قند بیستون

قیستو | سهام - فرابورس
قند و شکر ( قند و شکر )
گروه:

قند و شکر

زیر گروه:

قند و شکر

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 18,499 70.18
قیمت پایانی: 10,870 0.00

آخرین معامله

1400/02/22
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 18,499 پایانی 10,870 0.00
بیشترین 18,499 کمترین 18,499
حجم 12.502 میلیون دفعات 82
حد قیمت 18,878 - 19,648 ارزش 191.28 میلیارد
حجم مبنا 17.857 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/02/22
حقیقی حقوقی
2 تعداد خریدار -
330 حجم خرید -
1 تعداد فروشنده -
330 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1400/02/22
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش18,878 تعداد2,040,870 دستور48
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش18,888 تعداد688 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش19,645 تعداد8,371 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش19,647 تعداد263 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش19,648 تعداد36,692 دستور8

EPS

سال مالی 1400/06/31
تحقق سود 578 دوره 6 ماهه
سود TTM 447
P/E TTM 43.094

DPS

آخرین مجمع 1398/06/31
سود واقعی 446 P/E مجمع 43.19
سود نقدی 80
درصد توزیع 17.94 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 2324 % رتبه 595
6 ماهه 2324 % رتبه 642
9 ماهه 2324 % رتبه 650
1 ساله 2324 % رتبه 652
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
5.218 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 60

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/22 پایانی : 10,870 درصد تغییر : 0.00 حجم : 12.502 میلیون دفعات : 82
تاریخ : 1400/02/21 پایانی : 10,870 درصد تغییر : 0.00 حجم : 12.502 میلیون دفعات : 82
تاریخ : 1400/02/20 پایانی : 10,870 درصد تغییر : 0.00 حجم : 12.502 میلیون دفعات : 82
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 10,870 درصد تغییر : 0.00 حجم : 12.502 میلیون دفعات : 82
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 10,870 درصد تغییر : 0.00 حجم : 12.502 میلیون دفعات : 82
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 10,870 درصد تغییر : 0.00 حجم : 12.502 میلیون دفعات : 82
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 10,870 درصد تغییر : 0.00 حجم : 12.502 میلیون دفعات : 82
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 10,870 درصد تغییر : 0.00 حجم : 12.502 میلیون دفعات : 82
تاریخ : 1400/02/11 پایانی : 10,870 درصد تغییر : 0.00 حجم : 12.502 میلیون دفعات : 82
تاریخ : 1400/02/08 پایانی : 10,870 درصد تغییر : 0.00 حجم : 12.502 میلیون دفعات : 82
تاریخ : 1400/02/07 پایانی : 10,870 درصد تغییر : 0.00 حجم : 12.502 میلیون دفعات : 82
تاریخ : 1400/02/06 پایانی : 10,870 درصد تغییر : 0.00 حجم : 12.502 میلیون دفعات : 82
تاریخ : 1400/02/05 پایانی : 10,870 درصد تغییر : 0.00 حجم : 12.502 میلیون دفعات : 82
تاریخ : 1400/02/04 پایانی : 10,870 درصد تغییر : 0.00 حجم : 12.502 میلیون دفعات : 82
تاریخ : 1400/02/01 پایانی : 10,870 درصد تغییر : 0.00 حجم : 12.502 میلیون دفعات : 82
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : قهکمت آخرین : 1,380 44,700 حجم : 2,207 ارزش بازار : 18.911 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : قنیشا آخرین : 1,930 62,480 حجم : - ارزش بازار : 17.391 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : قمرو آخرین : 1,100 35,880 حجم : 212 ارزش بازار : 14.792 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : قلرست آخرین : 1,070 34,740 حجم : - ارزش بازار : 14.324 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/21
نماد : قصفها آخرین : 4,690 151,920 حجم : 26,166 ارزش بازار : 30.465 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : قشیر آخرین : 770.00 24,909 حجم : 210 ارزش بازار : 8.474 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : قشهد آخرین : 610.00 19,820 حجم : - ارزش بازار : 14.195 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/19
نماد : قشکر آخرین : 115.00 3,725 حجم : 4,250 ارزش بازار : 9.447 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : قشرین آخرین : 6,976 10,954 حجم : 1.627 میلیون ارزش بازار : 17.304 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : قزوین آخرین : 1,180 38,390 حجم : - ارزش بازار : 13.066 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها