بیمه ما

ما | سهام - بورس
بیمه و بازنشستگی ( فعالیتهای مالی و اجرایی )
گروه:

بیمه و بازنشستگی

زیر گروه:

فعالیتهای مالی و اجرایی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 8,040 4.01
قیمت پایانی: 7,910 2.33

آخرین معامله

1400/02/22
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 8,100 پایانی 7,910 180.00
بیشترین 8,140 کمترین 7,870
حجم 4.73 میلیون دفعات 548
حد قیمت 7,500 - 8,190 ارزش 37.7 میلیارد
حجم مبنا 7.174 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/02/22
حقیقی حقوقی
120 تعداد خریدار 3
1.094 میلیون حجم خرید 3.633 میلیون
178 تعداد فروشنده 4
2.146 میلیون حجم فروش 2.582 میلیون
1.052 میلیون تغییر مالکیت 1.052 میلیون

عرضه و تقاضا

1400/02/22
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور6 تعداد194,948 خرید7,900 فروش8,040 تعداد52,454 دستور5
دستور1 تعداد50,000 خرید7,890 فروش8,050 تعداد54,410 دستور4
دستور2 تعداد70,000 خرید7,880 فروش8,060 تعداد46,504 دستور2
دستور2 تعداد11,000 خرید7,870 فروش8,080 تعداد10,000 دستور1
دستور2 تعداد130,000 خرید7,850 فروش8,090 تعداد7,550 دستور2

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 756 دوره 9 ماهه
سود TTM 793
P/E TTM 9.978

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 519 P/E مجمع 15.24
سود نقدی 380
درصد توزیع 73.22 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 8.19 % رتبه 213
6 ماهه 23.68 % رتبه 207
9 ماهه 8.49 % رتبه 284
1 ساله 93.75 % رتبه 281
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
31.64 هزار میلیارد

ارزش بازار

4.15

P/B

% 15.79

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/22 پایانی : 7,910 درصد تغییر : 2.33 حجم : 4.73 میلیون دفعات : 548
تاریخ : 1400/02/21 پایانی : 7,730 درصد تغییر : 2.66 حجم : 4.59 میلیون دفعات : 714
تاریخ : 1400/02/20 پایانی : 7,530 درصد تغییر : 2.03 حجم : 4.72 میلیون دفعات : 693
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 7,380 درصد تغییر : 0.68 حجم : 6.7 میلیون دفعات : 754
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 7,330 درصد تغییر : 0.41 حجم : 6.53 میلیون دفعات : 601
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 7,360 درصد تغییر : 0.27 حجم : 755,399 دفعات : 95
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 7,380 درصد تغییر : 0.41 حجم : 871,452 دفعات : 81
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 7,410 درصد تغییر : 0.27 حجم : 860,768 دفعات : 92
تاریخ : 1400/02/11 پایانی : 7,430 درصد تغییر : 0.27 حجم : 916,867 دفعات : 140
تاریخ : 1400/02/08 پایانی : 7,450 درصد تغییر : 2.62 حجم : 6.63 میلیون دفعات : 626
تاریخ : 1400/02/07 پایانی : 7,260 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.2 میلیون دفعات : 197
تاریخ : 1400/02/06 پایانی : 7,260 درصد تغییر : 0.00 حجم : 140,421 دفعات : 31
تاریخ : 1400/02/05 پایانی : 7,260 درصد تغییر : 0.00 حجم : 104,019 دفعات : 7
تاریخ : 1400/02/04 پایانی : 7,260 درصد تغییر : 0.00 حجم : 393,660 دفعات : 59
تاریخ : 1400/02/01 پایانی : 7,260 درصد تغییر : 0.00 حجم : 920,576 دفعات : 165
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وسرمد آخرین : 362.00 5,980 حجم : 2.08 میلیون ارزش بازار : 14.045 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : وحکمت آخرین : 2,550 3,311 حجم : 52,755 ارزش بازار : 8.792 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : وتعاون آخرین : 90.00 6,177 حجم : 2.623 میلیون ارزش بازار : 9.131 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : نوین آخرین : 177.00 5,733 حجم : 79,500 ارزش بازار : 15.503 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : میهن آخرین : 98.00 4,830 حجم : - ارزش بازار : 7.374 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/26
نماد : کوثر آخرین : 439.00 14,227 حجم : 12,296 ارزش بازار : 95.096 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : بنو آخرین : 955.00 30,909 حجم : 851 ارزش بازار : 95.589 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : بساما آخرین : 626.00 20,246 حجم : 595,634 ارزش بازار : 42.596 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : بخاور آخرین : 202.00 6,558 حجم : 10,869 ارزش بازار : 8.112 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : بپاس آخرین : 1,788 88,900 حجم : 801,203 ارزش بازار : 900.118 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها