نورد آلومینیوم

فنوال | سهام - بورس
فلزات اساسی ( فلزات گرانبها غیرآهن )
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

فلزات گرانبها غیرآهن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 25,580 1.99
قیمت پایانی: 26,090 0.04

آخرین معامله

12:27
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 25,580 پایانی 26,090 10.00
بیشترین 25,580 کمترین 25,580
حجم 39,003 دفعات 25
حد قیمت 25,620 - 27,700 ارزش 997.7 میلیون
حجم مبنا 1.471 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:27
حقیقی حقوقی
35 تعداد خریدار 1
109,636 حجم خرید 20,000
25 تعداد فروشنده -
129,636 حجم فروش -
20,000 تغییر مالکیت 20,000

عرضه و تقاضا

12:27
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد20,000 خرید23,000 فروش25,620 تعداد1,375,287 دستور152
دستور1 تعداد500 خرید22,700 فروش25,630 تعداد4,500 دستور3
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش26,000 تعداد44,800 دستور3
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش26,060 تعداد4,187 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش26,100 تعداد4,500 دستور3

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 1,755 دوره 9 ماهه
سود TTM 1,970
P/E TTM 13.249

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 494 P/E مجمع 52.83
سود نقدی 50
درصد توزیع 10.12 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 20.26 % رتبه 166
6 ماهه 34.12 % رتبه 164
9 ماهه 3.37 % رتبه 233
1 ساله 141.63 % رتبه 352
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
17.698 هزار میلیارد

ارزش بازار

7.54

P/B

% 45.9

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/16 پایانی : 26,090 درصد تغییر : 0.04 حجم : 39,003 دفعات : 25
تاریخ : 1399/12/13 پایانی : 26,100 درصد تغییر : 0.15 حجم : 129,636 دفعات : 62
تاریخ : 1399/12/12 پایانی : 26,140 درصد تغییر : 1.36 حجم : 2.34 میلیون دفعات : 732
تاریخ : 1399/12/11 پایانی : 26,500 درصد تغییر : 0.23 حجم : 195,956 دفعات : 46
تاریخ : 1399/12/10 پایانی : 26,560 درصد تغییر : 0.04 حجم : 46,968 دفعات : 10
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 26,570 درصد تغییر : 0.04 حجم : 18,928 دفعات : 19
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 26,580 درصد تغییر : 0.26 حجم : 430,615 دفعات : 221
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 26,650 درصد تغییر : 1.73 حجم : 2.09 میلیون دفعات : 612
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 27,120 درصد تغییر : 0.04 حجم : 49,038 دفعات : 29
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 27,130 درصد تغییر : 0.07 حجم : 54,524 دفعات : 33
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 27,150 درصد تغییر : 1.60 حجم : 1.63 میلیون دفعات : 550
تاریخ : 1399/11/30 پایانی : 27,590 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.87 میلیون دفعات : 1,031
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 27,590 درصد تغییر : 1.36 حجم : 2.87 میلیون دفعات : 1,031
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 27,970 درصد تغییر : 1.83 حجم : 3.74 میلیون دفعات : 922
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 28,490 درصد تغییر : 1.93 حجم : 5.11 میلیون دفعات : 946
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : هرمز آخرین : 70.00 13,032 حجم : 3.71 میلیون ارزش بازار : 325.275 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : کیمیا آخرین : 378.00 18,540 حجم : 332,751 ارزش بازار : 19.814 هزار میلیارد تاریخ : 12:18
نماد : فولاژ آخرین : 1,020 18,100 حجم : 8.84 میلیون ارزش بازار : 179.6 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فملی آخرین : 240.00 12,080 حجم : 21.87 میلیون ارزش بازار : 2416 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فمراد آخرین : 2,940 144,490 حجم : 1,070 ارزش بازار : 7.303 هزار میلیارد تاریخ : 11:15
نماد : فسرب آخرین : 1,670 82,260 حجم : 14,512 ارزش بازار : 27.013 هزار میلیارد تاریخ : 12:16
نماد : فزرین آخرین : 581.00 28,486 حجم : 461,315 ارزش بازار : 31.224 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فرآور آخرین : 740.00 36,720 حجم : 19,625 ارزش بازار : 24.717 هزار میلیارد تاریخ : 12:24
نماد : فخوز آخرین : 20.00 12,770 حجم : 14.49 میلیون ارزش بازار : 628.5 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فخاس آخرین : 610.00 30,110 حجم : 4,759 ارزش بازار : 365.568 هزار میلیارد تاریخ : 12:26
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها