ملی صنایع مس ایران

فملی | سهام - بورس
فلزات اساسی ( فلزات گرانبها غیرآهن )
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

فلزات گرانبها غیرآهن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 5,440 0.37
قیمت پایانی: 5,420 0.00

آخرین معامله

12:30
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 5,460 پایانی 5,420 0.00
بیشترین 5,490 کمترین 5,380
حجم 60.57 میلیون دفعات 7,501
حد قیمت 5,210 - 5,870 ارزش 450.9 میلیارد
حجم مبنا 16.575 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:30
حقیقی حقوقی
1,359 تعداد خریدار 5
21.108 میلیون حجم خرید 1.785 میلیون
1,019 تعداد فروشنده 6
21.884 میلیون حجم فروش 1.009 میلیون
775,623 تغییر مالکیت 775,623

عرضه و تقاضا

12:30
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور6 تعداد313,509 خرید5,440 فروش5,460 تعداد153,676 دستور1
دستور19 تعداد476,494 خرید5,430 فروش5,470 تعداد140,001 دستور10
دستور49 تعداد175,408 خرید5,420 فروش5,480 تعداد287,147 دستور10
دستور54 تعداد556,111 خرید5,410 فروش5,490 تعداد228,925 دستور18
دستور111 تعداد1,849,179 خرید5,400 فروش5,500 تعداد376,605 دستور27

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 308 دوره 3 ماهه
سود TTM 1,323
P/E TTM 4.127

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 1,252 P/E مجمع 4.36
سود نقدی 700
درصد توزیع 55.91 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 15.27 % رتبه 8
6 ماهه 12.13 % رتبه 7
9 ماهه 7.23 % رتبه 5
1 ساله 13.91 % رتبه 7
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
3012 هزار میلیارد

ارزش بازار

3.31

P/B

% 44.07

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/05/26 پایانی : 5,420 درصد تغییر : 0.73 حجم : 60.57 میلیون دفعات : 7,501
تاریخ : 1401/05/25 پایانی : 5,460 درصد تغییر : 1.44 حجم : 60.57 میلیون دفعات : 7,501
تاریخ : 1401/05/24 پایانی : 5,540 درصد تغییر : 1.60 حجم : 60.57 میلیون دفعات : 7,501
تاریخ : 1401/05/23 پایانی : 5,630 درصد تغییر : 1.23 حجم : 60.57 میلیون دفعات : 7,501
تاریخ : 1401/05/22 پایانی : 5,700 درصد تغییر : 2.15 حجم : 60.57 میلیون دفعات : 7,501
تاریخ : 1401/05/20 پایانی : 5,580 درصد تغییر : 0.00 حجم : 60.57 میلیون دفعات : 7,501
تاریخ : 1401/05/19 پایانی : 5,580 درصد تغییر : 0.36 حجم : 60.57 میلیون دفعات : 7,501
تاریخ : 1401/05/18 پایانی : 5,560 درصد تغییر : 0.00 حجم : 60.57 میلیون دفعات : 7,501
تاریخ : 1401/05/16 پایانی : 5,560 درصد تغییر : 0.00 حجم : 60.57 میلیون دفعات : 7,501
تاریخ : 1401/05/15 پایانی : 5,560 درصد تغییر : 2.02 حجم : 60.57 میلیون دفعات : 7,501
تاریخ : 1401/05/12 پایانی : 5,450 درصد تغییر : 1.11 حجم : 60.57 میلیون دفعات : 7,501
تاریخ : 1401/05/11 پایانی : 5,390 درصد تغییر : 0.75 حجم : 60.57 میلیون دفعات : 7,501
تاریخ : 1401/05/10 پایانی : 5,350 درصد تغییر : 0.00 حجم : 60.57 میلیون دفعات : 7,501
تاریخ : 1401/05/09 پایانی : 5,350 درصد تغییر : 0.93 حجم : 60.57 میلیون دفعات : 7,501
تاریخ : 1401/05/08 پایانی : 5,400 درصد تغییر : 2.47 حجم : 60.57 میلیون دفعات : 7,501
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : هرمز آخرین : 130.00 11,060 حجم : 2.82 میلیون ارزش بازار : 394.25 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : کیمیا آخرین : 20.00 4,810 حجم : - ارزش بازار : 13.18 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فولاژ آخرین : 150.00 7,050 حجم : 1.54 میلیون ارزش بازار : 204.24 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فنوال آخرین : 220.00 24,020 حجم : 886,658 ارزش بازار : 16.321 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فمراد آخرین : 1,480 25,520 حجم : 819,715 ارزش بازار : 2.278 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فسرب آخرین : 18.00 1,271 حجم : 46.3 میلیون ارزش بازار : 16.535 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فزرین آخرین : 3.00 4,820 حجم : 4.48 میلیون ارزش بازار : 12.679 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فرآور آخرین : 20.00 23,870 حجم : 1.25 میلیون ارزش بازار : 17.609 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فخوز آخرین : 17.00 4,109 حجم : 29.05 میلیون ارزش بازار : 735.6 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فخاس آخرین : 550.00 18,040 حجم : 1.52 میلیون ارزش بازار : 247.163 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها