گسترش قطعه سازی کمند

فکمند | سهام - فرابورس
محصولات فلزی ( سایر محصولات فلزی )
گروه:

محصولات فلزی

زیر گروه:

سایر محصولات فلزی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 36,800 198.34
قیمت پایانی: 12,335 0.00

آخرین معامله

12:30
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 35,500 پایانی 12,335 0.00
بیشترین 37,303 کمترین 35,131
حجم 369,282 دفعات 9
حد قیمت 36,273 - 38,515 ارزش 4.56 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:30
حقیقی حقوقی
271 تعداد خریدار -
1.21 میلیون حجم خرید -
180 تعداد فروشنده -
1.21 میلیون حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:30
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش36,273 تعداد615,662 دستور67
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش36,274 تعداد837 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش36,690 تعداد3,290 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش36,700 تعداد629 دستور3
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش36,802 تعداد552 دستور1

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود 37 دوره 3 ماهه
سود TTM 355
P/E TTM 105.152

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 375 P/E مجمع 99.54
سود نقدی 45
درصد توزیع 12 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 204.75 % رتبه 508
6 ماهه 203.52 % رتبه 632
9 ماهه 203.52 % رتبه 648
1 ساله 203.52 % رتبه 656
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
944.86 میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/06/29 پایانی : 12,335 درصد تغییر : 0.00 حجم : 369,282 دفعات : 9
تاریخ : 1400/06/28 پایانی : 12,335 درصد تغییر : 0.00 حجم : 369,282 دفعات : 9
تاریخ : 1400/06/27 پایانی : 12,335 درصد تغییر : 0.00 حجم : 369,282 دفعات : 9
تاریخ : 1400/06/25 پایانی : 12,335 درصد تغییر : 0.00 حجم : 369,282 دفعات : 9
تاریخ : 1400/06/24 پایانی : 12,335 درصد تغییر : 0.00 حجم : 369,282 دفعات : 9
تاریخ : 1400/06/23 پایانی : 12,335 درصد تغییر : 0.00 حجم : 369,282 دفعات : 9
تاریخ : 1400/06/22 پایانی : 12,335 درصد تغییر : 0.00 حجم : 369,282 دفعات : 9
تاریخ : 1400/06/21 پایانی : 12,335 درصد تغییر : 0.00 حجم : 369,282 دفعات : 9
تاریخ : 1400/06/20 پایانی : 12,335 درصد تغییر : 0.00 حجم : 369,282 دفعات : 9
تاریخ : 1400/06/17 پایانی : 12,335 درصد تغییر : 0.00 حجم : 369,282 دفعات : 9
تاریخ : 1400/06/16 پایانی : 12,335 درصد تغییر : 0.00 حجم : 369,282 دفعات : 9
تاریخ : 1400/06/15 پایانی : 12,335 درصد تغییر : 0.00 حجم : 369,282 دفعات : 9
تاریخ : 1400/06/14 پایانی : 12,335 درصد تغییر : 0.00 حجم : 369,282 دفعات : 9
تاریخ : 1400/06/13 پایانی : 12,335 درصد تغییر : 0.00 حجم : 369,282 دفعات : 9
تاریخ : 1400/06/10 پایانی : 12,335 درصد تغییر : 0.00 حجم : 369,282 دفعات : 9
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : کیا آخرین : 1,716 7,400 حجم : 3.13 میلیون ارزش بازار : 917.78 میلیارد تاریخ : 1400/06/28
نماد : فجام آخرین : 350.00 7,360 حجم : 4.71 میلیون ارزش بازار : 4.924 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فبیرا آخرین : 2,865 2,170 حجم : 64,634 ارزش بازار : 8.926 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فبستم آخرین : 24.00 817 حجم : 25,000 ارزش بازار : 224.19 میلیارد تاریخ : 11:16
نماد : فاما آخرین : 130.00 19,990 حجم : 7.49 میلیون ارزش بازار : 30.645 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : چدن آخرین : 198.00 3,823 حجم : 27.54 میلیون ارزش بازار : 33.087 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فجوش آخرین : 76.00 1,607 حجم : 40 ارزش بازار : 15.85 میلیارد تاریخ : 1400/06/28
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها