ملی صنایع مس ایران

فملی | سهام - بورس
فلزات اساسی ( فلزات گرانبها غیرآهن )
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

فلزات گرانبها غیرآهن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 12,080 1.95
قیمت پایانی: 12,080 1.95

سود و زیان

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/24
سال مالی 1397/12/29
1397/04/17
سال مالی 1396/12/29

درآمد حاصل از خدمات و فروش

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/24
سال مالی 1397/12/29
1397/04/17
سال مالی 1396/12/29
224.016 هزار میلیارد 101.014 هزار میلیارد 87.58 هزار میلیارد

جمع درآمدها

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/24
سال مالی 1397/12/29
1397/04/17
سال مالی 1396/12/29
224.016 هزار میلیارد 101.014 هزار میلیارد 87.58 هزار میلیارد

بهای تمام شده کالای فروش رفته

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/24
سال مالی 1397/12/29
1397/04/17
سال مالی 1396/12/29
83.955 هزار میلیارد 49.342 هزار میلیارد 47.23 هزار میلیارد

سود ناویژه

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/24
سال مالی 1397/12/29
1397/04/17
سال مالی 1396/12/29
140.061 هزار میلیارد 51.672 هزار میلیارد 40.35 هزار میلیارد

هزینه های عمومی و اداری

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/24
سال مالی 1397/12/29
1397/04/17
سال مالی 1396/12/29
17.028 هزار میلیارد 7.174 هزار میلیارد 5.916 هزار میلیارد

خالص درآمدها و هزینه های عملیاتی

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/24
سال مالی 1397/12/29
1397/04/17
سال مالی 1396/12/29
1.98 هزار میلیارد 1.269 - هزار میلیارد 2.66 - هزار میلیارد

سود (زیان) عملیاتی

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/24
سال مالی 1397/12/29
1397/04/17
سال مالی 1396/12/29
125.013 هزار میلیارد 43.229 هزار میلیارد 31.775 هزار میلیارد

سود قبل از کسر مالیات

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/24
سال مالی 1397/12/29
1397/04/17
سال مالی 1396/12/29
128.599 هزار میلیارد 55.173 هزار میلیارد 30.247 هزار میلیارد

مالیات

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/24
سال مالی 1397/12/29
1397/04/17
سال مالی 1396/12/29
7.053 هزار میلیارد 1.179 هزار میلیارد 856.3 میلیارد

سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/24
سال مالی 1397/12/29
1397/04/17
سال مالی 1396/12/29
121.546 هزار میلیارد 53.995 هزار میلیارد 29.391 هزار میلیارد

سود انباشته ابتدای دوره

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/24
سال مالی 1397/12/29
1397/04/17
سال مالی 1396/12/29
53.03 هزار میلیارد 34.235 هزار میلیارد 23.281 هزار میلیارد

تعدیلات سنواتی

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/24
سال مالی 1397/12/29
1397/04/17
سال مالی 1396/12/29
- 1.362 - هزار میلیارد 652.79 - میلیارد

سود سهام مصوب مجمع سال قبل

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/24
سال مالی 1397/12/29
1397/04/17
سال مالی 1396/12/29
- 9 - هزار میلیارد 17.5 - هزار میلیارد

انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/24
سال مالی 1397/12/29
1397/04/17
سال مالی 1396/12/29
11.7 - هزار میلیارد - -

کاهش (افزایش) سرمایه از محل زیان (سود) انباشته

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/24
سال مالی 1397/12/29
1397/04/17
سال مالی 1396/12/29
23.4 - هزار میلیارد 18 - هزار میلیارد -

سود قابل تخصیص

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/24
سال مالی 1397/12/29
1397/04/17
سال مالی 1396/12/29
139.477 هزار میلیارد 59.867 هزار میلیارد 34.519 هزار میلیارد

اندوخته قانونی

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/24
سال مالی 1397/12/29
1397/04/17
سال مالی 1396/12/29
2.34 هزار میلیارد 1.8 هزار میلیارد 284.29 میلیارد

سود سهام مصوب سال جاری

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/24
سال مالی 1397/12/29
1397/04/17
سال مالی 1396/12/29
25.35 هزار میلیارد 11.7 هزار میلیارد 9 هزار میلیارد

سود و زیان انباشته در پایان دوره

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/24
سال مالی 1397/12/29
1397/04/17
سال مالی 1396/12/29
111.787 هزار میلیارد 46.367 هزار میلیارد 25.235 هزار میلیارد

سرمایه

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/24
سال مالی 1397/12/29
1397/04/17
سال مالی 1396/12/29
101.4 هزار میلیارد 78 هزار میلیارد 60 هزار میلیارد

EPS خالص

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/24
سال مالی 1397/12/29
1397/04/17
سال مالی 1396/12/29
1,198.68 692.24 489.85
1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/30
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/21
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده

درآمد حاصل از خدمات و فروش

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/30
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/21
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
161.923 هزار میلیارد 64.169 هزار میلیارد 224.016 هزار میلیارد

جمع درآمدها

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/30
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/21
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
161.923 هزار میلیارد 64.169 هزار میلیارد 224.016 هزار میلیارد

بهای تمام شده کالای فروش رفته

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/30
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/21
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
58.012 هزار میلیارد 23.735 هزار میلیارد 83.955 هزار میلیارد

سود ناویژه

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/30
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/21
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
103.911 هزار میلیارد 40.434 هزار میلیارد 140.061 هزار میلیارد

هزینه های عمومی و اداری

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/30
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/21
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
15.398 هزار میلیارد 3.084 هزار میلیارد 17.028 هزار میلیارد

خالص درآمدها و هزینه های عملیاتی

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/30
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/21
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
15.377 هزار میلیارد 1.047 - هزار میلیارد 1.98 هزار میلیارد

سود (زیان) عملیاتی

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/30
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/21
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
103.891 هزار میلیارد 36.302 هزار میلیارد 125.013 هزار میلیارد

سود قبل از کسر مالیات

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/30
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/21
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
107.555 هزار میلیارد 37.585 هزار میلیارد 128.599 هزار میلیارد

مالیات

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/30
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/21
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
5.378 هزار میلیارد 2.803 هزار میلیارد 7.053 هزار میلیارد

سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/30
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/21
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
102.177 هزار میلیارد 34.782 هزار میلیارد 121.546 هزار میلیارد

سرمایه

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/30
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/21
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
101.4 هزار میلیارد 101.4 هزار میلیارد 101.4 هزار میلیارد

EPS خالص

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/30
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/21
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1,007.67 343.02 1,198.68
1397/03/23
سال مالی 1396/12/29
1396/10/25
سال مالی 1396/12/29
1396/09/28
سال مالی 1396/12/29

درآمد حاصل از خدمات و فروش

1397/03/23
سال مالی 1396/12/29
1396/10/25
سال مالی 1396/12/29
1396/09/28
سال مالی 1396/12/29
87.58 هزار میلیارد 82.338 هزار میلیارد 79.428 هزار میلیارد

جمع درآمدها

1397/03/23
سال مالی 1396/12/29
1396/10/25
سال مالی 1396/12/29
1396/09/28
سال مالی 1396/12/29
87.58 هزار میلیارد 82.338 هزار میلیارد 79.428 هزار میلیارد

بهای تمام شده کالای فروش رفته

1397/03/23
سال مالی 1396/12/29
1396/10/25
سال مالی 1396/12/29
1396/09/28
سال مالی 1396/12/29
48.069 هزار میلیارد 53.189 هزار میلیارد 57.864 هزار میلیارد

سود ناویژه

1397/03/23
سال مالی 1396/12/29
1396/10/25
سال مالی 1396/12/29
1396/09/28
سال مالی 1396/12/29
39.511 هزار میلیارد 29.149 هزار میلیارد 21.564 هزار میلیارد

هزینه های عمومی و اداری

1397/03/23
سال مالی 1396/12/29
1396/10/25
سال مالی 1396/12/29
1396/09/28
سال مالی 1396/12/29
5.698 هزار میلیارد 5.052 هزار میلیارد 5.847 هزار میلیارد

خالص درآمدها و هزینه های عملیاتی

1397/03/23
سال مالی 1396/12/29
1396/10/25
سال مالی 1396/12/29
1396/09/28
سال مالی 1396/12/29
2.663 - هزار میلیارد 1.351 - هزار میلیارد 1.178 - هزار میلیارد

هزینه مطالبات مشکوک الوصول

1397/03/23
سال مالی 1396/12/29
1396/10/25
سال مالی 1396/12/29
1396/09/28
سال مالی 1396/12/29
- - 1.178 هزار میلیارد

سود (زیان) عملیاتی

1397/03/23
سال مالی 1396/12/29
1396/10/25
سال مالی 1396/12/29
1396/09/28
سال مالی 1396/12/29
31.15 هزار میلیارد 22.746 هزار میلیارد 14.539 هزار میلیارد

سود قبل از کسر مالیات

1397/03/23
سال مالی 1396/12/29
1396/10/25
سال مالی 1396/12/29
1396/09/28
سال مالی 1396/12/29
30.505 هزار میلیارد 23.797 هزار میلیارد 15.578 هزار میلیارد

مالیات

1397/03/23
سال مالی 1396/12/29
1396/10/25
سال مالی 1396/12/29
1396/09/28
سال مالی 1396/12/29
959.97 میلیارد 697.31 میلیارد 327.1 میلیارد

سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات

1397/03/23
سال مالی 1396/12/29
1396/10/25
سال مالی 1396/12/29
1396/09/28
سال مالی 1396/12/29
29.545 هزار میلیارد 23.1 هزار میلیارد 15.251 هزار میلیارد

سرمایه

1397/03/23
سال مالی 1396/12/29
1396/10/25
سال مالی 1396/12/29
1396/09/28
سال مالی 1396/12/29
60 هزار میلیارد 60 هزار میلیارد 60 هزار میلیارد

EPS خالص

1397/03/23
سال مالی 1396/12/29
1396/10/25
سال مالی 1396/12/29
1396/09/28
سال مالی 1396/12/29
492.42 384.99 254.18