ملی صنایع مس ایران

فملی | سهام - بورس
فلزات اساسی ( فلزات گرانبها غیرآهن )
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

فلزات گرانبها غیرآهن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 12,080 1.95
قیمت پایانی: 12,080 1.95

گردش وجوه نقد

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/30
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/21
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده

جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/30
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/21
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
112.939 هزار میلیارد 47.601 هزار میلیارد 81.156 هزار میلیارد

سود سهام پرداختی

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/30
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/21
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
2.153 - هزار میلیارد 16.72 - میلیارد 10.536 - هزار میلیارد

سود پرداختی بابت تسهیلات مالی

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/30
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/21
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
408.45 - میلیارد 193.57 - میلیارد 39.42 - میلیارد

سود دریافتی بابت سپرده های کوتاه و بلند مدت

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/30
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/21
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
- 1.348 هزار میلیارد 3.393 هزار میلیارد

سود دریافتی بابت سرمایه گذاری ها

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/30
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/21
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
- - -

جمع جریان خالص بازده سرمایه گذاریها

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/30
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/21
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
2.561 - هزار میلیارد 1.138 هزار میلیارد 7.183 - هزار میلیارد

مالیات بر درآمد پرداختی

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/30
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/21
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
2.522 - هزار میلیارد 8.918 - هزار میلیارد 4.17 - هزار میلیارد

فروش دارایی ثابت مشهود

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/30
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/21
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
- - 230.84 میلیارد

خرید دارایی ثابت مشهود

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/30
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/21
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
8.247 - هزار میلیارد 3.942 - هزار میلیارد 30.803 - هزار میلیارد

خرید سایر دارایی ها

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/30
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/21
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
- - 984.15 - میلیارد

خرید سرمایه گذاری کوتاه مدت

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/30
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/21
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
41.591 - هزار میلیارد 2.746 - هزار میلیارد 9.655 - هزار میلیارد

فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/30
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/21
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
3.745 هزار میلیارد - 1.936 هزار میلیارد

خرید سرمایه گذاری بلند مدت

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/30
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/21
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
43.121 - هزار میلیارد 3.117 - هزار میلیارد 3.037 - هزار میلیارد

فروش سرمایه گذاری بلند مدت

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/30
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/21
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
- - -

خرید دارایی های نامشهود

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/30
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/21
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
- 332.81 - میلیارد 114.39 - میلیارد

فروش دارایی های نامشهود

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/30
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/21
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1.628 هزار میلیارد 4.2 میلیارد -

وجوه پرداختی جهت تحصیل سرمایه گذاری در سایر شرکتها

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/30
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/21
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1.474 - هزار میلیارد - -

وجوه دریافتی جهت واگذاری و عودت سرمایه گذاریها در شرکتهای وابسته و سایر شرکتها

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/30
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/21
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
- - 6.675 - هزار میلیارد

جمع جریان خالص فعالیتهای سرمایه گذاری

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/30
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/21
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
89.06 - هزار میلیارد 10.134 - هزار میلیارد 49.103 - هزار میلیارد

جمع جریان خالص قبل از تامین مالی

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/30
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/21
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
18.796 هزار میلیارد 29.687 هزار میلیارد 20.701 هزار میلیارد

وجوه پرداختی بابت تحصیل سهام شرکت اصلی توسط شرکتهای فرعی

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/30
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/21
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
- - -

باز پرداخت تسهیلات مالی

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/30
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/21
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
5.391 - هزار میلیارد 4.953 - هزار میلیارد 376.32 - میلیارد

وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی-سهم اقلیت

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/30
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/21
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
- - 1.35 هزار میلیارد

معاملات سهام خزانه

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/30
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/21
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
- - 1.77 - هزار میلیارد

جمع جریان خالص فعالیتهای تامین مالی

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/30
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/21
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
5.391 - هزار میلیارد 4.953 - هزار میلیارد 796.14 - میلیارد

خالص افزایش کاهش وجه نقد

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/30
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/21
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
13.405 هزار میلیارد 24.734 هزار میلیارد 19.904 هزار میلیارد

مانده وجه نقد در ابتدای سال

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/30
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/21
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
26.66 هزار میلیارد 26.66 هزار میلیارد 6.777 هزار میلیارد

تغییرات نرخ ارز

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/30
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/21
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
623.55 میلیارد - 431.64 میلیارد

مانده وجه نقد در انتهای سال

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/30
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/21
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
40.689 هزار میلیارد 51.394 هزار میلیارد 27.114 هزار میلیارد

مبادلات غیر نقدی

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/30
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/21
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
- - 18.003 هزار میلیارد

سود سهام پرداختی به سهامداران اقلیت

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/30
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/21
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
19.95 - میلیارد - -

سهم گروه از سود شرکتهای وابسته

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/30
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/21
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
6.678 - هزار میلیارد - -

وجوه حاصل از فروش سهام شرکت اصلی توسط فرعی

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/30
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/21
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
274.86 میلیارد - -