آلومراد

فمراد | سهام - بورس
فلزات اساسی ( فلزات گرانبها غیرآهن )
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

فلزات گرانبها غیرآهن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 28,300 0.60
قیمت پایانی: 28,390 0.92

آخرین معامله

1401/09/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 27,930 پایانی 28,390 260.00
بیشترین 28,950 کمترین 27,330
حجم 1.475 میلیون دفعات 979
حد قیمت 26,730 - 29,530 ارزش 41.88 میلیارد
حجم مبنا 528,355 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/09/09
حقیقی حقوقی
326 تعداد خریدار -
1.475 میلیون حجم خرید -
300 تعداد فروشنده 1
1.472 میلیون حجم فروش 3,000
3,000 تغییر مالکیت 3,000

عرضه و تقاضا

1401/09/09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد8,074 خرید28,070 فروش28,450 تعداد1,371 دستور1
دستور3 تعداد2,598 خرید28,000 فروش28,460 تعداد2,693 دستور2
دستور1 تعداد180 خرید27,900 فروش28,470 تعداد7,000 دستور2
دستور2 تعداد580 خرید27,880 فروش28,500 تعداد1,310 دستور2
دستور3 تعداد21,093 خرید27,870 فروش28,690 تعداد3,000 دستور1

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 614 دوره 6 ماهه
سود TTM 1,381
P/E TTM 20.558

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 970 P/E مجمع 29.27
سود نقدی 250
درصد توزیع 25.77 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 5.11 % رتبه 73
6 ماهه 13.23 % رتبه 70
9 ماهه 163.72 % رتبه 162
1 ساله 83.59 % رتبه 173
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
5.678 هزار میلیارد

ارزش بازار

11.09

P/B

% 49.06

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/09/09 پایانی : 28,390 درصد تغییر : 0.92 حجم : 1.475 میلیون دفعات : 979
تاریخ : 1401/09/08 پایانی : 28,130 درصد تغییر : 1.33 حجم : 1.726 میلیون دفعات : 1,121
تاریخ : 1401/09/07 پایانی : 28,510 درصد تغییر : 0.97 حجم : 1.557 میلیون دفعات : 934
تاریخ : 1401/09/06 پایانی : 28,790 درصد تغییر : 2.02 حجم : 2.678 میلیون دفعات : 1,280
تاریخ : 1401/09/05 پایانی : 28,220 درصد تغییر : 4.08 حجم : 3.301 میلیون دفعات : 1,675
تاریخ : 1401/09/02 پایانی : 29,420 درصد تغییر : 2.22 حجم : 5.547 میلیون دفعات : 2,733
تاریخ : 1401/09/01 پایانی : 28,780 درصد تغییر : 4.58 حجم : 3.836 میلیون دفعات : 810
تاریخ : 1401/08/30 پایانی : 27,520 درصد تغییر : 3.89 حجم : 2.113 میلیون دفعات : 775
تاریخ : 1401/08/29 پایانی : 26,490 درصد تغییر : 6.73 حجم : 3.929 میلیون دفعات : 2,038
تاریخ : 1401/08/25 پایانی : 28,400 درصد تغییر : 2.77 حجم : 2.8 میلیون دفعات : 1,517
تاریخ : 1401/08/24 پایانی : 29,210 درصد تغییر : 2.31 حجم : 2.396 میلیون دفعات : 1,570
تاریخ : 1401/08/23 پایانی : 29,900 درصد تغییر : 0.40 حجم : 2.028 میلیون دفعات : 1,296
تاریخ : 1401/08/22 پایانی : 30,020 درصد تغییر : 0.87 حجم : 4.142 میلیون دفعات : 1,783
تاریخ : 1401/08/21 پایانی : 29,760 درصد تغییر : 4.42 حجم : 8.818 میلیون دفعات : 2,696
تاریخ : 1401/08/18 پایانی : 28,500 درصد تغییر : 1.08 حجم : 4.301 میلیون دفعات : 1,886
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : هرمز آخرین : 60.00 10,630 حجم : 780,763 ارزش بازار : 267.25 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : کیمیا آخرین : 20.00 5,440 حجم : 7.327 میلیون ارزش بازار : 10.84 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : فولاژ آخرین : 20.00 8,030 حجم : 1.349 میلیون ارزش بازار : 192.24 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : فنوال آخرین : 4,730 5,430 حجم : 3.08 میلیون ارزش بازار : 18.417 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : فملی آخرین : 120.00 6,140 حجم : 47.613 میلیون ارزش بازار : 2460 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : فسرب آخرین : 8.00 1,277 حجم : 20.36 میلیون ارزش بازار : 14.241 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : فزرین آخرین : 90.00 5,090 حجم : 2.848 میلیون ارزش بازار : 10.286 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : فرآور آخرین : 280.00 23,190 حجم : 1.257 میلیون ارزش بازار : 15.266 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : فخوز آخرین : 9.00 2,230 حجم : 76.738 میلیون ارزش بازار : 422.56 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : فخاس آخرین : 70.00 16,640 حجم : 522,012 ارزش بازار : 198.611 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/08
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها