ملی صنایع مس ایران

فملی | سهام - بورس
فلزات اساسی ( فلزات گرانبها غیرآهن )
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

فلزات گرانبها غیرآهن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 7,010 0.99
قیمت پایانی: 7,080 0.00

آخرین معامله

12:04
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 7,060 پایانی 7,080 0.00
بیشترین 7,100 کمترین 7,000
حجم 41.822 میلیون دفعات 2,663
حد قیمت 6,590 - 7,570 ارزش 293.46 میلیارد
حجم مبنا 16.644 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:04
حقیقی حقوقی
922 تعداد خریدار 12
14.021 میلیون حجم خرید 26.284 میلیون
906 تعداد فروشنده 6
25.732 میلیون حجم فروش 14.573 میلیون
11.711 میلیون تغییر مالکیت 11.711 میلیون

عرضه و تقاضا

12:04
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور10 تعداد1,216,980 خرید7,000 فروش7,010 تعداد50,196 دستور3
دستور97 تعداد4,678,339 خرید6,990 فروش7,020 تعداد767,117 دستور19
دستور71 تعداد4,308,813 خرید6,980 فروش7,030 تعداد250,591 دستور12
دستور92 تعداد4,772,672 خرید6,970 فروش7,040 تعداد424,630 دستور21
دستور69 تعداد6,328,766 خرید6,960 فروش7,050 تعداد1,333,657 دستور44

EPS

سال مالی 1402/12/29
تحقق سود 252 دوره 3 ماهه
سود TTM 880
P/E TTM 7.98

DPS

آخرین مجمع 1401/12/29
سود واقعی 833 P/E مجمع 8.43
سود نقدی 480
درصد توزیع 57.62 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 9.25 % رتبه 9
6 ماهه 5.97 % رتبه 8
9 ماهه 53.66 % رتبه 10
1 ساله 132.38 % رتبه 10
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
4212 هزار میلیارد

ارزش بازار

3.27

P/B

% 43.45

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/07/08 پایانی : 7,080 درصد تغییر : 1.80 حجم : 47.571 میلیون دفعات : 3,445
تاریخ : 1402/04/15 پایانی : 7,210 درصد تغییر : 1.23 حجم : 68.222 میلیون دفعات : 2,900
تاریخ : 1402/04/14 پایانی : 7,300 درصد تغییر : 0.41 حجم : 33.219 میلیون دفعات : 3,359
تاریخ : 1402/04/13 پایانی : 7,270 درصد تغییر : 2.83 حجم : 49.066 میلیون دفعات : 4,894
تاریخ : 1402/04/12 پایانی : 7,070 درصد تغییر : 1.29 حجم : 55.159 میلیون دفعات : 4,453
تاریخ : 1402/04/11 پایانی : 6,980 درصد تغییر : 0.87 حجم : 32.799 میلیون دفعات : 3,487
تاریخ : 1402/04/10 پایانی : 6,920 درصد تغییر : 0.58 حجم : 37.724 میلیون دفعات : 3,311
تاریخ : 1402/04/08 پایانی : 6,880 درصد تغییر : 0.00 حجم : 31.856 میلیون دفعات : 3,058
تاریخ : 1402/04/07 پایانی : 6,880 درصد تغییر : 0.29 حجم : 31.856 میلیون دفعات : 3,058
تاریخ : 1402/04/06 پایانی : 6,860 درصد تغییر : 1.15 حجم : 57.613 میلیون دفعات : 4,024
تاریخ : 1402/04/05 پایانی : 6,940 درصد تغییر : 0.43 حجم : 44.121 میلیون دفعات : 4,205
تاریخ : 1402/04/04 پایانی : 6,970 درصد تغییر : 1.16 حجم : 39.642 میلیون دفعات : 3,896
تاریخ : 1402/04/03 پایانی : 6,890 درصد تغییر : 1.29 حجم : 56.808 میلیون دفعات : 4,942
تاریخ : 1402/03/31 پایانی : 6,980 درصد تغییر : 1.13 حجم : 55.561 میلیون دفعات : 6,258
تاریخ : 1402/03/30 پایانی : 7,060 درصد تغییر : 0.14 حجم : 38.11 میلیون دفعات : 2,787
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : هرمز آخرین : 20.00 8,510 حجم : 3.354 میلیون ارزش بازار : 377.79 هزار میلیارد تاریخ : 1402/04/15
نماد : کیمیا آخرین : 350.00 6,300 حجم : 7.916 میلیون ارزش بازار : 18.99 هزار میلیارد تاریخ : 12:05
نماد : فولاژ آخرین : 250.00 14,860 حجم : 2.21 میلیون ارزش بازار : 361.68 هزار میلیارد تاریخ : 12:04
نماد : فنوال آخرین : 490.00 10,100 حجم : 697,669 ارزش بازار : 35.172 هزار میلیارد تاریخ : 12:03
نماد : فمراد آخرین : 940.00 22,050 حجم : 1.029 میلیون ارزش بازار : 7.826 هزار میلیارد تاریخ : 12:04
نماد : فسرب آخرین : 88.00 2,070 حجم : 11.576 میلیون ارزش بازار : 23.173 هزار میلیارد تاریخ : 12:04
نماد : فزرین آخرین : 260.00 5,470 حجم : 3.597 میلیون ارزش بازار : 16.77 هزار میلیارد تاریخ : 12:02
نماد : فرآور آخرین : 1,470 44,640 حجم : 1.103 میلیون ارزش بازار : 29.634 هزار میلیارد تاریخ : 12:03
نماد : فخوز آخرین : 90.00 3,214 حجم : 12.9 میلیون ارزش بازار : 623.58 هزار میلیارد تاریخ : 12:03
نماد : فخاس آخرین : 230.00 11,600 حجم : 675,770 ارزش بازار : 271.63 هزار میلیارد تاریخ : 12:03
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها