ملی صنایع مس ایران

فملی | سهام - بورس
فلزات اساسی ( فلزات گرانبها غیرآهن )
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

فلزات گرانبها غیرآهن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 11,350 1.61
قیمت پایانی: 11,220 0.45

آخرین معامله

12:44
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 11,430 پایانی 11,220 50.00
بیشترین 11,550 کمترین 10,620
حجم 123.3 میلیون دفعات 23,388
حد قیمت 10,350 - 11,430 ارزش 1.384 هزار میلیارد
حجم مبنا 4.768 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:44
حقیقی حقوقی
18,519 تعداد خریدار 32
220.091 میلیون حجم خرید 22.862 میلیون
12,444 تعداد فروشنده 39
207.42 میلیون حجم فروش 35.534 میلیون
12.672 میلیون تغییر مالکیت 12.672 میلیون

عرضه و تقاضا

12:44
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد2,742 خرید10,880 فروش10,880 تعداد82,037 دستور3
دستور2 تعداد1,140 خرید10,870 فروش10,890 تعداد232,693 دستور8
دستور2 تعداد8,423 خرید10,860 فروش10,900 تعداد142,960 دستور12
دستور23 تعداد81,859 خرید10,850 فروش10,910 تعداد113,235 دستور7
دستور10 تعداد20,002 خرید10,840 فروش10,920 تعداد189,927 دستور9

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 869 دوره 9 ماهه
سود TTM 1,046
P/E TTM 10.693

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 1,199 P/E مجمع 9.32
سود نقدی 250
درصد توزیع 20.85 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 6.2 % رتبه 6
6 ماهه 39.59 % رتبه 3
9 ماهه 114.27 % رتبه 3
1 ساله 251.15 % رتبه 3
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
2244 هزار میلیارد

ارزش بازار

5.69

P/B

% 33.11

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/11/05 پایانی : 11,170 درصد تغییر : 2.57 حجم : 238.36 میلیون دفعات : 38,266
تاریخ : 1399/11/04 پایانی : 10,890 درصد تغییر : 4.91 حجم : 16.33 میلیون دفعات : 2,376
تاریخ : 1399/11/02 پایانی : 10,380 درصد تغییر : 0.00 حجم : 48.01 میلیون دفعات : 7,284
تاریخ : 1399/11/01 پایانی : 10,380 درصد تغییر : 4.74 حجم : 48.01 میلیون دفعات : 7,284
تاریخ : 1399/10/30 پایانی : 9,910 درصد تغییر : 0.20 حجم : 267.39 میلیون دفعات : 36,765
تاریخ : 1399/10/29 پایانی : 9,890 درصد تغییر : 5.00 حجم : 63.92 میلیون دفعات : 5,987
تاریخ : 1399/10/27 پایانی : 10,410 درصد تغییر : 4.93 حجم : 135.56 میلیون دفعات : 11,379
تاریخ : 1399/10/24 پایانی : 10,950 درصد تغییر : 4.28 حجم : 196.47 میلیون دفعات : 29,999
تاریخ : 1399/10/23 پایانی : 11,440 درصد تغییر : 4.51 حجم : 172.2 میلیون دفعات : 22,017
تاریخ : 1399/10/22 پایانی : 11,980 درصد تغییر : 3.70 حجم : 179 میلیون دفعات : 37,518
تاریخ : 1399/10/21 پایانی : 12,440 درصد تغییر : 1.47 حجم : 167.5 میلیون دفعات : 38,824
تاریخ : 1399/10/20 پایانی : 12,260 درصد تغییر : 4.74 حجم : 208.4 میلیون دفعات : 30,691
تاریخ : 1399/10/18 پایانی : 12,870 درصد تغییر : 0.00 حجم : 87.81 میلیون دفعات : 21,965
تاریخ : 1399/10/17 پایانی : 12,870 درصد تغییر : 4.24 حجم : 87.81 میلیون دفعات : 21,965
تاریخ : 1399/10/16 پایانی : 13,440 درصد تغییر : 2.82 حجم : 66.09 میلیون دفعات : 18,783
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : هرمز آخرین : 174.00 13,680 حجم : 12.48 میلیون ارزش بازار : 338.95 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : کیمیا آخرین : 2,023 38,451 حجم : 3.05 میلیون ارزش بازار : 15.387 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فولاژ آخرین : 800.00 16,600 حجم : 3.51 میلیون ارزش بازار : 167.7 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فنوال آخرین : 1,220 23,360 حجم : 4.29 میلیون ارزش بازار : 15.941 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فمراد آخرین : 9,730 185,030 حجم : 63,753 ارزش بازار : 9.526 هزار میلیارد تاریخ : 12:27
نماد : فسرب آخرین : 4,780 93,660 حجم : 1.99 میلیون ارزش بازار : 30.142 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
نماد : فزرین آخرین : 1,124 21,374 حجم : 14.62 میلیون ارزش بازار : 23.175 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فرآور آخرین : 1,640 34,470 حجم : 8.79 میلیون ارزش بازار : 22.328 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
نماد : فخوز آخرین : 480.00 13,220 حجم : 27.58 میلیون ارزش بازار : 671.5 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فخاس آخرین : 920.00 26,300 حجم : 979,734 ارزش بازار : 322.371 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها