فولاد آلیاژی ایران

فولاژ | سهام - بورس
فلزات اساسی ( فلزات گرانبها غیرآهن )
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

فلزات گرانبها غیرآهن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 16,350 5.96
قیمت پایانی: 15,970 3.50

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 15,130 پایانی 15,970 540.00
بیشترین 16,350 کمترین 15,130
حجم 5.71 میلیون دفعات 1,324
حد قیمت 15,220 - 16,460 ارزش 91.1 میلیارد
حجم مبنا 2.4 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
186 تعداد خریدار 1
1.476 میلیون حجم خرید 15,000
219 تعداد فروشنده 3
1.417 میلیون حجم فروش 74,366
59,366 تغییر مالکیت 59,366

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش15,250 تعداد19 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش15,260 تعداد8,508 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش15,290 تعداد733 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش15,300 تعداد6,241 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش15,310 تعداد2,321 دستور2

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 1,223 دوره 9 ماهه
سود TTM 1,596
P/E TTM 9.67

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 1,240 P/E مجمع 12.44
سود نقدی 350
درصد توزیع 28.23 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 14.51 % رتبه 454
6 ماهه 3.96 % رتبه 260
9 ماهه 43.34 % رتبه 230
1 ساله 116.74 % رتبه 201
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
159.7 هزار میلیارد

ارزش بازار

5.92

P/B

% 7.03

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/11 پایانی : 15,970 درصد تغییر : 3.50 حجم : 5.71 میلیون دفعات : 1,324
تاریخ : 1399/12/10 پایانی : 15,430 درصد تغییر : 0.64 حجم : 1.49 میلیون دفعات : 471
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 15,530 درصد تغییر : 0.51 حجم : 1.83 میلیون دفعات : 599
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 15,610 درصد تغییر : 2.09 حجم : 3.45 میلیون دفعات : 1,198
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 15,290 درصد تغییر : 0.59 حجم : 3.03 میلیون دفعات : 777
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 15,380 درصد تغییر : 0.39 حجم : 748,705 دفعات : 202
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 15,440 درصد تغییر : 0.77 حجم : 2.42 میلیون دفعات : 628
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 15,560 درصد تغییر : 0.38 حجم : 1.1 میلیون دفعات : 476
تاریخ : 1399/11/30 پایانی : 15,620 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.27 میلیون دفعات : 447
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 15,620 درصد تغییر : 0.57 حجم : 1.27 میلیون دفعات : 447
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 15,710 درصد تغییر : 0.38 حجم : 887,643 دفعات : 393
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 15,770 درصد تغییر : 0.57 حجم : 1.15 میلیون دفعات : 336
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 15,860 درصد تغییر : 1.31 حجم : 3.19 میلیون دفعات : 675
تاریخ : 1399/11/25 پایانی : 16,070 درصد تغییر : 2.68 حجم : 2.3 میلیون دفعات : 824
تاریخ : 1399/11/21 پایانی : 15,650 درصد تغییر : 1.56 حجم : 2.28 میلیون دفعات : 611
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : هرمز آخرین : 113.00 13,179 حجم : 4.22 میلیون ارزش بازار : 328.075 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : کیمیا آخرین : 383.00 18,809 حجم : 1.06 میلیون ارزش بازار : 19.987 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فنوال آخرین : 530.00 26,030 حجم : 195,956 ارزش بازار : 17.976 هزار میلیارد تاریخ : 12:26
نماد : فملی آخرین : 150.00 12,710 حجم : 289.65 میلیون ارزش بازار : 2530 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فمراد آخرین : 2,950 144,560 حجم : 1,456 ارزش بازار : 7.307 هزار میلیارد تاریخ : 12:21
نماد : فسرب آخرین : 1,690 83,000 حجم : 44,105 ارزش بازار : 27.228 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
نماد : فزرین آخرین : 607.00 29,773 حجم : 24.79 میلیون ارزش بازار : 32.173 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فرآور آخرین : 750.00 37,020 حجم : 177,158 ارزش بازار : 24.862 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فخوز آخرین : 560.00 12,550 حجم : 42.52 میلیون ارزش بازار : 624.5 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
نماد : فخاس آخرین : 610.00 30,110 حجم : 534 ارزش بازار : 365.568 هزار میلیارد تاریخ : 10:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها