ملی صنایع مس ایران

فملی | سهام - بورس
فلزات اساسی ( فلزات گرانبها غیرآهن )
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

فلزات گرانبها غیرآهن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 12,060 2.35
قیمت پایانی: 12,010 2.75

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 12,350 پایانی 12,010 340.00
بیشترین 12,420 کمترین 11,800
حجم 59.3 میلیون دفعات 10,575
حد قیمت 11,950 - 13,190 ارزش 712.3 میلیارد
حجم مبنا 4.768 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
4,626 تعداد خریدار 26
45.473 میلیون حجم خرید 23.082 میلیون
4,713 تعداد فروشنده 7
64.943 میلیون حجم فروش 3.612 میلیون
19.47 میلیون تغییر مالکیت 19.47 میلیون

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد500 خرید12,100 فروش12,100 تعداد848 دستور2
دستور2 تعداد17,840 خرید12,090 فروش12,110 تعداد690 دستور2
دستور1 تعداد2,000 خرید12,080 فروش12,120 تعداد28,686 دستور4
دستور4 تعداد106,316 خرید12,070 فروش12,130 تعداد13,331 دستور3
دستور6 تعداد42,268 خرید12,060 فروش12,140 تعداد110,019 دستور3

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود 474 دوره 3 ماهه
سود TTM 1,602
P/E TTM 7.603

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 1,302 P/E مجمع 9.35
سود نقدی 280
درصد توزیع 21.51 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 7.26 % رتبه 3
6 ماهه 3.09 % رتبه 3
9 ماهه 14.16 % رتبه 4
1 ساله 31.48 % رتبه 5
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
2402 هزار میلیارد

ارزش بازار

4.25

P/B

% 46.86

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/06/29 پایانی : 12,350 درصد تغییر : 1.40 حجم : 57.73 میلیون دفعات : 9,928
تاریخ : 1400/06/28 پایانی : 12,180 درصد تغییر : 3.10 حجم : 68.55 میلیون دفعات : 12,437
تاریخ : 1400/06/27 پایانی : 12,570 درصد تغییر : 4.12 حجم : 73.52 میلیون دفعات : 14,405
تاریخ : 1400/06/25 پایانی : 13,110 درصد تغییر : 0.00 حجم : 50.95 میلیون دفعات : 14,743
تاریخ : 1400/06/24 پایانی : 13,110 درصد تغییر : 1.13 حجم : 50.95 میلیون دفعات : 14,743
تاریخ : 1400/06/23 پایانی : 13,260 درصد تغییر : 0.99 حجم : 78.73 میلیون دفعات : 15,418
تاریخ : 1400/06/22 پایانی : 13,130 درصد تغییر : 1.72 حجم : 56.11 میلیون دفعات : 11,346
تاریخ : 1400/06/21 پایانی : 13,360 درصد تغییر : 4.02 حجم : 74.2 میلیون دفعات : 14,629
تاریخ : 1400/06/20 پایانی : 13,920 درصد تغییر : 1.83 حجم : 80.23 میلیون دفعات : 12,831
تاریخ : 1400/06/17 پایانی : 13,670 درصد تغییر : 0.37 حجم : 57.5 میلیون دفعات : 18,754
تاریخ : 1400/06/16 پایانی : 13,620 درصد تغییر : 1.38 حجم : 53.54 میلیون دفعات : 15,511
تاریخ : 1400/06/15 پایانی : 13,810 درصد تغییر : 0.07 حجم : 74.55 میلیون دفعات : 17,527
تاریخ : 1400/06/14 پایانی : 13,820 درصد تغییر : 1.36 حجم : 53.43 میلیون دفعات : 13,045
تاریخ : 1400/06/13 پایانی : 14,010 درصد تغییر : 1.08 حجم : 86.15 میلیون دفعات : 17,373
تاریخ : 1400/06/10 پایانی : 13,860 درصد تغییر : 1.02 حجم : 118.3 میلیون دفعات : 16,580
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : هرمز آخرین : 851.00 16,206 حجم : 18.72 میلیون ارزش بازار : 406.825 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : کیمیا آخرین : 321.00 14,748 حجم : 3.33 میلیون ارزش بازار : 15.161 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
نماد : فولاژ آخرین : 580.00 15,510 حجم : 2.83 میلیون ارزش بازار : 189.12 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فنوال آخرین : 1,460 28,300 حجم : 2.81 میلیون ارزش بازار : 19.299 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فمراد آخرین : 1,070 22,620 حجم : 7.71 میلیون ارزش بازار : 4.484 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
نماد : فسرب آخرین : 3,660 69,740 حجم : 977,948 ارزش بازار : 22.514 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فزرین آخرین : 1,182 18,860 حجم : - ارزش بازار : 20.429 هزار میلیارد تاریخ : 1400/06/22
نماد : فرآور آخرین : 700.00 30,490 حجم : 2.35 میلیون ارزش بازار : 19.714 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فخوز آخرین : 720.00 16,310 حجم : 23.58 میلیون ارزش بازار : 817 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
نماد : فخاس آخرین : 1,420 27,040 حجم : 538,340 ارزش بازار : 336.413 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها