شهد

قشهد | سهام - بورس
قند و شکر ( قند و شکر )
گروه:

قند و شکر

زیر گروه:

قند و شکر

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 13,000 0.76
قیمت پایانی: 13,070 0.23

آخرین معامله

10:24
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 12,890 پایانی 13,070 30.00
بیشترین 13,300 کمترین 12,460
حجم 138,024 دفعات 66
حد قیمت 12,540 - 13,860 ارزش 1.8 میلیارد
حجم مبنا 1.712 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

10:24
حقیقی حقوقی
56 تعداد خریدار 1
226,929 حجم خرید 41,800
43 تعداد فروشنده 1
260,100 حجم فروش 8,629
33,171 تغییر مالکیت 33,171

عرضه و تقاضا

10:24
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد500 خرید12,650 فروش13,020 تعداد2,605 دستور1
دستور1 تعداد1,000 خرید12,590 فروش13,030 تعداد500 دستور1
دستور1 تعداد500 خرید12,570 فروش13,040 تعداد3,000 دستور2
دستور1 تعداد9,235 خرید12,560 فروش13,050 تعداد15,400 دستور2
دستور5 تعداد18,902 خرید12,540 فروش13,070 تعداد5,390 دستور2

EPS

سال مالی 1401/06/31
تحقق سود 1,002 دوره 3 ماهه
سود TTM 1,445
P/E TTM 9.064

DPS

آخرین مجمع 1400/06/31
سود واقعی 1,023 P/E مجمع 12.81
سود نقدی 770
درصد توزیع 75.27 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 1.14 % رتبه 543
6 ماهه 26.92 % رتبه 441
9 ماهه 32.11 % رتبه 538
1 ساله 32.42 % رتبه 527
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
9.082 هزار میلیارد

ارزش بازار

5.68

P/B

% 25.92

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/11/06 پایانی : 13,100 درصد تغییر : 0.76 حجم : 268,729 دفعات : 160
تاریخ : 1400/11/05 پایانی : 13,200 درصد تغییر : 2.00 حجم : 423,326 دفعات : 76
تاریخ : 1400/11/04 پایانی : 13,470 درصد تغییر : 0.81 حجم : 255,857 دفعات : 119
تاریخ : 1400/11/03 پایانی : 13,580 درصد تغییر : 1.59 حجم : 460,662 دفعات : 121
تاریخ : 1400/11/02 پایانی : 13,800 درصد تغییر : 5.29 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/10/27 پایانی : 14,570 درصد تغییر : 1.95 حجم : 1.67 میلیون دفعات : 379
تاریخ : 1400/10/26 پایانی : 14,860 درصد تغییر : 0.67 حجم : 177,767 دفعات : 68
تاریخ : 1400/10/25 پایانی : 14,960 درصد تغییر : 0.53 حجم : 172,586 دفعات : 89
تاریخ : 1400/10/22 پایانی : 15,040 درصد تغییر : 0.33 حجم : 446,274 دفعات : 144
تاریخ : 1400/10/21 پایانی : 14,990 درصد تغییر : 0.27 حجم : 159,430 دفعات : 87
تاریخ : 1400/10/20 پایانی : 15,030 درصد تغییر : 0.46 حجم : 275,285 دفعات : 128
تاریخ : 1400/10/19 پایانی : 15,100 درصد تغییر : 3.39 حجم : 758,982 دفعات : 262
تاریخ : 1400/10/18 پایانی : 15,630 درصد تغییر : 4.13 حجم : 4.86 میلیون دفعات : 762
تاریخ : 1400/10/15 پایانی : 15,010 درصد تغییر : 0.40 حجم : 78,714 دفعات : 39
تاریخ : 1400/10/14 پایانی : 14,950 درصد تغییر : 0.95 حجم : 204,065 دفعات : 35
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : قهکمت آخرین : 44.00 4,578 حجم : 451,490 ارزش بازار : 12.932 هزار میلیارد تاریخ : 10:21
نماد : قنیشا آخرین : 2,080 39,630 حجم : 102,619 ارزش بازار : 11.102 هزار میلیارد تاریخ : 10:24
نماد : قمرو آخرین : 330.00 20,540 حجم : 37,090 ارزش بازار : 8.088 هزار میلیارد تاریخ : 10:09
نماد : قلرست آخرین : 800.00 16,800 حجم : 1.02 میلیون ارزش بازار : 6.716 هزار میلیارد تاریخ : 10:22
نماد : قصفها آخرین : 2,030 66,200 حجم : 43,549 ارزش بازار : 12.579 هزار میلیارد تاریخ : 10:23
نماد : قشیر آخرین : 13,520 9,108 حجم : - ارزش بازار : 7.112 هزار میلیارد تاریخ : 1400/07/20
نماد : قشکر آخرین : 46.00 1,738 حجم : 2.44 میلیون ارزش بازار : 4.185 هزار میلیارد تاریخ : 10:24
نماد : قشرین آخرین : 12,700 5,230 حجم : 1.627 میلیون ارزش بازار : 17.304 هزار میلیارد تاریخ : 10:24
نماد : قزوین آخرین : 39.00 4,001 حجم : 373,330 ارزش بازار : 8.359 هزار میلیارد تاریخ : 10:23
نماد : قثابت آخرین : 58.00 1,433 حجم : 7.38 میلیون ارزش بازار : 9.087 هزار میلیارد تاریخ : 10:24
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها