : 1401/09/02 پایانی : 2,624 درصد تغییر : 0.94 حجم : 32.336 میلیون دفعات : 1,818
تاریخ : 1401/09/01 پایانی : 2,649 درصد تغییر : 4.79 حجم : 94.999 میلیون دفعات : 3,439
تاریخ : 1401/08/30 پایانی : 2,528 درصد تغییر : 2.06 حجم : 62.87 میلیون دفعات : 2,062
تاریخ : 1401/08/29 پایانی : 2,477 درصد تغییر : 1.19 حجم : 33.503 میلیون دفعات : 1,562
تاریخ : 1401/08/25 پایانی : 2,448 درصد تغییر : 4.75 حجم : 51.489 میلیون دفعات : 1,433
تاریخ : 1401/08/24 پایانی : 2,337 درصد تغییر : 4.56 حجم : 25.275 میلیون دفعات : 900
تاریخ : 1401/08/23 پایانی : 2,235 درصد تغییر : 1.06 حجم : 15.083 میلیون دفعات : 879
تاریخ : 1401/08/22 پایانی : 2,259 درصد تغییر : 1.87 حجم : 16.969 میلیون دفعات : 976
تاریخ : 1401/08/21 پایانی : 2,302 درصد تغییر : 1.95 حجم : 38.195 میلیون دفعات : 1,661
تاریخ : 1401/08/18 پایانی : 2,258 درصد تغییر : 1.17 حجم : 36.711 میلیون دفعات : 1,753
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها