قند ثابت خراسان

قثابت | سهام - بورس
قند و شکر ( قند و شکر )
گروه:

قند و شکر

زیر گروه:

قند و شکر

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 70,450 1.99
قیمت پایانی: 71,870 0.01

آخرین معامله

1399/12/13
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 70,450 پایانی 71,870 10.00
بیشترین 70,450 کمترین 70,450
حجم 5,142 دفعات 31
حد قیمت 70,450 - 76,190 ارزش 362.3 میلیون
حجم مبنا 742,832 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/13
حقیقی حقوقی
28 تعداد خریدار -
5,142 حجم خرید -
2 تعداد فروشنده -
5,142 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/12/13
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش70,450 تعداد4,212,750 دستور755
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش70,460 تعداد69,218 دستور31
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش70,540 تعداد423 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش70,690 تعداد769 دستور3
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش70,700 تعداد1,092 دستور3

EPS

سال مالی 1400/04/31
تحقق سود -30 دوره 6 ماهه
سود TTM -211
P/E TTM -340.616

DPS

آخرین مجمع 1399/04/31
سود واقعی -236 P/E مجمع -304.53
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 12.69 % رتبه 272
6 ماهه 32.48 % رتبه 193
9 ماهه 19.7 % رتبه 148
1 ساله 58.59 % رتبه 128
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
36.654 هزار میلیارد

ارزش بازار

154.44

P/B

% 73.75

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/13 پایانی : 71,870 درصد تغییر : 0.01 حجم : 5,142 دفعات : 31
تاریخ : 1399/12/12 پایانی : 71,880 درصد تغییر : 0.01 حجم : 4,102 دفعات : 29
تاریخ : 1399/12/11 پایانی : 71,890 درصد تغییر : 0.32 حجم : 110,796 دفعات : 28
تاریخ : 1399/12/10 پایانی : 72,120 درصد تغییر : 0.01 حجم : 4,820 دفعات : 12
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 72,130 درصد تغییر : 0.03 حجم : 9,505 دفعات : 20
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 72,150 درصد تغییر : 0.11 حجم : 37,654 دفعات : 52
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 72,230 درصد تغییر : 0.08 حجم : 30,780 دفعات : 51
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 72,290 درصد تغییر : 0.01 حجم : 6,794 دفعات : 24
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 72,300 درصد تغییر : 0.04 حجم : 12,320 دفعات : 30
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 72,330 درصد تغییر : 0.15 حجم : 53,230 دفعات : 54
تاریخ : 1399/11/30 پایانی : 72,440 درصد تغییر : 0.00 حجم : 289,039 دفعات : 121
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 72,440 درصد تغییر : 0.73 حجم : 289,039 دفعات : 121
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 72,970 درصد تغییر : 0.37 حجم : 5.53 میلیون دفعات : 1,994
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 72,700 درصد تغییر : 3.21 حجم : 13.03 میلیون دفعات : 6,767
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 70,440 درصد تغییر : 5.28 حجم : 13.75 میلیون دفعات : 7,333
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : قهکمت آخرین : 920.00 45,560 حجم : 43,671 ارزش بازار : 19.059 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : قنیشا آخرین : 1,230 60,760 حجم : 17,450 ارزش بازار : 16.729 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : قمرو آخرین : 740.00 36,320 حجم : 34,338 ارزش بازار : 14.816 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : قلرست آخرین : 720.00 35,430 حجم : 22,939 ارزش بازار : 14.456 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : قصفها آخرین : 3,300 161,740 حجم : 50,190 ارزش بازار : 32.076 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : قشیر آخرین : 519.00 25,454 حجم : 21,000 ارزش بازار : 8.569 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : قشهد آخرین : 15,510 20,110 حجم : - ارزش بازار : 14.251 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : قشکر آخرین : 70.00 3,860 حجم : 85,457 ارزش بازار : 9.668 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : قشرین آخرین : 2,282 15,648 حجم : 1.627 میلیون ارزش بازار : 17.304 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : قزوین آخرین : 800.00 39,370 حجم : 21,205 ارزش بازار : 13.261 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها