ملی صنایع مس ایران

فملی | سهام - بورس
فلزات اساسی ( فلزات گرانبها غیرآهن )
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

فلزات گرانبها غیرآهن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 12,080 1.95
قیمت پایانی: 12,080 1.95

ترازنامه

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/24
سال مالی 1397/12/29
1397/04/17
سال مالی 1396/12/29

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/24
سال مالی 1397/12/29
1397/04/17
سال مالی 1396/12/29
26.66 هزار میلیارد 4.639 هزار میلیارد 9.896 هزار میلیارد

سرمایه گذاری های کوتاه مدت

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/24
سال مالی 1397/12/29
1397/04/17
سال مالی 1396/12/29
6.678 هزار میلیارد 4.691 هزار میلیارد 1.319 هزار میلیارد

حساب های اسناد دریافتی تجاری

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/24
سال مالی 1397/12/29
1397/04/17
سال مالی 1396/12/29
79.556 هزار میلیارد 34.927 هزار میلیارد 16.162 هزار میلیارد

سایر حساب های اسناد دریافتی تجاری

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/24
سال مالی 1397/12/29
1397/04/17
سال مالی 1396/12/29
- - 9.026 هزار میلیارد

پیش پرداخت ها

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/24
سال مالی 1397/12/29
1397/04/17
سال مالی 1396/12/29
10.638 هزار میلیارد 7.262 هزار میلیارد 2.474 هزار میلیارد

موجودی کالای در جریان ساخت

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/24
سال مالی 1397/12/29
1397/04/17
سال مالی 1396/12/29
18.308 هزار میلیارد 14.729 هزار میلیارد 10.62 هزار میلیارد

موجودی کالای ساخته شده

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/24
سال مالی 1397/12/29
1397/04/17
سال مالی 1396/12/29
19.572 هزار میلیارد 15.506 هزار میلیارد 6.357 هزار میلیارد

موجودی قطعات و لوازم یدکی

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/24
سال مالی 1397/12/29
1397/04/17
سال مالی 1396/12/29
11.952 هزار میلیارد 6.761 هزار میلیارد 4.921 هزار میلیارد

سایر موجودی ها

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/24
سال مالی 1397/12/29
1397/04/17
سال مالی 1396/12/29
4.313 هزار میلیارد 2.639 هزار میلیارد 2.071 هزار میلیارد

موجودی مواد و کالا

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/24
سال مالی 1397/12/29
1397/04/17
سال مالی 1396/12/29
54.145 هزار میلیارد 39.634 هزار میلیارد 23.969 هزار میلیارد

جمع دارایی های جاری

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/24
سال مالی 1397/12/29
1397/04/17
سال مالی 1396/12/29
177.676 هزار میلیارد 91.152 هزار میلیارد 62.846 هزار میلیارد

سرمایه گذاری های بلند مدت

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/24
سال مالی 1397/12/29
1397/04/17
سال مالی 1396/12/29
15.334 هزار میلیارد 11.253 هزار میلیارد 4.451 هزار میلیارد

سرمایه گذاری بلند مدت در شرکت های وابسته

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/24
سال مالی 1397/12/29
1397/04/17
سال مالی 1396/12/29
13.362 هزار میلیارد - -

حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/24
سال مالی 1397/12/29
1397/04/17
سال مالی 1396/12/29
5.183 هزار میلیارد 1.095 هزار میلیارد 2.165 هزار میلیارد

دارایی های نامشهود

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/24
سال مالی 1397/12/29
1397/04/17
سال مالی 1396/12/29
850.3 میلیارد 865.38 میلیارد 543.39 میلیارد

سایر دارایی ها

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/24
سال مالی 1397/12/29
1397/04/17
سال مالی 1396/12/29
2.624 هزار میلیارد 1.638 هزار میلیارد 934.67 میلیارد

اموال ماشین آلات و تجهیزات

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/24
سال مالی 1397/12/29
1397/04/17
سال مالی 1396/12/29
116.736 هزار میلیارد 90.608 هزار میلیارد 68.4 هزار میلیارد

خالص دارایی های ثابت

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/24
سال مالی 1397/12/29
1397/04/17
سال مالی 1396/12/29
116.736 هزار میلیارد 90.608 هزار میلیارد 68.4 هزار میلیارد

جمع دارایی های غیرجاری

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/24
سال مالی 1397/12/29
1397/04/17
سال مالی 1396/12/29
- - -

جمع کل دارایی ها

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/24
سال مالی 1397/12/29
1397/04/17
سال مالی 1396/12/29
331.766 هزار میلیارد 196.611 هزار میلیارد 139.34 هزار میلیارد

حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/24
سال مالی 1397/12/29
1397/04/17
سال مالی 1396/12/29
48.05 هزار میلیارد 31.537 هزار میلیارد 3.753 هزار میلیارد

سایر حساب ها و اسناد پرداختنی

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/24
سال مالی 1397/12/29
1397/04/17
سال مالی 1396/12/29
- - 8.648 هزار میلیارد

پیش دریافت ها

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/24
سال مالی 1397/12/29
1397/04/17
سال مالی 1396/12/29
4.849 هزار میلیارد 1.594 هزار میلیارد 4.713 هزار میلیارد

ذخیره مالیات بر درآمد

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/24
سال مالی 1397/12/29
1397/04/17
سال مالی 1396/12/29
8.918 هزار میلیارد 1.179 هزار میلیارد 686.64 میلیارد

سایر ذخائر

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/24
سال مالی 1397/12/29
1397/04/17
سال مالی 1396/12/29
3.2 هزار میلیارد 1.527 هزار میلیارد 2.951 هزار میلیارد

تسهیلات جاری مالی دریافتی

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/24
سال مالی 1397/12/29
1397/04/17
سال مالی 1396/12/29
6.27 هزار میلیارد 561.32 میلیارد 6.746 هزار میلیارد

سود سهام پیشنهادی و پرداختنی

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/24
سال مالی 1397/12/29
1397/04/17
سال مالی 1396/12/29
249.96 میلیارد 175.48 میلیارد 179.14 میلیارد

جمع بدهی های جاری

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/24
سال مالی 1397/12/29
1397/04/17
سال مالی 1396/12/29
71.537 هزار میلیارد 36.574 هزار میلیارد 27.677 هزار میلیارد

حساب ها و اسناد پرداختنی بلند مدت

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/24
سال مالی 1397/12/29
1397/04/17
سال مالی 1396/12/29
2.975 هزار میلیارد 4.85 هزار میلیارد 5.308 هزار میلیارد

تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/24
سال مالی 1397/12/29
1397/04/17
سال مالی 1396/12/29
605.46 میلیارد 4.605 هزار میلیارد 357.96 میلیارد

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/24
سال مالی 1397/12/29
1397/04/17
سال مالی 1396/12/29
5.337 هزار میلیارد 4.08 هزار میلیارد 3.127 هزار میلیارد

جمع بدهی های غیر جاری

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/24
سال مالی 1397/12/29
1397/04/17
سال مالی 1396/12/29
- - -

جمع کل بدهی ها

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/24
سال مالی 1397/12/29
1397/04/17
سال مالی 1396/12/29
80.454 هزار میلیارد 50.109 هزار میلیارد 36.47 هزار میلیارد

سرمایه

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/24
سال مالی 1397/12/29
1397/04/17
سال مالی 1396/12/29
101.4 هزار میلیارد 78 هزار میلیارد 50 هزار میلیارد

سود و زیان انباشته

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/24
سال مالی 1397/12/29
1397/04/17
سال مالی 1396/12/29
137.137 هزار میلیارد 58.067 هزار میلیارد 34.235 هزار میلیارد

اندوخته قانونی

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/24
سال مالی 1397/12/29
1397/04/17
سال مالی 1396/12/29
10.14 هزار میلیارد 7.8 هزار میلیارد 6 هزار میلیارد

اندوخته طرح و توسعه

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/24
سال مالی 1397/12/29
1397/04/17
سال مالی 1396/12/29
- - -

سایر اندوخته ها

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/24
سال مالی 1397/12/29
1397/04/17
سال مالی 1396/12/29
2.635 هزار میلیارد 2.635 هزار میلیارد 2.635 هزار میلیارد

افزایش سرمایه در جریان

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/24
سال مالی 1397/12/29
1397/04/17
سال مالی 1396/12/29
- - 10 هزار میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/24
سال مالی 1397/12/29
1397/04/17
سال مالی 1396/12/29
251.312 هزار میلیارد 146.503 هزار میلیارد 102.87 هزار میلیارد

جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/24
سال مالی 1397/12/29
1397/04/17
سال مالی 1396/12/29
331.766 هزار میلیارد 196.611 هزار میلیارد 139.34 هزار میلیارد

سرمایه مصوب

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/24
سال مالی 1397/12/29
1397/04/17
سال مالی 1396/12/29
101.4 هزار میلیارد 78 هزار میلیارد 50 هزار میلیارد

سود و زیان انباشته مصوب

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/24
سال مالی 1397/12/29
1397/04/17
سال مالی 1396/12/29
111.787 هزار میلیارد 46.367 هزار میلیارد 25.235 هزار میلیارد

اندوخته قانونی مصوب

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/24
سال مالی 1397/12/29
1397/04/17
سال مالی 1396/12/29
10.14 هزار میلیارد 7.8 هزار میلیارد 6 هزار میلیارد

اندوخته طرح و توسعه مصوب

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/24
سال مالی 1397/12/29
1397/04/17
سال مالی 1396/12/29
- - -

سایر اندوخته های مصوب

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/24
سال مالی 1397/12/29
1397/04/17
سال مالی 1396/12/29
2.635 هزار میلیارد 2.635 هزار میلیارد 2.635 هزار میلیارد

افزایش سرمایه در جریان مصوب

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/24
سال مالی 1397/12/29
1397/04/17
سال مالی 1396/12/29
- - 10 هزار میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع)

1399/04/31
سال مالی 1398/12/29
1398/04/24
سال مالی 1397/12/29
1397/04/17
سال مالی 1396/12/29
225.962 هزار میلیارد 134.803 هزار میلیارد 93.87 هزار میلیارد
1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/30
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/21
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/30
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/21
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
40.689 هزار میلیارد 51.394 هزار میلیارد 26.66 هزار میلیارد

سرمایه گذاری های کوتاه مدت

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/30
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/21
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
48.269 هزار میلیارد 9.424 هزار میلیارد 6.678 هزار میلیارد

حساب های اسناد دریافتی تجاری

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/30
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/21
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
84.69 هزار میلیارد 72.552 هزار میلیارد 79.556 هزار میلیارد

پیش پرداخت ها

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/30
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/21
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
24.104 هزار میلیارد - 10.638 هزار میلیارد

سفارشات و پیش پرداخت ها

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/30
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/21
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
- 15.627 هزار میلیارد -

موجودی مواد اولیه و بسته بندی

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/30
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/21
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
54.868 هزار میلیارد 56.524 هزار میلیارد -

موجودی کالای در جریان ساخت

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/30
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/21
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
- - 18.308 هزار میلیارد

موجودی کالای ساخته شده

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/30
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/21
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
- - 19.572 هزار میلیارد

موجودی قطعات و لوازم یدکی

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/30
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/21
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
- - 11.952 هزار میلیارد

سایر موجودی ها

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/30
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/21
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
- - 4.313 هزار میلیارد

موجودی مواد و کالا

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/30
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/21
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
54.868 هزار میلیارد 56.524 هزار میلیارد 54.145 هزار میلیارد

جمع دارایی های جاری

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/30
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/21
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
252.619 هزار میلیارد 205.52 هزار میلیارد 177.676 هزار میلیارد

سرمایه گذاری های بلند مدت

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/30
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/21
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
58.455 هزار میلیارد 31.813 هزار میلیارد 15.334 هزار میلیارد

سرمایه گذاری بلند مدت در شرکت های وابسته

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/30
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/21
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
14.836 هزار میلیارد - 13.362 هزار میلیارد

حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/30
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/21
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
2.86 هزار میلیارد 4.844 هزار میلیارد 5.183 هزار میلیارد

دارایی های نامشهود

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/30
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/21
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
832.54 میلیارد 846.1 میلیارد 850.3 میلیارد

سایر دارایی ها

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/30
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/21
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1.014 هزار میلیارد 2.957 هزار میلیارد 2.624 هزار میلیارد

اموال ماشین آلات و تجهیزات

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/30
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/21
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
125.088 هزار میلیارد 120.678 هزار میلیارد 116.736 هزار میلیارد

خالص دارایی های ثابت

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/30
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/21
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
125.088 هزار میلیارد 120.678 هزار میلیارد 116.736 هزار میلیارد

جمع دارایی های غیرجاری

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/30
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/21
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
- - -

جمع کل دارایی ها

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/30
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/21
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
455.704 هزار میلیارد 366.659 هزار میلیارد 331.766 هزار میلیارد

حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/30
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/21
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
58.992 هزار میلیارد 52.927 هزار میلیارد 48.05 هزار میلیارد

پیش دریافت ها

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/30
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/21
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
19.172 هزار میلیارد 5.804 هزار میلیارد 4.849 هزار میلیارد

ذخیره مالیات بر درآمد

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/30
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/21
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
11.775 هزار میلیارد 2.803 هزار میلیارد 8.918 هزار میلیارد

سایر ذخائر

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/30
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/21
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
7.446 هزار میلیارد 7.321 هزار میلیارد 3.2 هزار میلیارد

تسهیلات جاری مالی دریافتی

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/30
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/21
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1.18 هزار میلیارد 1.123 هزار میلیارد 6.27 هزار میلیارد

سود سهام پیشنهادی و پرداختنی

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/30
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/21
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
23.447 هزار میلیارد 233.25 میلیارد 249.96 میلیارد

جمع بدهی های جاری

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/30
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/21
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
122.012 هزار میلیارد 70.211 هزار میلیارد 71.537 هزار میلیارد

حساب ها و اسناد پرداختنی بلند مدت

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/30
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/21
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
3.768 هزار میلیارد 4.068 هزار میلیارد 2.975 هزار میلیارد

تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/30
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/21
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
- 605.46 میلیارد 605.46 میلیارد

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/30
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/21
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
6.213 هزار میلیارد 5.681 هزار میلیارد 5.337 هزار میلیارد

جمع بدهی های غیر جاری

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/30
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/21
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
- - -

جمع کل بدهی ها

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/30
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/21
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
131.993 هزار میلیارد 80.565 هزار میلیارد 80.454 هزار میلیارد

سرمایه

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/30
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/21
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
101.4 هزار میلیارد 101.4 هزار میلیارد 101.4 هزار میلیارد

سود و زیان انباشته

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/30
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/21
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
209.536 هزار میلیارد 171.919 هزار میلیارد 137.137 هزار میلیارد

اندوخته قانونی

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/30
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/21
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
10.14 هزار میلیارد 10.14 هزار میلیارد 10.14 هزار میلیارد

سایر اندوخته ها

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/30
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/21
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
2.635 هزار میلیارد 2.635 هزار میلیارد 2.635 هزار میلیارد

افزایش سرمایه در جریان

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/30
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/21
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
- - -

جمع حقوق صاحبان سهام

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/30
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/21
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
323.711 هزار میلیارد 286.094 هزار میلیارد 251.312 هزار میلیارد

جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

1399/07/30
سال مالی 1399/12/29 6 ماهه
1399/04/30
سال مالی 1399/12/29 3 ماهه
1399/04/21
سال مالی 1398/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
455.704 هزار میلیارد 366.659 هزار میلیارد 331.766 هزار میلیارد