آلومراد

فمراد | سهام - بورس
فلزات اساسی ( فلزات گرانبها غیرآهن )
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

فلزات گرانبها غیرآهن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 207,020 3.59
قیمت پایانی: 215,760 0.48

آخرین معامله

1399/10/27
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 215,000 پایانی 215,760 1,030.00
بیشترین 227,330 کمترین 207,020
حجم 850,940 دفعات 2,738
حد قیمت 207,020 - 228,800 ارزش 183.6 میلیارد
حجم مبنا 333,868 حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/10/27
حقیقی حقوقی
1,402 تعداد خریدار -
850,940 حجم خرید -
812 تعداد فروشنده -
850,940 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/10/27
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش207,020 تعداد523,447 دستور629
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش207,030 تعداد4,377 دستور5
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش207,040 تعداد376 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش207,120 تعداد55 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش207,210 تعداد1,690 دستور3

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 2,228 دوره 6 ماهه
سود TTM 2,603
P/E TTM 82.889

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 146 P/E مجمع 1,477.81
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 44.15 % رتبه 557
6 ماهه 132.86 % رتبه 509
9 ماهه 236.24 % رتبه 513
1 ساله 676.06 % رتبه 501
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
10.688 هزار میلیارد

ارزش بازار

73.66

P/B

% 47.99

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/10/27 پایانی : 215,760 درصد تغییر : 0.48 حجم : 850,940 دفعات : 2,738
تاریخ : 1399/10/24 پایانی : 214,730 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.56 میلیون دفعات : 9,457
تاریخ : 1399/10/23 پایانی : 214,730 درصد تغییر : 5.00 حجم : 423,321 دفعات : 560
تاریخ : 1399/10/22 پایانی : 204,510 درصد تغییر : 4.62 حجم : 584,037 دفعات : 1,235
تاریخ : 1399/10/21 پایانی : 195,480 درصد تغییر : 2.34 حجم : 2.97 میلیون دفعات : 7,868
تاریخ : 1399/10/20 پایانی : 200,170 درصد تغییر : 1.56 حجم : 4.3 میلیون دفعات : 10,187
تاریخ : 1399/10/18 پایانی : 197,090 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.99 میلیون دفعات : 5,834
تاریخ : 1399/10/17 پایانی : 197,090 درصد تغییر : 4.14 حجم : 3.99 میلیون دفعات : 5,834
تاریخ : 1399/10/16 پایانی : 189,260 درصد تغییر : 4.71 حجم : 297,253 دفعات : 325
تاریخ : 1399/10/15 پایانی : 180,740 درصد تغییر : 4.32 حجم : 272,091 دفعات : 281
تاریخ : 1399/10/14 پایانی : 173,260 درصد تغییر : 3.99 حجم : 251,031 دفعات : 328
تاریخ : 1399/10/13 پایانی : 166,620 درصد تغییر : 5.00 حجم : 455,554 دفعات : 257
تاریخ : 1399/10/06 پایانی : 158,690 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1399/10/03 پایانی : 158,690 درصد تغییر : 0.62 حجم : 3.62 میلیون دفعات : 6,658
تاریخ : 1399/10/02 پایانی : 157,720 درصد تغییر : 4.74 حجم : 1.85 میلیون دفعات : 2,360
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : هرمز آخرین : 659.00 12,539 حجم : 15.89 میلیون ارزش بازار : 313.725 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : کیمیا آخرین : 2,100 39,906 حجم : 1.56 میلیون ارزش بازار : 16.094 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : فولاژ آخرین : 930.00 17,710 حجم : 3.49 میلیون ارزش بازار : 178.7 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : فنوال آخرین : 1,240 23,750 حجم : 1.34 میلیون ارزش بازار : 16.457 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : فملی آخرین : 540.00 10,410 حجم : 135.56 میلیون ارزش بازار : 2082 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : فسرب آخرین : 5,600 106,560 حجم : 317,997 ارزش بازار : 34.989 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : فزرین آخرین : 1,267 24,084 حجم : 5.9 میلیون ارزش بازار : 26.032 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : فرآور آخرین : 1,720 32,860 حجم : 1.59 میلیون ارزش بازار : 21.707 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : فخوز آخرین : 660.00 12,680 حجم : 23.05 میلیون ارزش بازار : 634.5 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : فخاس آخرین : 1,400 26,630 حجم : 306,735 ارزش بازار : 332.129 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها