محصولات کاغذی لطیف

لطیف | سهام - فرابورس
محصولات کاغذی ( سایر محصولات )
گروه:

محصولات کاغذی

زیر گروه:

سایر محصولات

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 39,550 1.00
قیمت پایانی: 39,950 0.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 39,450 پایانی 39,950 0.00
بیشترین 40,600 کمترین 38,950
حجم 975,507 دفعات 1,822
حد قیمت 35,250 - 38,950 ارزش 35.48 میلیارد
حجم مبنا 439,883 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
80 تعداد خریدار 4
713,037 حجم خرید 361,181
743 تعداد فروشنده 2
392,568 حجم فروش 681,650
320,469 تغییر مالکیت 320,469

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور46 تعداد398,597 خرید38,950 فروش39,050 تعداد190 دستور2
دستور2 تعداد7,511 خرید38,900 فروش39,150 تعداد10 دستور1
دستور1 تعداد10,000 خرید38,800 فروش39,250 تعداد149 دستور3
دستور1 تعداد500 خرید38,700 فروش39,450 تعداد5,195 دستور1
دستور2 تعداد5,538 خرید38,500 فروش39,600 تعداد2,601 دستور1

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 1,271 دوره 3 ماهه
سود TTM 4,642
P/E TTM 8.337

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 4,179 P/E مجمع 9.26
سود نقدی 3,410
درصد توزیع 81.6 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 8.56 % رتبه 1075
6 ماهه 28.58 % رتبه 1075
9 ماهه 3.53 % رتبه 1075
1 ساله 24.08 % رتبه 1075
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
7.27 هزار میلیارد

ارزش بازار

12.22

P/B

% 18.25

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/05/26 پایانی : 39,950 درصد تغییر : 3.23 حجم : 975,507 دفعات : 1,822
تاریخ : 1401/05/25 پایانی : 38,700 درصد تغییر : 4.31 حجم : 975,507 دفعات : 1,822
تاریخ : 1401/05/24 پایانی : 37,100 درصد تغییر : 0.27 حجم : 975,507 دفعات : 1,822
تاریخ : 1401/05/23 پایانی : 37,200 درصد تغییر : 0.54 حجم : 975,507 دفعات : 1,822
تاریخ : 1401/05/22 پایانی : 37,400 درصد تغییر : 4.18 حجم : 975,507 دفعات : 1,822
تاریخ : 1401/05/20 پایانی : 35,900 درصد تغییر : 0.00 حجم : 975,507 دفعات : 1,822
تاریخ : 1401/05/19 پایانی : 35,900 درصد تغییر : 1.24 حجم : 975,507 دفعات : 1,822
تاریخ : 1401/05/18 پایانی : 36,350 درصد تغییر : 0.83 حجم : 975,507 دفعات : 1,822
تاریخ : 1401/05/16 پایانی : 36,050 درصد تغییر : 0.00 حجم : 975,507 دفعات : 1,822
تاریخ : 1401/05/15 پایانی : 36,050 درصد تغییر : 3.74 حجم : 975,507 دفعات : 1,822
تاریخ : 1401/05/12 پایانی : 34,750 درصد تغییر : 4.67 حجم : 975,507 دفعات : 1,822
تاریخ : 1401/05/11 پایانی : 33,200 درصد تغییر : 2.79 حجم : 975,507 دفعات : 1,822
تاریخ : 1401/05/10 پایانی : 32,300 درصد تغییر : 0.77 حجم : 975,507 دفعات : 1,822
تاریخ : 1401/05/09 پایانی : 32,550 درصد تغییر : 2.84 حجم : 975,507 دفعات : 1,822
تاریخ : 1401/05/08 پایانی : 33,500 درصد تغییر : 0.75 حجم : 975,507 دفعات : 1,822
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها