قند شیروان قوچان

قشیر | سهام - فرابورس
قند و شکر ( قند و شکر )
گروه:

قند و شکر

زیر گروه:

قند و شکر

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 19,450 3.79
قیمت پایانی: 19,794 2.09

آخرین معامله

12:05
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 20,450 پایانی 19,794 423.00
بیشترین 21,000 کمترین 19,207
حجم 1.43 میلیون دفعات 433
حد قیمت 19,990 - 22,094 ارزش 28.3 میلیارد
حجم مبنا 1.843 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:05
حقیقی حقوقی
175 تعداد خریدار 2
605,778 حجم خرید 875,000
169 تعداد فروشنده 1
1.381 میلیون حجم فروش 100,000
775,000 تغییر مالکیت 775,000

عرضه و تقاضا

12:05
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش19,990 تعداد180,181 دستور20
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش20,100 تعداد2,513 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش20,289 تعداد850 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش20,350 تعداد305 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش20,360 تعداد6,543 دستور2

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود 20 دوره 3 ماهه
سود TTM 341
P/E TTM 58.918

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 328 P/E مجمع 61.25
سود نقدی 300
درصد توزیع 91.46 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 28.05 % رتبه 449
6 ماهه 17.51 % رتبه 469
9 ماهه 28.5 % رتبه 433
1 ساله 22.05 % رتبه 338
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
6.532 هزار میلیارد

ارزش بازار

14.33

P/B

% 49.63

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/06/29 پایانی : 20,217 درصد تغییر : 0.63 حجم : 1.16 میلیون دفعات : 576
تاریخ : 1400/06/28 پایانی : 20,091 درصد تغییر : 4.52 حجم : 1.48 میلیون دفعات : 467
تاریخ : 1400/06/27 پایانی : 21,042 درصد تغییر : 4.54 حجم : 851,344 دفعات : 234
تاریخ : 1400/06/25 پایانی : 22,043 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.46 میلیون دفعات : 755
تاریخ : 1400/06/24 پایانی : 22,043 درصد تغییر : 4.04 حجم : 1.46 میلیون دفعات : 755
تاریخ : 1400/06/23 پایانی : 22,972 درصد تغییر : 1.03 حجم : 923,798 دفعات : 580
تاریخ : 1400/06/22 پایانی : 22,738 درصد تغییر : 4.67 حجم : 2.99 میلیون دفعات : 658
تاریخ : 1400/06/21 پایانی : 23,853 درصد تغییر : 4.20 حجم : 1.44 میلیون دفعات : 378
تاریخ : 1400/06/20 پایانی : 24,899 درصد تغییر : 0.98 حجم : 2.76 میلیون دفعات : 1,195
تاریخ : 1400/06/17 پایانی : 25,145 درصد تغییر : 3.79 حجم : 2.87 میلیون دفعات : 1,360
تاریخ : 1400/06/16 پایانی : 24,227 درصد تغییر : 4.20 حجم : 4.43 میلیون دفعات : 1,047
تاریخ : 1400/06/15 پایانی : 23,250 درصد تغییر : 4.86 حجم : 6.75 میلیون دفعات : 1,284
تاریخ : 1400/06/14 پایانی : 22,172 درصد تغییر : 0.99 حجم : 598,777 دفعات : 290
تاریخ : 1400/06/13 پایانی : 21,955 درصد تغییر : 2.24 حجم : 4.09 میلیون دفعات : 1,393
تاریخ : 1400/06/10 پایانی : 22,459 درصد تغییر : 1.29 حجم : 3.18 میلیون دفعات : 1,211
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : قهکمت آخرین : 1,880 39,560 حجم : 1.83 میلیون ارزش بازار : 16.006 هزار میلیارد تاریخ : 1400/06/1
نماد : قنیشا آخرین : 2,180 41,510 حجم : 1.43 میلیون ارزش بازار : 11.448 هزار میلیارد تاریخ : 12:07
نماد : قمرو آخرین : 370.00 27,000 حجم : 199,968 ارزش بازار : 10.928 هزار میلیارد تاریخ : 12:06
نماد : قلرست آخرین : 1,100 23,280 حجم : 3.69 میلیون ارزش بازار : 9.284 هزار میلیارد تاریخ : 12:05
نماد : قصفها آخرین : 5,080 96,700 حجم : 276,389 ارزش بازار : 18.983 هزار میلیارد تاریخ : 12:05
نماد : قشهد آخرین : 730.00 14,800 حجم : 1.15 میلیون ارزش بازار : 10.423 هزار میلیارد تاریخ : 12:06
نماد : قشکر آخرین : 198.00 3,773 حجم : 18.02 میلیون ارزش بازار : 9.297 هزار میلیارد تاریخ : 12:07
نماد : قشرین آخرین : 198.00 18,128 حجم : 1.627 میلیون ارزش بازار : 17.304 هزار میلیارد تاریخ : 12:06
نماد : قزوین آخرین : 1,530 30,220 حجم : 246,460 ارزش بازار : 10.216 هزار میلیارد تاریخ : 12:02
نماد : قثابت آخرین : 164.00 3,455 حجم : 113.34 میلیون ارزش بازار : 22.109 هزار میلیارد تاریخ : 12:07
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها