ملی صنایع مس ایران

فملی | سهام - بورس
فلزات اساسی ( فلزات گرانبها غیرآهن )
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

فلزات گرانبها غیرآهن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 12,310 1.99
قیمت پایانی: 12,320 1.91

تاریخچه

تاریخ

معاملات

قیمت‌ها

آخرین

پایانی

تاریخ : 1399/12/13
تعداد:10,608
حجم:124.17 میلیون
ارزش:1.53 هزار میلیارد
اولین:12,420
کمترین:12,310
بیشترین:12,600
قیمت:12,310
تغییر:250.00
درصد تغییر:1.99
قیمت:12,320
تغییر:240.00
درصد تغییر:1.91
تاریخ : 1399/12/12
تعداد:22,949
حجم:146.34 میلیون
ارزش:1.839 هزار میلیارد
اولین:12,710
کمترین:12,400
بیشترین:12,990
قیمت:12,410
تغییر:240.00
درصد تغییر:1.90
قیمت:12,560
تغییر:90.00
درصد تغییر:0.71
تاریخ : 1399/12/11
تعداد:33,650
حجم:289.65 میلیون
ارزش:3.663 هزار میلیارد
اولین:12,610
کمترین:12,610
بیشترین:12,960
قیمت:12,710
تغییر:150.00
درصد تغییر:1.17
قیمت:12,650
تغییر:210.00
درصد تغییر:1.63
تاریخ : 1399/12/10
تعداد:942
حجم:3.86 میلیون
ارزش:49.1 میلیارد
اولین:12,720
کمترین:12,720
بیشترین:12,720
قیمت:12,720
تغییر:250.00
درصد تغییر:1.93
قیمت:12,860
تغییر:110.00
درصد تغییر:0.85
تاریخ : 1399/12/09
تعداد:1,974
حجم:27.16 میلیون
ارزش:352.3 میلیارد
اولین:12,970
کمترین:12,970
بیشترین:12,970
قیمت:12,970
تغییر:260.00
درصد تغییر:1.97
قیمت:12,970
تغییر:260.00
درصد تغییر:1.97
تاریخ : 1399/12/06
تعداد:38,314
حجم:188.63 میلیون
ارزش:2.496 هزار میلیارد
اولین:13,600
کمترین:12,890
بیشترین:13,750
قیمت:12,970
تغییر:180.00
درصد تغییر:1.37
قیمت:13,230
تغییر:80.00
درصد تغییر:0.61
تاریخ : 1399/12/05
تعداد:38,589
حجم:253.88 میلیون
ارزش:3.34 هزار میلیارد
اولین:12,330
کمترین:12,600
بیشترین:13,430
قیمت:13,430
تغییر:760.00
درصد تغییر:6.00
قیمت:13,150
تغییر:480.00
درصد تغییر:3.79
تاریخ : 1399/12/04
تعداد:44,358
حجم:279.13 میلیون
ارزش:3.537 هزار میلیارد
اولین:12,330
کمترین:12,330
بیشترین:13,150
قیمت:12,560
تغییر:10.00
درصد تغییر:0.08
قیمت:12,670
تغییر:100.00
درصد تغییر:0.80
تاریخ : 1399/12/03
تعداد:11,696
حجم:99.21 میلیون
ارزش:1.247 هزار میلیارد
اولین:12,700
کمترین:12,530
بیشترین:12,780
قیمت:12,530
تغییر:250.00
درصد تغییر:1.96
قیمت:12,570
تغییر:210.00
درصد تغییر:1.64
تاریخ : 1399/12/02
تعداد:47,110
حجم:376.78 میلیون
ارزش:4.817 هزار میلیارد
اولین:12,850
کمترین:12,500
بیشترین:12,850
قیمت:12,850
تغییر:720.00
درصد تغییر:5.94
قیمت:12,780
تغییر:650.00
درصد تغییر:5.36
تاریخ : 1399/11/30
تعداد:15,432
حجم:119 میلیون
ارزش:1.443 هزار میلیارد
اولین:12,300
کمترین:12,040
بیشترین:12,530
قیمت:12,100
تغییر:30.00
درصد تغییر:0.25
قیمت:12,130
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1399/11/29
تعداد:15,432
حجم:119 میلیون
ارزش:1.443 هزار میلیارد
اولین:12,550
کمترین:12,040
بیشترین:12,530
قیمت:12,100
تغییر:180.00
درصد تغییر:1.47
قیمت:12,130
تغییر:150.00
درصد تغییر:1.22
تاریخ : 1399/11/28
تعداد:20,758
حجم:176.89 میلیون
ارزش:2.172 هزار میلیارد
اولین:12,550
کمترین:12,220
بیشترین:12,710
قیمت:12,220
تغییر:240.00
درصد تغییر:1.93
قیمت:12,280
تغییر:180.00
درصد تغییر:1.45
تاریخ : 1399/11/27
تعداد:38,865
حجم:260.42 میلیون
ارزش:3.245 هزار میلیارد
اولین:12,260
کمترین:11,940
بیشترین:12,880
قیمت:12,420
تغییر:260.00
درصد تغییر:2.14
قیمت:12,460
تغییر:300.00
درصد تغییر:2.47
تاریخ : 1399/11/26
تعداد:40,479
حجم:448.96 میلیون
ارزش:5.461 هزار میلیارد
اولین:12,210
کمترین:11,740
بیشترین:12,210
قیمت:12,200
تغییر:680.00
درصد تغییر:5.90
قیمت:12,160
تغییر:640.00
درصد تغییر:5.56
تاریخ : 1399/11/25
تعداد:4,437
حجم:78.74 میلیون
ارزش:907.1 میلیارد
اولین:11,520
کمترین:11,520
بیشترین:11,520
قیمت:11,520
تغییر:650.00
درصد تغییر:5.98
قیمت:11,520
تغییر:650.00
درصد تغییر:5.98
تاریخ : 1399/11/21
تعداد:8,476
حجم:76.98 میلیون
ارزش:837 میلیارد
اولین:10,630
کمترین:10,500
بیشترین:10,920
قیمت:10,920
تغییر:520.00
درصد تغییر:5.00
قیمت:10,870
تغییر:470.00
درصد تغییر:4.52
تاریخ : 1399/11/20
تعداد:20,542
حجم:193.57 میلیون
ارزش:2.014 هزار میلیارد
اولین:10,420
کمترین:10,100
بیشترین:10,420
قیمت:10,420
تغییر:490.00
درصد تغییر:4.94
قیمت:10,400
تغییر:470.00
درصد تغییر:4.73
تاریخ : 1399/11/19
تعداد:5,839
حجم:42.84 میلیون
ارزش:425.6 میلیارد
اولین:9,930
کمترین:9,570
بیشترین:9,940
قیمت:9,940
تغییر:470.00
درصد تغییر:4.96
قیمت:9,930
تغییر:460.00
درصد تغییر:4.86
تاریخ : 1399/11/18
تعداد:21,243
حجم:190.2 میلیون
ارزش:1.802 هزار میلیارد
اولین:9,940
کمترین:9,450
بیشترین:9,940
قیمت:9,450
تغییر:490.00
درصد تغییر:4.93
قیمت:9,470
تغییر:470.00
درصد تغییر:4.73
تاریخ : 1399/11/15
تعداد:15,516
حجم:103.94 میلیون
ارزش:1.033 هزار میلیارد
اولین:10,140
کمترین:9,790
بیشترین:10,480
قیمت:9,800
تغییر:500.00
درصد تغییر:4.85
قیمت:9,940
تغییر:360.00
درصد تغییر:3.50
تاریخ : 1399/11/14
تعداد:15,407
حجم:103.85 میلیون
ارزش:1.07 هزار میلیارد
اولین:10,300
کمترین:10,250
بیشترین:10,590
قیمت:10,370
تغییر:410.00
درصد تغییر:3.80
قیمت:10,300
تغییر:480.00
درصد تغییر:4.45
تاریخ : 1399/11/13
تعداد:13,023
حجم:105.37 میلیون
ارزش:1.135 هزار میلیارد
اولین:10,940
کمترین:10,660
بیشترین:11,380
قیمت:10,660
تغییر:560.00
درصد تغییر:4.99
قیمت:10,780
تغییر:440.00
درصد تغییر:3.92
تاریخ : 1399/11/12
تعداد:22,089
حجم:99.88 میلیون
ارزش:1.121 هزار میلیارد
اولین:11,750
کمترین:10,800
بیشترین:11,820
قیمت:10,930
تغییر:360.00
درصد تغییر:3.19
قیمت:11,220
تغییر:70.00
درصد تغییر:0.62
تاریخ : 1399/11/11
تعداد:15,766
حجم:101.38 میلیون
ارزش:1.144 هزار میلیارد
اولین:10,980
کمترین:10,790
بیشترین:11,310
قیمت:11,310
تغییر:530.00
درصد تغییر:4.92
قیمت:11,290
تغییر:510.00
درصد تغییر:4.73
تاریخ : 1399/11/08
تعداد:18,509
حجم:100.66 میلیون
ارزش:1.086 هزار میلیارد
اولین:10,700
کمترین:10,390
بیشترین:11,180
قیمت:10,980
تغییر:50.00
درصد تغییر:0.46
قیمت:10,780
تغییر:150.00
درصد تغییر:1.37
تاریخ : 1399/11/07
تعداد:16,105
حجم:89.06 میلیون
ارزش:973.2 میلیارد
اولین:11,530
کمترین:10,660
بیشترین:11,530
قیمت:10,660
تغییر:560.00
درصد تغییر:4.99
قیمت:10,930
تغییر:290.00
درصد تغییر:2.59
تاریخ : 1399/11/06
تعداد:23,388
حجم:123.3 میلیون
ارزش:1.384 هزار میلیارد
اولین:11,430
کمترین:10,620
بیشترین:11,550
قیمت:11,350
تغییر:180.00
درصد تغییر:1.61
قیمت:11,220
تغییر:50.00
درصد تغییر:0.45
تاریخ : 1399/11/05
تعداد:38,266
حجم:238.36 میلیون
ارزش:2.663 هزار میلیارد
اولین:11,430
کمترین:10,570
بیشترین:11,430
قیمت:11,430
تغییر:540.00
درصد تغییر:4.96
قیمت:11,170
تغییر:280.00
درصد تغییر:2.57
تاریخ : 1399/11/04
تعداد:2,376
حجم:16.33 میلیون
ارزش:177.8 میلیارد
اولین:10,890
کمترین:10,890
بیشترین:10,890
قیمت:10,890
تغییر:510.00
درصد تغییر:4.91
قیمت:10,890
تغییر:510.00
درصد تغییر:4.91