قند ثابت خراسان

قثابت | سهام - بورس
قند و شکر ( قند و شکر )
گروه:

قند و شکر

زیر گروه:

قند و شکر

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 3,455 4.98
قیمت پایانی: 3,422 3.98

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 3,250 پایانی 3,422 131.00
بیشترین 3,455 کمترین 3,250
حجم 115.45 میلیون دفعات 6,768
حد قیمت 3,434 - 3,794 ارزش 395.1 میلیارد
حجم مبنا 742,832 حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
1,028 تعداد خریدار 2
28.32 میلیون حجم خرید 440,000
568 تعداد فروشنده 1
28.465 میلیون حجم فروش 294,866
145,134 تغییر مالکیت 145,134

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش3,434 تعداد21,561,730 دستور449
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش3,435 تعداد90,521 دستور4
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش3,436 تعداد1,500 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش3,437 تعداد17,897 دستور3
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش3,438 تعداد30,598 دستور1

EPS

سال مالی 1400/04/31
تحقق سود -1 دوره 9 ماهه
سود TTM -10
P/E TTM -354.306

DPS

آخرین مجمع 1399/04/31
سود واقعی -236 P/E مجمع -14.57
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 21.2 % رتبه 635
6 ماهه 33.46 % رتبه 581
9 ماهه 47.32 % رتبه 534
1 ساله 54.06 % رتبه 479
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
22.116 هزار میلیارد

ارزش بازار

90.79

P/B

% 71.94

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/06/29 پایانی : 3,291 درصد تغییر : 4.30 حجم : 90.9 میلیون دفعات : 5,795
تاریخ : 1400/06/28 پایانی : 3,439 درصد تغییر : 4.84 حجم : 28.76 میلیون دفعات : 1,929
تاریخ : 1400/06/27 پایانی : 3,614 درصد تغییر : 4.47 حجم : 18.97 میلیون دفعات : 1,598
تاریخ : 1400/06/25 پایانی : 3,783 درصد تغییر : 0.00 حجم : 75.94 میلیون دفعات : 6,109
تاریخ : 1400/06/24 پایانی : 3,783 درصد تغییر : 3.50 حجم : 75.94 میلیون دفعات : 6,109
تاریخ : 1400/06/23 پایانی : 3,920 درصد تغییر : 2.22 حجم : 97.32 میلیون دفعات : 7,363
تاریخ : 1400/06/22 پایانی : 4,009 درصد تغییر : 4.84 حجم : 62.09 میلیون دفعات : 3,516
تاریخ : 1400/06/21 پایانی : 4,213 درصد تغییر : 4.47 حجم : 16.48 میلیون دفعات : 1,922
تاریخ : 1400/06/20 پایانی : 4,410 درصد تغییر : 2.84 حجم : 60.8 میلیون دفعات : 5,605
تاریخ : 1400/06/17 پایانی : 4,539 درصد تغییر : 0.22 حجم : 60.4 میلیون دفعات : 6,471
تاریخ : 1400/06/16 پایانی : 4,529 درصد تغییر : 4.45 حجم : 123.08 میلیون دفعات : 8,612
تاریخ : 1400/06/15 پایانی : 4,740 درصد تغییر : 1.31 حجم : 129.66 میلیون دفعات : 8,156
تاریخ : 1400/06/14 پایانی : 4,803 درصد تغییر : 4.53 حجم : 200.93 میلیون دفعات : 7,182
تاریخ : 1400/06/13 پایانی : 4,595 درصد تغییر : 3.39 حجم : 235.05 میلیون دفعات : 14,638
تاریخ : 1400/06/10 پایانی : 4,756 درصد تغییر : 1.10 حجم : 112.8 میلیون دفعات : 8,720
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : قهکمت آخرین : 1,880 39,560 حجم : 1.83 میلیون ارزش بازار : 16.006 هزار میلیارد تاریخ : 1400/06/1
نماد : قنیشا آخرین : 2,180 41,510 حجم : 2.18 میلیون ارزش بازار : 11.367 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : قمرو آخرین : 780.00 26,590 حجم : 217,608 ارزش بازار : 10.92 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
نماد : قلرست آخرین : 1,100 23,280 حجم : 3.77 میلیون ارزش بازار : 9.284 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : قصفها آخرین : 5,080 96,700 حجم : 290,315 ارزش بازار : 18.977 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : قشیر آخرین : 857.00 19,360 حجم : 1.53 میلیون ارزش بازار : 6.522 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : قشهد آخرین : 720.00 14,810 حجم : 1.34 میلیون ارزش بازار : 10.395 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
نماد : قشکر آخرین : 198.00 3,773 حجم : 20.08 میلیون ارزش بازار : 9.294 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : قشرین آخرین : 198.00 18,128 حجم : 1.627 میلیون ارزش بازار : 17.304 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
نماد : قزوین آخرین : 1,550 30,200 حجم : 267,355 ارزش بازار : 10.19 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها