قند نیشابور

قنیشا | سهام - بورس
قند و شکر ( قند و شکر )
گروه:

قند و شکر

زیر گروه:

قند و شکر

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1,902 1.45
قیمت پایانی: 1,930 0.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,950 پایانی 1,930 0.00
بیشترین 1,980 کمترین 1,874
حجم 1.24 میلیون دفعات 1,020
حد قیمت 31,350 - 34,650 ارزش 43.6 میلیارد
حجم مبنا 469,484 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
542 تعداد خریدار -
2.356 میلیون حجم خرید -
391 تعداد فروشنده 1
2.256 میلیون حجم فروش 100,000
100,000 تغییر مالکیت 100,000

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد1,969 خرید32,930 فروش32,940 تعداد155 دستور1
دستور3 تعداد29,427 خرید32,920 فروش33,040 تعداد1,000 دستور1
دستور2 تعداد923 خرید32,910 فروش33,190 تعداد9,000 دستور2
دستور5 تعداد6,880 خرید32,900 فروش33,200 تعداد39,710 دستور3
دستور2 تعداد4,000 خرید32,870 فروش33,250 تعداد759 دستور2

EPS

سال مالی 1401/06/31
تحقق سود 190 دوره 3 ماهه
سود TTM 1,398
P/E TTM 23.727

DPS

آخرین مجمع 1400/06/31
سود واقعی 1,472 P/E مجمع 22.53
سود نقدی 1,000
درصد توزیع 67.93 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 25.25 % رتبه 230
6 ماهه 4.79 % رتبه 274
9 ماهه 48.21 % رتبه 198
1 ساله 49.34 % رتبه 195
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
9.277 هزار میلیارد

ارزش بازار

8.23

P/B

% 37

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/05/26 پایانی : 1,930 درصد تغییر : 0.57 حجم : 1.24 میلیون دفعات : 1,020
تاریخ : 1401/05/25 پایانی : 1,919 درصد تغییر : 4.81 حجم : 1.24 میلیون دفعات : 1,020
تاریخ : 1401/05/24 پایانی : 1,831 درصد تغییر : 0.22 حجم : 1.24 میلیون دفعات : 1,020
تاریخ : 1401/05/23 پایانی : 1,835 درصد تغییر : 1.03 حجم : 1.24 میلیون دفعات : 1,020
تاریخ : 1401/05/22 پایانی : 1,854 درصد تغییر : 0.05 حجم : 1.24 میلیون دفعات : 1,020
تاریخ : 1401/05/20 پایانی : 1,855 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.24 میلیون دفعات : 1,020
تاریخ : 1401/05/19 پایانی : 1,855 درصد تغییر : 0.38 حجم : 1.24 میلیون دفعات : 1,020
تاریخ : 1401/05/18 پایانی : 1,848 درصد تغییر : 2.43 حجم : 1.24 میلیون دفعات : 1,020
تاریخ : 1401/05/16 پایانی : 1,894 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.24 میلیون دفعات : 1,020
تاریخ : 1401/05/15 پایانی : 1,894 درصد تغییر : 1.72 حجم : 1.24 میلیون دفعات : 1,020
تاریخ : 1401/05/12 پایانی : 1,862 درصد تغییر : 0.70 حجم : 1.24 میلیون دفعات : 1,020
تاریخ : 1401/05/11 پایانی : 1,849 درصد تغییر : 1.65 حجم : 1.24 میلیون دفعات : 1,020
تاریخ : 1401/05/10 پایانی : 1,880 درصد تغییر : 0.05 حجم : 1.24 میلیون دفعات : 1,020
تاریخ : 1401/05/09 پایانی : 1,881 درصد تغییر : 1.72 حجم : 1.24 میلیون دفعات : 1,020
تاریخ : 1401/05/08 پایانی : 1,914 درصد تغییر : 3.72 حجم : 1.24 میلیون دفعات : 1,020
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : قهکمت آخرین : 20.00 6,570 حجم : 1.98 میلیون ارزش بازار : 17.641 هزار میلیارد تاریخ : 12:27
نماد : قمرو آخرین : 30.00 9,950 حجم : 1.06 میلیون ارزش بازار : 9.296 هزار میلیارد تاریخ : 12:25
نماد : قلرست آخرین : 270.00 26,900 حجم : 1.42 میلیون ارزش بازار : 7.276 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : قصفها آخرین : 1,990 82,320 حجم : 487,034 ارزش بازار : 14.175 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : قشیر آخرین : 108.00 5,532 حجم : 6.91 میلیون ارزش بازار : 4.658 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : قشهد آخرین : 320.00 13,790 حجم : 46,497 ارزش بازار : 8.901 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : قشکر آخرین : 23.00 1,732 حجم : 9.86 میلیون ارزش بازار : 5.139 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : قشرین آخرین : 12,240 5,690 حجم : 1.627 میلیون ارزش بازار : 10.521 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : قزوین آخرین : 9.00 4,500 حجم : 3.89 میلیون ارزش بازار : 8.133 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
نماد : قثابت آخرین : 25.00 2,283 حجم : 40.44 میلیون ارزش بازار : 11.795 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها