ملی صنایع مس ایران

فملی | سهام - بورس
فلزات اساسی ( فلزات گرانبها غیرآهن )
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

فلزات گرانبها غیرآهن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 12,080 1.95
قیمت پایانی: 12,080 1.95

مشخصات

شرکت

نام شرکت : ملی صنایع مس ایران سال مالی : — توضیحات : —
ایمیل : [email protected] وب سایت : http://www.nicico.com

‌اطلاعات تماس

دفتر مرکزی
تلفن :

(021) 82138000

تهران،خیابان خالد اسلامبولی (وزرا)،خیابان یازدهم،پلاک 22
دورنگار :

(021) 88717965

کارخانه
تلفن :

(0391) 2882000

کرمان،65 کیلومتری رفسنجان
دورنگار :

(0391) 5323288

دفتر امور سهام
تلفن :

(021) 88724410 - 14

تهران ،خیابان شهید دکتر بهشتی ،خیابان خالد اسلامبولی(وزرا)،خیابان یازدهم،پلاک 22 ،طبقه اول
دورنگار :

(021) 88720851

نمادها

نام نام کوتاه نماد نوع بازار معاملاتی بازار تابلوی معاملاتی نماد کد بورسی گروه نماد کد ISIN
نام : ملی صنایع مس ایران نام کوتاه نماد : فملی3 نوع : سهام بازار معاملاتی : بورس بازار : بازار معاملات جبرانی تابلوی معاملاتی نماد : تابلو اصلی کد بورسی : Y1 سهام عادی بورس گروه نماد : IRO1MSMI0003 کد ISIN : IRO1MSMI0000
نام : ملی صنایع مس ایران نام کوتاه نماد : فملی نوع : سهام بازار معاملاتی : بورس بازار : بازار معاملات اصلی تابلوی معاملاتی نماد : تابلو اصلی کد بورسی : N1 سهام عادی بورس گروه نماد : IRO1MSMI0001 کد ISIN : IRO1MSMI0000
نام : ملی صنایع مس ایران نام کوتاه نماد : فملی4 نوع : سهام بازار معاملاتی : بورس بازار : بازار معاملات بلوکی تابلوی معاملاتی نماد : تابلو اصلی کد بورسی : B1 سهام عادی بورس گروه نماد : IRO1MSMI0004 کد ISIN : IRO1MSMI0000
نام : ملی صنایع مس ایران نام کوتاه نماد : فملی2 نوع : سهام بازار معاملاتی : بورس بازار : بازار معاملات آد-لات تابلوی معاملاتی نماد : تابلو اصلی کد بورسی : O1 سهام عادی بورس گروه نماد : IRO1MSMI0002 کد ISIN : IRO1MSMI0000

اعضای هیات مدیره

سال 1399 | تاریخ : 1399/05/01
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
عنوان : مدیرعامل عضو : - نام : اردشیر سعد محمدی مدرک تحصیلی : دکترا کد ملی : 39352269
عنوان : رییس هیات مدیره عضو : سرمایه گذاری استان خراسان شمالی نام : احمد انارکی محمدی مدرک تحصیلی : - کد ملی : 5429950254
عنوان : نایب رییس هیات مدیره عضو : سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع ایران نام : اردشیر سعد محمدی مدرک تحصیلی : دکترا کد ملی : 39352269
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : سرمایه گذاری صدر تامین نام : محمد جواد شیخ مدرک تحصیلی : دکتری کد ملی : 491299230
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی نام : داود مختارپور مدرک تحصیلی : لیسانس کد ملی : 57188599
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : موسسه صندوق بازنشستگی مس نام : احمد افضلی نیری مدرک تحصیلی : - کد ملی : 321422023
سال 1398 | تاریخ : 1398/06/24
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
عنوان : مدیرعامل عضو : - نام : اردشیر سعد محمدی مدرک تحصیلی : دکترا کد ملی : 39352269
عنوان : رییس هیات مدیره عضو : سرمایه گذاری استان خراسان شمالی نام : نادعلی اسمعیلی دهج مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد کد ملی : 3149821584
عنوان : نایب رییس هیات مدیره عضو : سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع ایران نام : اردشیر سعد محمدی مدرک تحصیلی : دکترا کد ملی : 39352269
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : سرمایه گذاری صدر تامین نام : محمد جواد شیخ مدرک تحصیلی : دکتری کد ملی : 491299230
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی نام : داود مختارپور مدرک تحصیلی : لیسانس کد ملی : 57188599
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : موسسه صندوق بازنشستگی مس نام : علی محمدی مدرک تحصیلی : لیسانس کد ملی : 3051104558
سال 1398 | تاریخ : 1398/02/19
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
عنوان : مدیرعامل عضو : - نام : اردشیر سعد محمدی مدرک تحصیلی : دکترا کد ملی : 39352269
عنوان : رییس هیات مدیره عضو : سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی نام : محمد باقر عالی مدرک تحصیلی : دکتری مدیریت کد ملی : 4939388409
عنوان : نایب رییس هیات مدیره عضو : سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع ایران نام : سیدعبدالحسین ثابت مدرک تحصیلی : - کد ملی : -
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : سرمایه گذاری استان خراسان شمالی نام : اردشیر سعد محمدی مدرک تحصیلی : دکترا کد ملی : 39352269
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : سرمایه گذاری صدر تامین نام : محمد علی احمدزاد اصل مدرک تحصیلی : فوق لیسانس کد ملی : 2802507151
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : موسسه صندوق بازنشستگی مس نام : علی محمدی مدرک تحصیلی : لیسانس کد ملی : 3051104558
سال 1397 | تاریخ : 1397/09/11
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
عنوان : مدیرعامل عضو : - نام : محمدرضا بنی اسدی راد مدرک تحصیلی : - کد ملی : 2990545220
عنوان : رییس هیات مدیره عضو : سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی نام : محمد باقر عالی مدرک تحصیلی : دکتری مدیریت کد ملی : 4939388409
عنوان : نایب رییس هیات مدیره عضو : سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع ایران نام : سیدعبدالحسین ثابت مدرک تحصیلی : - کد ملی : -
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : سرمایه گذاری استان خراسان شمالی نام : محمدرضا بنی اسدی راد مدرک تحصیلی : - کد ملی : 2990545220
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : سرمایه گذاری صدر تامین نام : محمد علی احمدزاد اصل مدرک تحصیلی : فوق لیسانس کد ملی : 2802507151
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : موسسه صندوق بازنشستگی مس نام : علی محمدی مدرک تحصیلی : لیسانس کد ملی : 3051104558
سال 1396 | تاریخ : 1396/12/14
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
عنوان : مدیرعامل عضو : - نام : محمدرضا بنی اسدی راد مدرک تحصیلی : - کد ملی : 2990545220
عنوان : رییس هیات مدیره عضو : سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی نام : رضا رحمانی مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد کد ملی : 2140478452
عنوان : نایب رییس هیات مدیره عضو : سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع ایران نام : سیدعبدالحسین ثابت مدرک تحصیلی : - کد ملی : -
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : سرمایه گذاری استان خراسان شمالی نام : محمدرضا بنی اسدی راد مدرک تحصیلی : - کد ملی : 2990545220
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : سرمایه گذاری صدر تامین نام : محمد علی احمدزاد اصل مدرک تحصیلی : فوق لیسانس کد ملی : 2802507151
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : موسسه صندوق بازنشستگی مس نام : علی محمدی مدرک تحصیلی : لیسانس کد ملی : 3051104558