قند پیرانشهر

قپیرا | سهام - بورس
قند و شکر ( قند و شکر )
گروه:

قند و شکر

زیر گروه:

قند و شکر

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 99,590 2.75
قیمت پایانی: 102,190 0.21

آخرین معامله

1400/02/18
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 99,340 پایانی 102,190 220.00
بیشترین 102,380 کمترین 99,340
حجم 46,560 دفعات 163
حد قیمت 99,340 - 108,550 ارزش 4.7 میلیارد
حجم مبنا 562,177 حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/02/18
حقیقی حقوقی
65 تعداد خریدار 1
39,959 حجم خرید 6,601
66 تعداد فروشنده -
46,560 حجم فروش -
6,601 تغییر مالکیت 6,601

عرضه و تقاضا

1400/02/18
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

EPS

سال مالی 1400/04/31
تحقق سود 3,194 دوره 6 ماهه
سود TTM 3,539
P/E TTM 28.875

DPS

آخرین مجمع 1399/04/31
سود واقعی 2,178 P/E مجمع 46.92
سود نقدی 1,800
درصد توزیع 82.64 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 6.36 % رتبه 278
6 ماهه 21.03 % رتبه 398
9 ماهه 17.92 % رتبه 376
1 ساله 36.86 % رتبه 391
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
20.438 هزار میلیارد

ارزش بازار

16.08

P/B

% 19.36

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 102,190 درصد تغییر : 0.22 حجم : 46,560 دفعات : 163
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 102,410 درصد تغییر : 0.17 حجم : 29,561 دفعات : 114
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 102,580 درصد تغییر : 0.11 حجم : 48,991 دفعات : 139
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 102,690 درصد تغییر : 0.33 حجم : 53,857 دفعات : 66
تاریخ : 1400/02/11 پایانی : 103,030 درصد تغییر : 0.02 حجم : 66,896 دفعات : 186
تاریخ : 1400/02/08 پایانی : 103,010 درصد تغییر : 2.16 حجم : 18,359 دفعات : 51
تاریخ : 1400/02/07 پایانی : 105,280 درصد تغییر : 0.00 حجم : 57,149 دفعات : 79
تاریخ : 1400/02/06 پایانی : 105,280 درصد تغییر : 0.00 حجم : 177,275 دفعات : 18
تاریخ : 1400/02/05 پایانی : 105,280 درصد تغییر : 0.00 حجم : 33,550 دفعات : 25
تاریخ : 1400/02/04 پایانی : 105,280 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4,042 دفعات : 6
تاریخ : 1400/02/01 پایانی : 105,280 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2,675 دفعات : 8
تاریخ : 1400/01/31 پایانی : 105,280 درصد تغییر : 0.00 حجم : 33,876 دفعات : 35
تاریخ : 1400/01/30 پایانی : 105,280 درصد تغییر : 0.00 حجم : 50,398 دفعات : 13
تاریخ : 1400/01/29 پایانی : 105,280 درصد تغییر : 0.03 حجم : 5,620 دفعات : 9
تاریخ : 1400/01/28 پایانی : 105,310 درصد تغییر : 0.01 حجم : 3,350 دفعات : 19
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : قهکمت آخرین : 1,380 44,700 حجم : 2,207 ارزش بازار : 18.911 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : قنیشا آخرین : 1,930 62,480 حجم : - ارزش بازار : 17.391 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : قمرو آخرین : 1,100 35,880 حجم : 212 ارزش بازار : 14.792 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : قلرست آخرین : 1,070 34,740 حجم : - ارزش بازار : 14.324 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/21
نماد : قصفها آخرین : 4,690 151,920 حجم : 26,166 ارزش بازار : 30.465 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : قشیر آخرین : 770.00 24,909 حجم : 210 ارزش بازار : 8.474 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : قشهد آخرین : 610.00 19,820 حجم : - ارزش بازار : 14.195 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/19
نماد : قشکر آخرین : 115.00 3,725 حجم : 4,250 ارزش بازار : 9.447 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : قشرین آخرین : 6,976 10,954 حجم : 1.627 میلیون ارزش بازار : 17.304 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : قزوین آخرین : 1,180 38,390 حجم : - ارزش بازار : 13.066 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها