تامین سرمایه لوتوس پارسیان

لوتوس | سهام - بورس
فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط ( بجز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی )
گروه:

فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط

زیر گروه:

بجز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 9,560 1.95
قیمت پایانی: 9,720 0.31

آخرین معامله

1400/01/25
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 9,600 پایانی 9,720 30.00
بیشترین 9,750 کمترین 9,560
حجم 950,748 دفعات 173
حد قیمت 9,560 - 10,330 ارزش 9.1 میلیارد
حجم مبنا 3.704 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/01/25
حقیقی حقوقی
65 تعداد خریدار 1
414,492 حجم خرید 35,453
90 تعداد فروشنده 1
323,336 حجم فروش 126,609
91,156 تغییر مالکیت 91,156

عرضه و تقاضا

1400/01/25
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد600 خرید9,710 فروش9,750 تعداد1,823 دستور2
دستور2 تعداد39,953 خرید9,700 فروش9,790 تعداد5,920 دستور1
دستور3 تعداد41,550 خرید9,670 فروش9,800 تعداد75,691 دستور3
دستور1 تعداد1,500 خرید9,650 فروش9,900 تعداد28,490 دستور5
دستور1 تعداد990 خرید9,640 فروش9,920 تعداد400 دستور1

EPS

سال مالی 1399/10/30
تحقق سود 907 دوره 12 ماهه
سود TTM 907
P/E TTM 10.75

DPS

آخرین مجمع 1399/10/30
سود واقعی 907 P/E مجمع 10.75
سود نقدی 867
درصد توزیع 95.59 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 16.27 % رتبه 428
6 ماهه 37.69 % رتبه 257
9 ماهه 54.99 % رتبه 186
1 ساله 109.76 % رتبه 265
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
87.48 هزار میلیارد

ارزش بازار

4.93

P/B

% 9.89

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/01/25 پایانی : 9,720 درصد تغییر : 0.31 حجم : 950,748 دفعات : 173
تاریخ : 1400/01/24 پایانی : 9,750 درصد تغییر : 0.00 حجم : 449,945 دفعات : 193
تاریخ : 1400/01/23 پایانی : 9,750 درصد تغییر : 0.41 حجم : 1.24 میلیون دفعات : 149
تاریخ : 1400/01/22 پایانی : 9,790 درصد تغییر : 0.61 حجم : 1.56 میلیون دفعات : 182
تاریخ : 1400/01/21 پایانی : 9,850 درصد تغییر : 1.99 حجم : 6.26 میلیون دفعات : 398
تاریخ : 1400/01/18 پایانی : 10,050 درصد تغییر : 1.37 حجم : 3.48 میلیون دفعات : 256
تاریخ : 1400/01/17 پایانی : 10,190 درصد تغییر : 0.88 حجم : 2.53 میلیون دفعات : 240
تاریخ : 1400/01/16 پایانی : 10,280 درصد تغییر : 0.58 حجم : 1.68 میلیون دفعات : 224
تاریخ : 1400/01/15 پایانی : 10,340 درصد تغییر : 1.52 حجم : 3.78 میلیون دفعات : 282
تاریخ : 1400/01/14 پایانی : 10,500 درصد تغییر : 1.50 حجم : 3.96 میلیون دفعات : 270
تاریخ : 1400/01/11 پایانی : 10,660 درصد تغییر : 0.28 حجم : 1.6 میلیون دفعات : 283
تاریخ : 1400/01/10 پایانی : 10,630 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.38 میلیون دفعات : 295
تاریخ : 1400/01/09 پایانی : 10,630 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.8 میلیون دفعات : 268
تاریخ : 1400/01/08 پایانی : 10,630 درصد تغییر : 0.38 حجم : 1.8 میلیون دفعات : 268
تاریخ : 1400/01/07 پایانی : 10,670 درصد تغییر : 0.28 حجم : 1.09 میلیون دفعات : 307
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : تماوند آخرین : 3,823 17,120 حجم : 55.801 میلیون ارزش بازار : 26.594 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : امین آخرین : 140.00 7,180 حجم : 310,785 ارزش بازار : 80.41 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : امید آخرین : 150.00 7,610 حجم : 157,917 ارزش بازار : 73.72 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : تنوین آخرین : 30.00 7,250 حجم : 4.52 میلیون ارزش بازار : 107.4 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : تملت آخرین : 100.00 5,120 حجم : 12.61 میلیون ارزش بازار : 56.43 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها