ملی صنایع مس ایران

فملی | سهام - بورس
فلزات اساسی ( فلزات گرانبها غیرآهن )
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

فلزات گرانبها غیرآهن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 6,880 4.88
قیمت پایانی: 6,850 4.42

آخرین معامله

11:30
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 6,660 پایانی 6,850 290.00
بیشترین 6,880 کمترین 6,660
حجم 52.19 میلیون دفعات 4,827
حد قیمت 5,980 - 6,600 ارزش 357.6 میلیارد
حجم مبنا 4.768 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

11:30
حقیقی حقوقی
2,607 تعداد خریدار 12
54.327 میلیون حجم خرید 30.378 میلیون
3,488 تعداد فروشنده 20
73.268 میلیون حجم فروش 11.437 میلیون
18.941 میلیون تغییر مالکیت 18.941 میلیون

عرضه و تقاضا

11:30
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور300 تعداد27,972,402 خرید6,600 فروش6,600 تعداد4,832 دستور1
دستور16 تعداد2,031,700 خرید6,590 فروش6,640 تعداد1,623,182 دستور11
دستور13 تعداد1,014,221 خرید6,580 فروش6,690 تعداد1,000 دستور1
دستور13 تعداد2,201,793 خرید6,570 فروش6,700 تعداد1,000 دستور1
دستور24 تعداد2,220,594 خرید6,560 فروش6,750 تعداد1,800 دستور2

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود 946 دوره 9 ماهه
سود TTM 1,163
P/E TTM 5.643

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 1,302 P/E مجمع 5.04
سود نقدی 280
درصد توزیع 21.51 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 0.85 % رتبه 5
6 ماهه 1.31 % رتبه 5
9 ماهه 17.24 % رتبه 4
1 ساله 19.43 % رتبه 4
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
2740 هزار میلیارد

ارزش بازار

4.18

P/B

% 45.18

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/11/06 پایانی : 6,560 درصد تغییر : 4.29 حجم : 84.71 میلیون دفعات : 8,149
تاریخ : 1400/11/05 پایانی : 6,290 درصد تغییر : 0.63 حجم : 297.47 میلیون دفعات : 12,688
تاریخ : 1400/11/04 پایانی : 6,330 درصد تغییر : 3.51 حجم : 96.73 میلیون دفعات : 8,586
تاریخ : 1400/11/03 پایانی : 6,560 درصد تغییر : 2.82 حجم : 98.33 میلیون دفعات : 8,201
تاریخ : 1400/11/02 پایانی : 6,750 درصد تغییر : 0.45 حجم : 98.89 میلیون دفعات : 8,083
تاریخ : 1400/10/29 پایانی : 6,720 درصد تغییر : 1.61 حجم : 195.15 میلیون دفعات : 12,118
تاریخ : 1400/10/28 پایانی : 6,830 درصد تغییر : 2.01 حجم : 65.27 میلیون دفعات : 5,664
تاریخ : 1400/10/27 پایانی : 6,970 درصد تغییر : 0.99 حجم : 53.2 میلیون دفعات : 5,441
تاریخ : 1400/10/26 پایانی : 7,040 درصد تغییر : 0.99 حجم : 32.86 میلیون دفعات : 4,138
تاریخ : 1400/10/25 پایانی : 7,110 درصد تغییر : 0.28 حجم : 52.73 میلیون دفعات : 6,417
تاریخ : 1400/10/22 پایانی : 7,090 درصد تغییر : 0.28 حجم : 48.92 میلیون دفعات : 5,764
تاریخ : 1400/10/21 پایانی : 7,070 درصد تغییر : 0.28 حجم : 42.94 میلیون دفعات : 5,240
تاریخ : 1400/10/20 پایانی : 7,050 درصد تغییر : 0.84 حجم : 82.66 میلیون دفعات : 5,941
تاریخ : 1400/10/19 پایانی : 7,110 درصد تغییر : 1.80 حجم : 130.16 میلیون دفعات : 8,295
تاریخ : 1400/10/18 پایانی : 7,240 درصد تغییر : 0.14 حجم : 70.72 میلیون دفعات : 6,384
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : هرمز آخرین : 650.00 13,760 حجم : 573,497 ارزش بازار : 328.75 هزار میلیارد تاریخ : 11:25
نماد : کیمیا آخرین : 490.00 10,340 حجم : 456,761 ارزش بازار : 10.479 هزار میلیارد تاریخ : 11:29
نماد : فولاژ آخرین : - 8,370 حجم : 1.38 میلیون ارزش بازار : 200.88 هزار میلیارد تاریخ : 11:29
نماد : فنوال آخرین : 1,020 21,540 حجم : 321,471 ارزش بازار : 14.191 هزار میلیارد تاریخ : 11:28
نماد : فمراد آخرین : 360.00 11,740 حجم : 335,202 ارزش بازار : 2.29 هزار میلیارد تاریخ : 11:29
نماد : فسرب آخرین : 68.00 1,437 حجم : 1.64 میلیون ارزش بازار : 15.282 هزار میلیارد تاریخ : 11:21
نماد : فزرین آخرین : 460.00 9,850 حجم : 1.21 میلیون ارزش بازار : 10.476 هزار میلیارد تاریخ : 11:28
نماد : فرآور آخرین : 1,070 22,640 حجم : 121,284 ارزش بازار : 14.362 هزار میلیارد تاریخ : 11:17
نماد : فخوز آخرین : 250.00 5,290 حجم : 16.55 میلیون ارزش بازار : 624 هزار میلیارد تاریخ : 11:29
نماد : فخاس آخرین : 190.00 21,270 حجم : 239,470 ارزش بازار : 250.852 هزار میلیارد تاریخ : 11:29
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها