قند لرستان

قلرست | سهام - بورس
قند و شکر ( قند و شکر )
گروه:

قند و شکر

زیر گروه:

قند و شکر

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 16,800 5.00
قیمت پایانی: 16,790 4.94

آخرین معامله

10:22
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 16,280 پایانی 16,790 790.00
بیشترین 16,800 کمترین 16,280
حجم 1.02 میلیون دفعات 226
حد قیمت 14,620 - 16,140 ارزش 17 میلیارد
حجم مبنا 2.318 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

10:22
حقیقی حقوقی
197 تعداد خریدار -
1.103 میلیون حجم خرید -
119 تعداد فروشنده 1
1.078 میلیون حجم فروش 25,905
25,905 تغییر مالکیت 25,905

عرضه و تقاضا

10:22
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور5 تعداد19,860 خرید16,140 فروش16,310 تعداد2,000 دستور1
دستور1 تعداد7,005 خرید16,130 فروش16,590 تعداد1,000 دستور1
دستور1 تعداد330 خرید16,020 فروش16,950 تعداد160 دستور1
دستور3 تعداد1,693 خرید16,000 فروش17,100 تعداد500 دستور1
دستور1 تعداد88,022 خرید15,840 فروش17,500 تعداد600 دستور1

EPS

سال مالی 1401/04/31
تحقق سود 203 دوره 3 ماهه
سود TTM 1,673
P/E TTM 9.564

DPS

آخرین مجمع 1400/04/31
سود واقعی 1,789 P/E مجمع 8.94
سود نقدی 1,500
درصد توزیع 83.85 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 5.86 % رتبه 492
6 ماهه 46.87 % رتبه 430
9 ماهه 51.13 % رتبه 551
1 ساله 48.79 % رتبه 531
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
6.716 هزار میلیارد

ارزش بازار

3.9

P/B

% 20.6

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/11/06 پایانی : 16,000 درصد تغییر : 4.03 حجم : 1.1 میلیون دفعات : 502
تاریخ : 1400/11/05 پایانی : 15,380 درصد تغییر : 0.26 حجم : 763,232 دفعات : 651
تاریخ : 1400/11/04 پایانی : 15,340 درصد تغییر : 1.93 حجم : 718,417 دفعات : 387
تاریخ : 1400/11/03 پایانی : 15,050 درصد تغییر : 1.63 حجم : 645,718 دفعات : 440
تاریخ : 1400/11/02 پایانی : 15,300 درصد تغییر : 0.26 حجم : 480,079 دفعات : 384
تاریخ : 1400/10/29 پایانی : 15,340 درصد تغییر : 1.29 حجم : 412,249 دفعات : 227
تاریخ : 1400/10/28 پایانی : 15,540 درصد تغییر : 3.78 حجم : 798,578 دفعات : 336
تاریخ : 1400/10/27 پایانی : 16,150 درصد تغییر : 2.22 حجم : 864,355 دفعات : 513
تاریخ : 1400/10/26 پایانی : 15,800 درصد تغییر : 4.08 حجم : 1.83 میلیون دفعات : 286
تاریخ : 1400/10/25 پایانی : 15,180 درصد تغییر : 1.94 حجم : 336,436 دفعات : 169
تاریخ : 1400/10/22 پایانی : 15,480 درصد تغییر : 0.00 حجم : 681,376 دفعات : 252
تاریخ : 1400/10/21 پایانی : 15,480 درصد تغییر : 4.88 حجم : 1.25 میلیون دفعات : 266
تاریخ : 1400/10/20 پایانی : 14,760 درصد تغییر : 0.14 حجم : 535,505 دفعات : 296
تاریخ : 1400/10/19 پایانی : 14,740 درصد تغییر : 4.22 حجم : 878,163 دفعات : 285
تاریخ : 1400/10/18 پایانی : 15,390 درصد تغییر : 0.26 حجم : 835,447 دفعات : 298
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : قهکمت آخرین : 44.00 4,578 حجم : 451,490 ارزش بازار : 12.932 هزار میلیارد تاریخ : 10:21
نماد : قنیشا آخرین : 2,080 39,630 حجم : 102,619 ارزش بازار : 11.097 هزار میلیارد تاریخ : 10:24
نماد : قمرو آخرین : 330.00 20,540 حجم : 37,090 ارزش بازار : 8.088 هزار میلیارد تاریخ : 10:09
نماد : قصفها آخرین : 2,030 66,200 حجم : 43,549 ارزش بازار : 12.597 هزار میلیارد تاریخ : 10:23
نماد : قشیر آخرین : 13,520 9,108 حجم : - ارزش بازار : 7.112 هزار میلیارد تاریخ : 1400/07/20
نماد : قشهد آخرین : 100.00 13,000 حجم : 138,024 ارزش بازار : 9.075 هزار میلیارد تاریخ : 10:24
نماد : قشکر آخرین : 46.00 1,738 حجم : 2.44 میلیون ارزش بازار : 4.185 هزار میلیارد تاریخ : 10:24
نماد : قشرین آخرین : 12,700 5,230 حجم : 1.627 میلیون ارزش بازار : 17.304 هزار میلیارد تاریخ : 10:24
نماد : قزوین آخرین : 39.00 4,001 حجم : 373,330 ارزش بازار : 8.356 هزار میلیارد تاریخ : 10:23
نماد : قثابت آخرین : 58.00 1,433 حجم : 7.38 میلیون ارزش بازار : 9.106 هزار میلیارد تاریخ : 10:24
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها