قند نقش جهان

قنقش | سهام - فرابورس
قند و شکر ( قند و شکر )
گروه:

قند و شکر

زیر گروه:

قند و شکر

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 71,295 6.85
قیمت پایانی: 76,539 0.00

آخرین معامله

1400/01/25
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 71,295 پایانی 76,539 0.00
بیشترین 71,295 کمترین 71,295
حجم 99,609 دفعات 97
حد قیمت 71,295 - 77,235 ارزش 7.64 میلیارد
حجم مبنا 131,388 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/01/25
حقیقی حقوقی
20 تعداد خریدار -
34,331 حجم خرید -
4 تعداد فروشنده -
34,331 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1400/01/25
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش71,295 تعداد200,490 دستور31
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش72,040 تعداد59,422 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش72,041 تعداد390 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش72,719 تعداد1,000 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش72,720 تعداد1,000 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 228 دوره 9 ماهه
سود TTM 4,363
P/E TTM 16.848

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 3,336 P/E مجمع 22.03
سود نقدی 334
درصد توزیع 10.01 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 2.41 % رتبه 508
6 ماهه 2.41 % رتبه 630
9 ماهه 11.36 % رتبه 610
1 ساله 26.25 % رتبه 607
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
10.639 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 9.3

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/01/25 پایانی : 76,539 درصد تغییر : 0.00 حجم : 99,609 دفعات : 97
تاریخ : 1400/01/24 پایانی : 76,539 درصد تغییر : 0.00 حجم : 99,609 دفعات : 97
تاریخ : 1400/01/23 پایانی : 76,539 درصد تغییر : 0.00 حجم : 99,609 دفعات : 97
تاریخ : 1400/01/22 پایانی : 76,539 درصد تغییر : 0.00 حجم : 99,609 دفعات : 97
تاریخ : 1400/01/21 پایانی : 76,539 درصد تغییر : 0.00 حجم : 99,609 دفعات : 97
تاریخ : 1400/01/18 پایانی : 76,539 درصد تغییر : 0.00 حجم : 99,609 دفعات : 97
تاریخ : 1400/01/17 پایانی : 76,539 درصد تغییر : 0.00 حجم : 99,609 دفعات : 97
تاریخ : 1400/01/16 پایانی : 76,539 درصد تغییر : 0.00 حجم : 99,609 دفعات : 97
تاریخ : 1400/01/15 پایانی : 76,539 درصد تغییر : 0.00 حجم : 99,609 دفعات : 97
تاریخ : 1400/01/14 پایانی : 76,539 درصد تغییر : 0.00 حجم : 99,609 دفعات : 97
تاریخ : 1400/01/11 پایانی : 76,539 درصد تغییر : 0.00 حجم : 99,609 دفعات : 97
تاریخ : 1400/01/10 پایانی : 76,539 درصد تغییر : 0.00 حجم : 99,609 دفعات : 97
تاریخ : 1400/01/09 پایانی : 76,539 درصد تغییر : 0.00 حجم : 99,609 دفعات : 97
تاریخ : 1400/01/08 پایانی : 76,539 درصد تغییر : 0.00 حجم : 99,609 دفعات : 97
تاریخ : 1400/01/07 پایانی : 76,539 درصد تغییر : 0.00 حجم : 99,609 دفعات : 97
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : قهکمت آخرین : 920.00 45,200 حجم : 8,222 ارزش بازار : 18.924 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : قنیشا آخرین : 1,330 65,530 حجم : 27,982 ارزش بازار : 18.039 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : قمرو آخرین : 730.00 36,250 حجم : 150 ارزش بازار : 14.792 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : قلرست آخرین : 700.00 35,110 حجم : - ارزش بازار : 14.324 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : قصفها آخرین : 3,150 154,410 حجم : 5,935 ارزش بازار : 30.713 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : قشیر آخرین : 513.00 25,177 حجم : 468 ارزش بازار : 8.478 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : قشهد آخرین : 400.00 20,040 حجم : 12,118 ارزش بازار : 14.202 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : قشکر آخرین : 70.00 3,770 حجم : 10,078 ارزش بازار : 9.447 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : قشرین آخرین : 2,800 15,130 حجم : 1.627 میلیون ارزش بازار : 17.304 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : قزوین آخرین : 790.00 38,800 حجم : 10,132 ارزش بازار : 13.069 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها