محصولات کاغذی لطیف

لطیف | سهام - فرابورس
محصولات کاغذی ( سایر محصولات )
گروه:

محصولات کاغذی

زیر گروه:

سایر محصولات

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 67,508 2.85
قیمت پایانی: 65,636 0.00

آخرین معامله

1400/04/29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 63,500 پایانی 65,636 0.00
بیشترین 68,410 کمترین 62,366
حجم 14.22 میلیون دفعات 158,463
حد قیمت 62,366 - 68,930 ارزش 933.49 میلیارد
حجم مبنا 461,539 حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/04/29
حقیقی حقوقی
5,881 تعداد خریدار 3
13.607 میلیون حجم خرید 615,000
148,589 تعداد فروشنده 78
13.892 میلیون حجم فروش 330,555
284,445 تغییر مالکیت 284,445

عرضه و تقاضا

1400/04/29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد25,006 خرید67,500 فروش67,500 تعداد178 دستور18
دستور2 تعداد150 خرید67,310 فروش67,508 تعداد20 دستور2
دستور3 تعداد720 خرید67,301 فروش67,510 تعداد10 دستور1
دستور3 تعداد4,313 خرید67,300 فروش67,520 تعداد18 دستور2
دستور2 تعداد1,990 خرید67,265 فروش67,529 تعداد19 دستور2

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 3,975 دوره 12 ماهه
سود TTM 3,975
P/E TTM 16.512

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 3,975 P/E مجمع 16.51
سود نقدی 3,750
درصد توزیع 94.34 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 101.99 % رتبه 1021
6 ماهه 101.99 % رتبه 1021
9 ماهه 101.99 % رتبه 1021
1 ساله 101.99 % رتبه 1021
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
13.127 هزار میلیارد

ارزش بازار

30.63

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/04/29 پایانی : 65,636 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14.22 میلیون دفعات : 158,463
تاریخ : 1400/04/28 پایانی : 65,636 درصد تغییر : 0.02 حجم : 14.22 میلیون دفعات : 158,463
تاریخ : 1400/04/27 پایانی : 65,648 درصد تغییر : 2.80 حجم : 7.39 میلیون دفعات : 176,701
تاریخ : 1400/04/26 پایانی : 67,539 درصد تغییر : 4.97 حجم : 28.29 میلیون دفعات : 246,912
تاریخ : 1400/04/23 پایانی : 64,339 درصد تغییر : 5.00 حجم : 2.05 میلیون دفعات : 110,138
تاریخ : 1400/04/22 پایانی : 61,276 درصد تغییر : 5.00 حجم : 1.54 میلیون دفعات : 61,764
تاریخ : 1400/04/21 پایانی : 58,359 درصد تغییر : 5.00 حجم : 1.51 میلیون دفعات : 61,331
تاریخ : 1400/04/20 پایانی : 55,580 درصد تغییر : 5.00 حجم : 1.7 میلیون دفعات : 66,170
تاریخ : 1400/04/19 پایانی : 52,934 درصد تغییر : 5.00 حجم : 1.85 میلیون دفعات : 83,587
تاریخ : 1400/04/15 پایانی : 50,414 درصد تغییر : 5.00 حجم : 861,825 دفعات : 21,010
تاریخ : 1400/04/14 پایانی : 48,014 درصد تغییر : 5.00 حجم : 1.3 میلیون دفعات : 72,217
تاریخ : 1400/04/13 پایانی : 45,728 درصد تغییر : 5.00 حجم : 1.25 میلیون دفعات : 59,949
تاریخ : 1400/04/12 پایانی : 43,551 درصد تغییر : 5.00 حجم : 1.2 میلیون دفعات : 59,703
تاریخ : 1400/04/09 پایانی : 41,478 درصد تغییر : 5.00 حجم : 961,351 دفعات : 35,366
تاریخ : 1400/04/08 پایانی : 39,503 درصد تغییر : 5.00 حجم : 905,123 دفعات : 32,471
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها