پدیده شیمی قرن

قرن | سهام - بورس
شیمیایی ( شوینده ، عطر و محصولات آرایشی )
گروه:

شیمیایی

زیر گروه:

شوینده ، عطر و محصولات آرایشی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 29,220 4.98
قیمت پایانی: 29,470 4.16

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 30,760 پایانی 29,470 1,280.00
بیشترین 31,350 کمترین 29,220
حجم 823,957 دفعات 875
حد قیمت 30,350 - 33,530 ارزش 24.3 میلیارد
حجم مبنا 933,532 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
651 تعداد خریدار 1
1.283 میلیون حجم خرید 300
462 تعداد فروشنده 1
1.258 میلیون حجم فروش 24,878
24,578 تغییر مالکیت 24,578

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد200 خرید28,800 فروش30,350 تعداد115,600 دستور44
دستور1 تعداد180 خرید27,860 فروش30,500 تعداد207 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش30,530 تعداد7,833 دستور3
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش30,530 تعداد1,575 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش30,540 تعداد67 دستور1

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود 55 دوره 3 ماهه
سود TTM 1,773
P/E TTM 17.36

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 4,095 P/E مجمع 7.52
سود نقدی 2,000
درصد توزیع 48.84 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 11.72 % رتبه 440
6 ماهه 6.33 % رتبه 387
9 ماهه 13.97 % رتبه 212
1 ساله 2.93 % رتبه 174
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
58.94 هزار میلیارد

ارزش بازار

10.65

P/B

% 24.33

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/06/29 پایانی : 30,750 درصد تغییر : 0.10 حجم : 1.42 میلیون دفعات : 1,578
تاریخ : 1400/06/28 پایانی : 30,780 درصد تغییر : 3.63 حجم : 1.28 میلیون دفعات : 1,326
تاریخ : 1400/06/27 پایانی : 31,940 درصد تغییر : 4.54 حجم : 1.2 میلیون دفعات : 1,485
تاریخ : 1400/06/25 پایانی : 33,460 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.75 میلیون دفعات : 2,365
تاریخ : 1400/06/24 پایانی : 33,460 درصد تغییر : 3.52 حجم : 1.75 میلیون دفعات : 2,365
تاریخ : 1400/06/23 پایانی : 34,680 درصد تغییر : 1.32 حجم : 2.22 میلیون دفعات : 1,749
تاریخ : 1400/06/22 پایانی : 34,230 درصد تغییر : 4.44 حجم : 2.01 میلیون دفعات : 1,840
تاریخ : 1400/06/21 پایانی : 35,820 درصد تغییر : 3.87 حجم : 698,574 دفعات : 995
تاریخ : 1400/06/20 پایانی : 37,260 درصد تغییر : 2.33 حجم : 2.13 میلیون دفعات : 2,531
تاریخ : 1400/06/17 پایانی : 38,150 درصد تغییر : 2.08 حجم : 2.43 میلیون دفعات : 3,533
تاریخ : 1400/06/16 پایانی : 38,960 درصد تغییر : 3.59 حجم : 5.37 میلیون دفعات : 4,412
تاریخ : 1400/06/15 پایانی : 37,610 درصد تغییر : 4.18 حجم : 5.58 میلیون دفعات : 3,280
تاریخ : 1400/06/14 پایانی : 36,100 درصد تغییر : 0.28 حجم : 2.23 میلیون دفعات : 2,057
تاریخ : 1400/06/13 پایانی : 36,000 درصد تغییر : 0.06 حجم : 2.61 میلیون دفعات : 2,608
تاریخ : 1400/06/10 پایانی : 36,020 درصد تغییر : 1.32 حجم : 2.74 میلیون دفعات : 1,816
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : شوینده آخرین : 1,050 21,390 حجم : 1.55 میلیون ارزش بازار : 21.59 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شگل آخرین : 280.00 7,460 حجم : 551,105 ارزش بازار : 19.916 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شکف آخرین : 22,845 96,986 حجم : 27,076 ارزش بازار : 18.535 هزار میلیارد تاریخ : 1400/06/28
نماد : شکبیر آخرین : 38,007 93,490 حجم : 1.492 میلیون ارزش بازار : 199.739 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
نماد : شتولی آخرین : 964.00 21,853 حجم : 401,901 ارزش بازار : 5.704 هزار میلیارد تاریخ : 12:01
نماد : شپاکسا آخرین : 1,080 20,660 حجم : 1.92 میلیون ارزش بازار : 22.421 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شپارس آخرین : 610.00 11,660 حجم : 4.26 میلیون ارزش بازار : 9.104 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : ساینا آخرین : 7,928 150,638 حجم : 33,533 ارزش بازار : 15.611 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
نماد : پاکشو آخرین : 170.00 5,290 حجم : 8.54 میلیون ارزش بازار : 259.2 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شوش آخرین : - 28,859 حجم : 4,400 ارزش بازار : - تاریخ : 1397/04/30
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها