قاسم ایران

قاسم | سهام - فرابورس
خرده فروشی ( خرده فروشی موادغذایی در فروشگاههای تخصصی )
گروه:

خرده فروشی

زیر گروه:

خرده فروشی موادغذایی در فروشگاههای تخصصی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 13,466 1.99
قیمت پایانی: 13,736 0.03

آخرین معامله

1399/12/13
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 13,466 پایانی 13,736 4.00
بیشترین 13,466 کمترین 13,466
حجم 47,719 دفعات 24
حد قیمت 13,466 - 14,564 ارزش 642.58 میلیون
حجم مبنا 3.926 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/13
حقیقی حقوقی
10 تعداد خریدار -
47,719 حجم خرید -
1 تعداد فروشنده -
47,719 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/12/13
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش13,466 تعداد8,108,724 دستور376
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش13,467 تعداد10,715 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش13,469 تعداد271,140 دستور12
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش13,470 تعداد1,187 دستور3
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش13,500 تعداد13,860 دستور2

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود -764 دوره 9 ماهه
سود TTM 865
P/E TTM 15.874

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 1,940 P/E مجمع 7.08
سود نقدی 1,350
درصد توزیع 69.59 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 11.37 % رتبه 145
6 ماهه 17.13 % رتبه 204
9 ماهه 5.94 % رتبه 521
1 ساله 21.95 % رتبه 449
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
40.179 هزار میلیارد

ارزش بازار

7.12

P/B

% 13.46

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/13 پایانی : 13,736 درصد تغییر : 0.03 حجم : 47,719 دفعات : 24
تاریخ : 1399/12/12 پایانی : 13,740 درصد تغییر : 0.02 حجم : 42,853 دفعات : 24
تاریخ : 1399/12/11 پایانی : 13,743 درصد تغییر : 0.01 حجم : 17,895 دفعات : 12
تاریخ : 1399/12/10 پایانی : 13,744 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,069 دفعات : 8
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 13,744 درصد تغییر : 0.01 حجم : 18,096 دفعات : 8
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 13,745 درصد تغییر : 0.06 حجم : 107,963 دفعات : 34
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 13,753 درصد تغییر : 0.02 حجم : 6,848 دفعات : 8
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 13,756 درصد تغییر : 0.02 حجم : 44,559 دفعات : 12
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 13,759 درصد تغییر : 0.01 حجم : 18,292 دفعات : 18
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 13,760 درصد تغییر : 0.20 حجم : 360,364 دفعات : 44
تاریخ : 1399/11/30 پایانی : 13,787 درصد تغییر : 0.00 حجم : 107,537 دفعات : 57
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 13,787 درصد تغییر : 0.06 حجم : 107,537 دفعات : 57
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 13,795 درصد تغییر : 0.07 حجم : 111,338 دفعات : 44
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 13,804 درصد تغییر : 0.24 حجم : 420,362 دفعات : 61
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 13,837 درصد تغییر : 1.32 حجم : 3.21 میلیون دفعات : 544
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : رفاه آخرین : 7.00 11,490 حجم : 20,405 ارزش بازار : - تاریخ : 1397/11/27
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها