بیمه ما

ما | سهام - بورس
بیمه و بازنشستگی ( فعالیتهای مالی و اجرایی )
گروه:

بیمه و بازنشستگی

زیر گروه:

فعالیتهای مالی و اجرایی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 7,980 1.72
قیمت پایانی: 7,980 1.72

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 8,180 پایانی 7,980 140.00
بیشترین 8,330 کمترین 7,740
حجم 1.3 میلیون دفعات 298
حد قیمت 7,410 - 8,170 ارزش 10.3 میلیارد
حجم مبنا 7.174 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
83 تعداد خریدار -
1.749 میلیون حجم خرید -
135 تعداد فروشنده -
1.749 میلیون حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد1,000 خرید7,810 فروش7,920 تعداد650 دستور1
دستور1 تعداد1,300 خرید7,800 فروش7,930 تعداد7,000 دستور1
دستور2 تعداد2,015 خرید7,780 فروش7,940 تعداد3,396 دستور1
دستور2 تعداد10,005 خرید7,720 فروش7,950 تعداد130 دستور1
دستور1 تعداد2,000 خرید7,710 فروش7,990 تعداد2,000 دستور1

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود 336 دوره 3 ماهه
سود TTM 1,453
P/E TTM 5.355

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 1,284 P/E مجمع 6.06
سود نقدی 650
درصد توزیع 50.62 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 3.59 % رتبه 317
6 ماهه 12.83 % رتبه 272
9 ماهه 4.2 % رتبه 277
1 ساله 27.3 % رتبه 225
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
31.92 هزار میلیارد

ارزش بازار

3.76

P/B

% 17.78

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/06/29 پایانی : 8,120 درصد تغییر : 4.37 حجم : 2.65 میلیون دفعات : 387
تاریخ : 1400/06/28 پایانی : 7,780 درصد تغییر : 0.13 حجم : 1.75 میلیون دفعات : 281
تاریخ : 1400/06/27 پایانی : 7,790 درصد تغییر : 4.18 حجم : 2.88 میلیون دفعات : 424
تاریخ : 1400/06/25 پایانی : 8,130 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.11 میلیون دفعات : 334
تاریخ : 1400/06/24 پایانی : 8,130 درصد تغییر : 0.12 حجم : 1.11 میلیون دفعات : 334
تاریخ : 1400/06/23 پایانی : 8,140 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.31 میلیون دفعات : 355
تاریخ : 1400/06/22 پایانی : 8,140 درصد تغییر : 2.05 حجم : 1.02 میلیون دفعات : 227
تاریخ : 1400/06/21 پایانی : 8,310 درصد تغییر : 2.47 حجم : 1.1 میلیون دفعات : 242
تاریخ : 1400/06/20 پایانی : 8,520 درصد تغییر : 3.51 حجم : 2.31 میلیون دفعات : 474
تاریخ : 1400/06/17 پایانی : 8,830 درصد تغییر : 3.64 حجم : 4.27 میلیون دفعات : 941
تاریخ : 1400/06/16 پایانی : 8,520 درصد تغییر : 2.28 حجم : 7.82 میلیون دفعات : 887
تاریخ : 1400/06/15 پایانی : 8,330 درصد تغییر : 3.59 حجم : 5.77 میلیون دفعات : 1,024
تاریخ : 1400/06/14 پایانی : 8,640 درصد تغییر : 1.17 حجم : 5.31 میلیون دفعات : 877
تاریخ : 1400/06/13 پایانی : 8,540 درصد تغییر : 4.79 حجم : 9.02 میلیون دفعات : 883
تاریخ : 1400/06/10 پایانی : 8,150 درصد تغییر : 3.69 حجم : 2.16 میلیون دفعات : 384
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وسرمد آخرین : 833.00 4,785 حجم : 2.08 میلیون ارزش بازار : 14.045 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وحکمت آخرین : 1,742 4,119 حجم : 52,755 ارزش بازار : 8.792 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وتعاون آخرین : 3,938 2,149 حجم : 2.623 میلیون ارزش بازار : 9.131 هزار میلیارد تاریخ : 12:23
نماد : نوین آخرین : 166.00 5,163 حجم : 6.1 میلیون ارزش بازار : 13.535 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : میهن آخرین : 157.00 2,987 حجم : 9.86 میلیون ارزش بازار : 4.511 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : کوثر آخرین : 31.00 12,690 حجم : 4.98 میلیون ارزش بازار : 81.082 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : بنو آخرین : 675.00 12,829 حجم : 2.02 میلیون ارزش بازار : 77.634 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : بساما آخرین : 1,193 22,702 حجم : 668,028 ارزش بازار : 47.341 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : بخاور آخرین : 162.00 5,368 حجم : 1.16 میلیون ارزش بازار : 6.527 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : بپاس آخرین : 3,401 64,629 حجم : 423,556 ارزش بازار : 1371.074 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها