ملی صنایع مس ایران

فملی | سهام - بورس
فلزات اساسی ( فلزات گرانبها غیرآهن )
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

فلزات گرانبها غیرآهن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 12,080 1.95
قیمت پایانی: 12,080 1.95

EPS

سال مالی 1399/12/29

تاریخ سود سرمایه
تاریخ : 1399/11/15
پیش بینی :
1,197.00
سرمایه : 200 هزار میلیارد
تاریخ : 1399/11/12
پیش بینی :
1,006.00
سرمایه : 200 هزار میلیارد
تاریخ : 1399/10/30 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
869.00 (0٪)
سرمایه : 200 هزار میلیارد
تاریخ : 1399/10/08 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
485.00 (0٪)
سرمایه : 200 هزار میلیارد
تاریخ : 1399/07/30 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
1,008.00 (0٪)
سرمایه : 101.4 هزار میلیارد
تاریخ : 1399/04/30 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
343.00 (0٪)
سرمایه : 101.4 هزار میلیارد

سال مالی 1398/12/29

1,199

سود واقعی

250.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
تاریخ : 1399/04/31 مجمع
واقعی :
نقدی :
1,199.00
250.00 (-21٪)
سرمایه : 101.4 هزار میلیارد
تاریخ : 1399/04/21 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
1,199.00 (0٪)
سرمایه : 101.4 هزار میلیارد
تاریخ : 1399/03/27 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
1,201.00 (0٪)
سرمایه : 101.4 هزار میلیارد
تاریخ : 1398/10/28 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
851.00 (0٪)
سرمایه : 101.4 هزار میلیارد
تاریخ : 1398/09/13 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
568.00 (0٪)
سرمایه : 101.4 هزار میلیارد
تاریخ : 1398/07/29 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
569.00 (0٪)
سرمایه : 101.4 هزار میلیارد
تاریخ : 1398/04/30 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
309.00 (0٪)
سرمایه : 101.4 هزار میلیارد

سال مالی 1397/12/29

532.00

سود واقعی

115.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
تاریخ : 1398/04/24 مجمع
واقعی :
نقدی :
532.00
115.00 (-22٪)
سرمایه : 101.4 هزار میلیارد
تاریخ : 1398/03/30 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
532.00 (0٪)
سرمایه : 101.4 هزار میلیارد
تاریخ : 1397/10/30 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
373.00 (0٪)
سرمایه : 101.4 هزار میلیارد
تاریخ : 1397/09/14 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
254.00 (0٪)
سرمایه : 101.4 هزار میلیارد
تاریخ : 1397/07/30 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
244.00 (0٪)
سرمایه : 101.4 هزار میلیارد
تاریخ : 1397/04/30 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
113.00 (0٪)
سرمایه : 101.4 هزار میلیارد

سال مالی 1399/12/29

تاریخ سود سرمایه
تاریخ : 1399/11/15
پیش بینی :
1,197.00
سرمایه : 200 هزار میلیارد
تاریخ : 1399/11/12
پیش بینی :
1,006.00
سرمایه : 200 هزار میلیارد
تاریخ : 1399/10/30 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
869.00 (0٪)
سرمایه : 200 هزار میلیارد
تاریخ : 1399/10/08 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
485.00 (0٪)
سرمایه : 200 هزار میلیارد
تاریخ : 1399/07/30 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
1,008.00 (-0٪)
سرمایه : 101.4 هزار میلیارد
تاریخ : 1399/04/30 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
343.00 (-0٪)
سرمایه : 101.4 هزار میلیارد

سال مالی 1398/12/29

1,199

سود واقعی

250.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
تاریخ : 1399/04/31 مجمع
واقعی :
نقدی :
1,199.00
250.00 (-21٪)
سرمایه : 101.4 هزار میلیارد
تاریخ : 1399/04/21 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
1,199.00 (-0٪)
سرمایه : 101.4 هزار میلیارد
تاریخ : 1399/03/27 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
1,201.00 (-0٪)
سرمایه : 101.4 هزار میلیارد
تاریخ : 1398/10/28 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
1,106.00 (-0٪)
سرمایه : 78 هزار میلیارد
تاریخ : 1398/09/13 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
738.00 (-0٪)
سرمایه : 78 هزار میلیارد
تاریخ : 1398/07/29 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
740.00 (-0٪)
سرمایه : 78 هزار میلیارد
تاریخ : 1398/04/30 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
402.00 (-0٪)
سرمایه : 78 هزار میلیارد

سال مالی 1397/12/29

692.00

سود واقعی

150.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
تاریخ : 1398/04/24 مجمع
واقعی :
نقدی :
692.00
150.00 (-22٪)
سرمایه : 78 هزار میلیارد
تاریخ : 1398/03/30 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
692.00 (-0٪)
سرمایه : 78 هزار میلیارد
تاریخ : 1397/10/30 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
485.00 (-0٪)
سرمایه : 78 هزار میلیارد
تاریخ : 1397/09/14 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
429.00 (-0٪)
سرمایه : 60 هزار میلیارد
تاریخ : 1397/07/30 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
413.00 (-0٪)
سرمایه : 60 هزار میلیارد
تاریخ : 1397/04/30 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
191.00 (-0٪)
سرمایه : 60 هزار میلیارد