پارس الکتریک

لپارس | سهام - بورس
وسایل ارتباطی ( گیرنده های ارتباطی )
گروه:

وسایل ارتباطی

زیر گروه:

گیرنده های ارتباطی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 110,840 5.00
قیمت پایانی: 111,390 4.53

آخرین معامله

1399/10/27
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 111,100 پایانی 111,390 5,280.00
بیشترین 114,910 کمترین 110,840
حجم 634,379 دفعات 1,182
حد قیمت 110,840 - 122,500 ارزش 70.7 میلیارد
حجم مبنا 355,189 حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/10/27
حقیقی حقوقی
649 تعداد خریدار 1
594,379 حجم خرید 40,000
406 تعداد فروشنده 1
615,667 حجم فروش 18,712
21,288 تغییر مالکیت 21,288

عرضه و تقاضا

1399/10/27
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش110,840 تعداد1,270,310 دستور893
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش110,850 تعداد4,456 دستور9
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش110,860 تعداد582 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش110,900 تعداد2,565 دستور3
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش110,910 تعداد1,110 دستور4

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 393 دوره 6 ماهه
سود TTM 661
P/E TTM 168.517

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 597 P/E مجمع 186.58
سود نقدی 586
درصد توزیع 98.16 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 67.34 % رتبه 83
6 ماهه 57.53 % رتبه 171
9 ماهه 77.26 % رتبه 172
1 ساله 333.19 % رتبه 198
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
33.417 هزار میلیارد

ارزش بازار

41.1

P/B

% 36.79

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/10/27 پایانی : 111,390 درصد تغییر : 4.53 حجم : 634,379 دفعات : 1,182
تاریخ : 1399/10/24 پایانی : 116,670 درصد تغییر : 3.54 حجم : 3.5 میلیون دفعات : 6,256
تاریخ : 1399/10/23 پایانی : 120,950 درصد تغییر : 4.30 حجم : 1.17 میلیون دفعات : 2,494
تاریخ : 1399/10/22 پایانی : 126,390 درصد تغییر : 3.80 حجم : 3.46 میلیون دفعات : 7,609
تاریخ : 1399/10/21 پایانی : 131,380 درصد تغییر : 3.34 حجم : 3.5 میلیون دفعات : 8,966
تاریخ : 1399/10/20 پایانی : 135,920 درصد تغییر : 3.02 حجم : 4.68 میلیون دفعات : 10,860
تاریخ : 1399/10/18 پایانی : 140,150 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.68 میلیون دفعات : 10,941
تاریخ : 1399/10/17 پایانی : 140,150 درصد تغییر : 3.85 حجم : 4.68 میلیون دفعات : 10,941
تاریخ : 1399/10/16 پایانی : 134,960 درصد تغییر : 3.32 حجم : 2.84 میلیون دفعات : 7,559
تاریخ : 1399/10/15 پایانی : 130,620 درصد تغییر : 3.98 حجم : 3.48 میلیون دفعات : 5,957
تاریخ : 1399/10/14 پایانی : 125,620 درصد تغییر : 4.42 حجم : 2.34 میلیون دفعات : 3,520
تاریخ : 1399/10/13 پایانی : 131,430 درصد تغییر : 4.97 حجم : 510,748 دفعات : 1,029
تاریخ : 1399/10/11 پایانی : 138,300 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.94 میلیون دفعات : 5,530
تاریخ : 1399/10/10 پایانی : 138,300 درصد تغییر : 4.46 حجم : 1.94 میلیون دفعات : 5,530
تاریخ : 1399/10/09 پایانی : 144,750 درصد تغییر : 4.10 حجم : 2.77 میلیون دفعات : 7,187
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : لپیام آخرین : 16,605 44,111 حجم : 596,675 ارزش بازار : 4.951 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها