ملی صنایع مس ایران

فملی | سهام - بورس
فلزات اساسی ( فلزات گرانبها غیرآهن )
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

فلزات گرانبها غیرآهن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 7,500 1.49
قیمت پایانی: 7,480 1.22

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 7,380 پایانی 7,480 90.00
بیشترین 7,530 کمترین 7,240
حجم 49.294 میلیون دفعات 3,609
حد قیمت 6,880 - 7,900 ارزش 368.72 میلیارد
حجم مبنا 15.789 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
1,100 تعداد خریدار 13
22.306 میلیون حجم خرید 26.988 میلیون
1,524 تعداد فروشنده 13
28.803 میلیون حجم فروش 20.491 میلیون
6.497 میلیون تغییر مالکیت 6.497 میلیون

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور11 تعداد1,456,297 خرید7,450 فروش7,460 تعداد5,935 دستور1
دستور45 تعداد1,607,824 خرید7,440 فروش7,470 تعداد348,617 دستور23
دستور43 تعداد1,618,878 خرید7,430 فروش7,480 تعداد59,404 دستور12
دستور95 تعداد4,537,988 خرید7,420 فروش7,490 تعداد488,458 دستور16
دستور44 تعداد1,741,117 خرید7,410 فروش7,500 تعداد692,162 دستور51

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 775 دوره 9 ماهه
سود TTM 1,081
P/E TTM 6.92

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 1,252 P/E مجمع 5.97
سود نقدی 700
درصد توزیع 55.91 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 64.77 % رتبه 10
6 ماهه 49.33 % رتبه 10
9 ماهه 13.47 % رتبه 8
1 ساله 29.73 % رتبه 8
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
2992 هزار میلیارد

ارزش بازار

3.12

P/B

% 43.45

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/11/11 پایانی : 7,480 درصد تغییر : 1.22 حجم : 49.294 میلیون دفعات : 3,609
تاریخ : 1401/11/10 پایانی : 7,390 درصد تغییر : 0.41 حجم : 85.882 میلیون دفعات : 5,164
تاریخ : 1401/11/09 پایانی : 7,360 درصد تغییر : 3.16 حجم : 132.247 میلیون دفعات : 7,786
تاریخ : 1401/11/08 پایانی : 7,600 درصد تغییر : 0.00 حجم : 92.795 میلیون دفعات : 5,472
تاریخ : 1401/11/06 پایانی : 7,600 درصد تغییر : 0.00 حجم : 93.176 میلیون دفعات : 5,588
تاریخ : 1401/11/05 پایانی : 7,600 درصد تغییر : 2.31 حجم : 93.176 میلیون دفعات : 5,588
تاریخ : 1401/11/04 پایانی : 7,780 درصد تغییر : 1.04 حجم : 51.046 میلیون دفعات : 4,171
تاریخ : 1401/11/03 پایانی : 7,700 درصد تغییر : 0.00 حجم : 87.288 میلیون دفعات : 5,980
تاریخ : 1401/11/02 پایانی : 7,700 درصد تغییر : 0.79 حجم : 87.288 میلیون دفعات : 5,980
تاریخ : 1401/11/01 پایانی : 7,640 درصد تغییر : 2.80 حجم : 124.578 میلیون دفعات : 7,715
تاریخ : 1401/10/29 پایانی : 7,860 درصد تغییر : 0.00 حجم : 65.068 میلیون دفعات : 5,942
تاریخ : 1401/10/28 پایانی : 7,860 درصد تغییر : 0.25 حجم : 65.068 میلیون دفعات : 5,942
تاریخ : 1401/10/27 پایانی : 7,880 درصد تغییر : 0.38 حجم : 107.187 میلیون دفعات : 8,001
تاریخ : 1401/10/26 پایانی : 7,910 درصد تغییر : 2.59 حجم : 95.976 میلیون دفعات : 7,428
تاریخ : 1401/10/25 پایانی : 7,710 درصد تغییر : 0.00 حجم : 122.787 میلیون دفعات : 8,470
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : هرمز آخرین : 190.00 13,770 حجم : 1.536 میلیون ارزش بازار : 340.5 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : کیمیا آخرین : 140.00 7,490 حجم : 11.351 میلیون ارزش بازار : 14.7 هزار میلیارد تاریخ : 1401/11/10
نماد : فولاژ آخرین : 80.00 10,670 حجم : 4.462 میلیون ارزش بازار : 255.6 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فنوال آخرین : 510.00 7,820 حجم : 16.208 میلیون ارزش بازار : 26.354 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فمراد آخرین : - 23,070 حجم : 840,730 ارزش بازار : 8.477 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
نماد : فسرب آخرین : 6.00 1,780 حجم : 132.842 میلیون ارزش بازار : 18.862 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فزرین آخرین : 150.00 5,870 حجم : 4.586 میلیون ارزش بازار : 11.98 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فرآور آخرین : 360.00 24,300 حجم : 1.826 میلیون ارزش بازار : 15.952 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فخوز آخرین : 13.00 2,800 حجم : 22.832 میلیون ارزش بازار : 532.57 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فخاس آخرین : 400.00 10,500 حجم : 1.444 میلیون ارزش بازار : 249.32 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها