گسترش قطعه سازی کمند

فکمند | سهام - فرابورس
محصولات فلزی ( سایر محصولات فلزی )
گروه:

محصولات فلزی

زیر گروه:

سایر محصولات فلزی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 31,500 155.37
قیمت پایانی: 12,335 0.00

آخرین معامله

10:53
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 31,500 پایانی 12,335 0.00
بیشترین 31,500 کمترین 31,500
حجم 369,282 دفعات 9
حد قیمت 32,450 - 34,450 ارزش 4.56 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

10:53
حقیقی حقوقی
10 تعداد خریدار 1
59,800 حجم خرید 30,000
8 تعداد فروشنده -
89,800 حجم فروش -
30,000 تغییر مالکیت 30,000

عرضه و تقاضا

10:53
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش32,450 تعداد1,669,068 دستور77
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش32,550 تعداد3,318 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش34,050 تعداد607 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش34,100 تعداد574 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش34,350 تعداد14,828 دستور1

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود 54 دوره 6 ماهه
سود TTM 273
P/E TTM 121.429

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 375 P/E مجمع 88.4
سود نقدی 45
درصد توزیع 12 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 0.52 % رتبه 560
6 ماهه 43.41 % رتبه 526
9 ماهه 169.11 % رتبه 584
1 ساله 169.11 % رتبه 630
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
944.86 میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/11/06 پایانی : 12,335 درصد تغییر : 0.00 حجم : 369,282 دفعات : 9
تاریخ : 1400/11/03 پایانی : 12,335 درصد تغییر : 0.00 حجم : 369,282 دفعات : 9
تاریخ : 1400/11/02 پایانی : 12,335 درصد تغییر : 0.00 حجم : 369,282 دفعات : 9
تاریخ : 1400/10/29 پایانی : 12,335 درصد تغییر : 0.00 حجم : 369,282 دفعات : 9
تاریخ : 1400/10/28 پایانی : 12,335 درصد تغییر : 0.00 حجم : 369,282 دفعات : 9
تاریخ : 1400/10/27 پایانی : 12,335 درصد تغییر : 0.00 حجم : 369,282 دفعات : 9
تاریخ : 1400/10/26 پایانی : 12,335 درصد تغییر : 0.00 حجم : 369,282 دفعات : 9
تاریخ : 1400/10/25 پایانی : 12,335 درصد تغییر : 0.00 حجم : 369,282 دفعات : 9
تاریخ : 1400/10/22 پایانی : 12,335 درصد تغییر : 0.00 حجم : 369,282 دفعات : 9
تاریخ : 1400/10/20 پایانی : 12,335 درصد تغییر : 0.00 حجم : 369,282 دفعات : 9
تاریخ : 1400/10/19 پایانی : 12,335 درصد تغییر : 0.00 حجم : 369,282 دفعات : 9
تاریخ : 1400/10/18 پایانی : 12,335 درصد تغییر : 0.00 حجم : 369,282 دفعات : 9
تاریخ : 1400/10/15 پایانی : 12,335 درصد تغییر : 0.00 حجم : 369,282 دفعات : 9
تاریخ : 1400/10/14 پایانی : 12,335 درصد تغییر : 0.00 حجم : 369,282 دفعات : 9
تاریخ : 1400/10/13 پایانی : 12,335 درصد تغییر : 0.00 حجم : 369,282 دفعات : 9
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : کیا آخرین : 1,982 7,666 حجم : 3.13 میلیون ارزش بازار : 917.78 میلیارد تاریخ : 1400/10/26
نماد : فجام آخرین : 140.00 3,530 حجم : 856,615 ارزش بازار : 2.735 هزار میلیارد تاریخ : 10:49
نماد : فبیرا آخرین : 3,411 1,624 حجم : 64,634 ارزش بازار : 8.926 هزار میلیارد تاریخ : 10:56
نماد : فبستم آخرین : 774.00 1,567 حجم : 25,000 ارزش بازار : 224.19 میلیارد تاریخ : 09:00
نماد : فاما آخرین : 30.00 15,280 حجم : 185,693 ارزش بازار : 22.845 هزار میلیارد تاریخ : 10:55
نماد : چدن آخرین : 88.00 1,853 حجم : 7.79 میلیون ارزش بازار : 15.888 هزار میلیارد تاریخ : 10:54
نماد : فجوش آخرین : 76.00 1,607 حجم : 40 ارزش بازار : 15.85 میلیارد تاریخ : 1400/06/28
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها