ملی صنایع مس ایران

فملی | سهام - بورس
فلزات اساسی ( فلزات گرانبها غیرآهن )
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

فلزات گرانبها غیرآهن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 12,080 1.95
قیمت پایانی: 12,080 1.95

افزایش سرمایه

1399/09/10

97% افزایش

سرمایه قبلی : 101.4 هزار میلیارد آورده : - ( %) مهلت پذیره نویسی : -
سرمایه جدید : 200 هزار میلیارد اندوخته : - تاریخ ثبت : -
تغییر سرمایه : 98.6 هزار میلیارد صرف سهام : -

1398/10/29

30% افزایش

سرمایه قبلی : 78 هزار میلیارد آورده : - ( %) مهلت پذیره نویسی : -
سرمایه جدید : 101.4 هزار میلیارد اندوخته : - تاریخ ثبت : 1399/03/27
تغییر سرمایه : 23.4 هزار میلیارد صرف سهام : -