قند شیرین خراسان

قشرین | سهام - فرابورس
قند و شکر ( قند و شکر )
گروه:

قند و شکر

زیر گروه:

قند و شکر

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 13,751 23.31
قیمت پایانی: 17,930 0.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 14,380 پایانی 17,930 0.00
بیشترین 14,380 کمترین 13,558
حجم 1.627 میلیون دفعات 140
حد قیمت 13,164 - 13,978 ارزش 29.17 میلیارد
حجم مبنا 1.115 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
66 تعداد خریدار 2
1.152 میلیون حجم خرید 72,483
85 تعداد فروشنده 1
624,053 حجم فروش 600,000
527,517 تغییر مالکیت 527,517

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور12 تعداد100,881 خرید13,978 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد21,755 خرید13,740 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد10,000 خرید13,226 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد10,000 خرید13,224 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور2 تعداد10,500 خرید13,176 فروش0 تعداد0 دستور0

EPS

سال مالی 1400/06/31
تحقق سود 76 دوره 6 ماهه
سود TTM 34
P/E TTM 411.088

DPS

آخرین مجمع 1399/06/31
سود واقعی -132 P/E مجمع -105.89
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 11.91 % رتبه 241
6 ماهه 36.04 % رتبه 427
9 ماهه 37.72 % رتبه 415
1 ساله 12.06 % رتبه 397
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
17.304 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 70.02

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/03/26 پایانی : 17,930 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.627 میلیون دفعات : 140
تاریخ : 1400/03/24 پایانی : 17,930 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.627 میلیون دفعات : 140
تاریخ : 1400/03/23 پایانی : 17,930 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.627 میلیون دفعات : 140
تاریخ : 1400/03/22 پایانی : 17,930 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.627 میلیون دفعات : 140
تاریخ : 1400/03/19 پایانی : 17,930 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.627 میلیون دفعات : 140
تاریخ : 1400/03/18 پایانی : 17,930 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.627 میلیون دفعات : 140
تاریخ : 1400/03/17 پایانی : 17,930 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.627 میلیون دفعات : 140
تاریخ : 1400/03/03 پایانی : 17,930 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.627 میلیون دفعات : 140
تاریخ : 1400/03/02 پایانی : 17,930 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.627 میلیون دفعات : 140
تاریخ : 1400/03/01 پایانی : 17,930 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.627 میلیون دفعات : 140
تاریخ : 1400/02/29 پایانی : 17,930 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.627 میلیون دفعات : 140
تاریخ : 1400/02/28 پایانی : 17,930 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.627 میلیون دفعات : 140
تاریخ : 1400/02/27 پایانی : 17,930 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.627 میلیون دفعات : 140
تاریخ : 1400/02/26 پایانی : 17,930 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.627 میلیون دفعات : 140
تاریخ : 1400/02/25 پایانی : 17,930 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.627 میلیون دفعات : 140
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : قهکمت آخرین : 2,280 43,340 حجم : 2,481 ارزش بازار : 18.727 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/26
نماد : قنیشا آخرین : 3,250 54,390 حجم : 226,268 ارزش بازار : 15.59 هزار میلیارد تاریخ : 12:26
نماد : قمرو آخرین : 1,330 25,370 حجم : - ارزش بازار : 14.792 هزار میلیارد تاریخ : 12:27
نماد : قلرست آخرین : 1,770 33,660 حجم : - ارزش بازار : 14.172 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/25
نماد : قصفها آخرین : 15,900 87,940 حجم : 87,951 ارزش بازار : 26.723 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
نماد : قشیر آخرین : 802.00 15,865 حجم : 4.41 میلیون ارزش بازار : 5.317 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : قشهد آخرین : 1,010 19,380 حجم : 300 ارزش بازار : 14.168 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/23
نماد : قشکر آخرین : 168.00 3,192 حجم : 10,094 ارزش بازار : 9.078 هزار میلیارد تاریخ : 11:24
نماد : قزوین آخرین : 1,960 37,370 حجم : - ارزش بازار : 13.056 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/26
نماد : قثابت آخرین : 2,950 56,150 حجم : 5,509 ارزش بازار : 30.141 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/22
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها