ملی صنایع مس ایران

فملی | سهام - بورس
فلزات اساسی ( فلزات گرانبها غیرآهن )
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

فلزات گرانبها غیرآهن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 11,500 1.96
قیمت پایانی: 11,600 1.11

آخرین معامله

1400/01/25
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 11,740 پایانی 11,600 130.00
بیشترین 11,960 کمترین 11,500
حجم 71.8 میلیون دفعات 12,251
حد قیمت 11,080 - 11,970 ارزش 832.8 میلیارد
حجم مبنا 4.768 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/01/25
حقیقی حقوقی
6,116 تعداد خریدار 6
70.765 میلیون حجم خرید 2.021 میلیون
6,185 تعداد فروشنده 15
62.268 میلیون حجم فروش 10.518 میلیون
8.497 میلیون تغییر مالکیت 8.497 میلیون

عرضه و تقاضا

1400/01/25
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور7 تعداد19,244 خرید11,730 فروش11,750 تعداد127,638 دستور34
دستور2 تعداد6,000 خرید11,720 فروش11,760 تعداد61,433 دستور10
دستور2 تعداد1,512 خرید11,710 فروش11,770 تعداد34,225 دستور9
دستور26 تعداد313,380 خرید11,700 فروش11,780 تعداد13,681 دستور6
دستور17 تعداد120,050 خرید11,690 فروش11,790 تعداد3,541 دستور4

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود -869 دوره 9 ماهه
سود TTM 1,046
P/E TTM 11.219

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 1,199 P/E مجمع 9.78
سود نقدی 250
درصد توزیع 20.85 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 5.68 % رتبه 3
6 ماهه 21.08 % رتبه 6
9 ماهه 33.36 % رتبه 3
1 ساله 190.81 % رتبه 4
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
2320 هزار میلیارد

ارزش بازار

5.91

P/B

% 33.38

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/01/25 پایانی : 11,600 درصد تغییر : 1.11 حجم : 71.8 میلیون دفعات : 12,251
تاریخ : 1400/01/24 پایانی : 11,730 درصد تغییر : 3.81 حجم : 72.79 میلیون دفعات : 15,578
تاریخ : 1400/01/23 پایانی : 11,300 درصد تغییر : 1.83 حجم : 81.57 میلیون دفعات : 12,245
تاریخ : 1400/01/22 پایانی : 11,510 درصد تغییر : 1.96 حجم : 11.54 میلیون دفعات : 1,301
تاریخ : 1400/01/21 پایانی : 11,740 درصد تغییر : 1.43 حجم : 7.24 میلیون دفعات : 1,330
تاریخ : 1400/01/18 پایانی : 11,910 درصد تغییر : 1.90 حجم : 57.26 میلیون دفعات : 8,994
تاریخ : 1400/01/17 پایانی : 12,140 درصد تغییر : 0.08 حجم : 50.83 میلیون دفعات : 12,651
تاریخ : 1400/01/16 پایانی : 12,150 درصد تغییر : 1.30 حجم : 123.99 میلیون دفعات : 21,053
تاریخ : 1400/01/15 پایانی : 12,310 درصد تغییر : 1.99 حجم : 20.6 میلیون دفعات : 2,129
تاریخ : 1400/01/14 پایانی : 12,560 درصد تغییر : 1.95 حجم : 30.79 میلیون دفعات : 3,635
تاریخ : 1400/01/11 پایانی : 12,810 درصد تغییر : 1.76 حجم : 19.34 میلیون دفعات : 5,522
تاریخ : 1400/01/10 پایانی : 13,040 درصد تغییر : 1.44 حجم : 56.62 میلیون دفعات : 14,067
تاریخ : 1400/01/09 پایانی : 13,230 درصد تغییر : 0.00 حجم : 38.57 میلیون دفعات : 8,657
تاریخ : 1400/01/08 پایانی : 13,230 درصد تغییر : 1.49 حجم : 38.57 میلیون دفعات : 8,657
تاریخ : 1400/01/07 پایانی : 13,430 درصد تغییر : 1.32 حجم : 68.92 میلیون دفعات : 16,535
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : هرمز آخرین : 186.00 14,791 حجم : 9.98 میلیون ارزش بازار : 373.7 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : کیمیا آخرین : 354.00 17,385 حجم : 4,029 ارزش بازار : 18.625 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : فولاژ آخرین : 390.00 19,350 حجم : 1.69 میلیون ارزش بازار : 195.8 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : فنوال آخرین : 500.00 24,860 حجم : 1.92 میلیون ارزش بازار : 16.864 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : فمراد آخرین : 2,870 141,040 حجم : - ارزش بازار : 7.129 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : فسرب آخرین : 1,580 77,670 حجم : 5,859 ارزش بازار : 25.515 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : فزرین آخرین : 542.00 26,595 حجم : 126,152 ارزش بازار : 29.268 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : فرآور آخرین : 700.00 34,560 حجم : 4,420 ارزش بازار : 23.272 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : فخوز آخرین : 60.00 14,870 حجم : 27.4 میلیون ارزش بازار : 749 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : فخاس آخرین : 560.00 27,580 حجم : 396,203 ارزش بازار : 334.152 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها