ملی سرب و روی

فسرب | سهام - بورس
فلزات اساسی ( فلزات گرانبها غیرآهن )
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

فلزات گرانبها غیرآهن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 82,260 1.99
قیمت پایانی: 83,890 0.05

آخرین معامله

12:16
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 82,260 پایانی 83,890 40.00
بیشترین 82,260 کمترین 82,260
حجم 14,512 دفعات 64
حد قیمت 82,320 - 89,040 ارزش 1.2 میلیارد
حجم مبنا 373,944 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:16
حقیقی حقوقی
58 تعداد خریدار -
24,277 حجم خرید -
1 تعداد فروشنده -
24,277 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:16
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد3,000 خرید79,630 فروش82,320 تعداد365,176 دستور149
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش82,870 تعداد552 دستور4
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش83,000 تعداد10,000 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش84,000 تعداد1,130 دستور4
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش84,030 تعداد100 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود -2,393 دوره 9 ماهه
سود TTM 2,432
P/E TTM 34.511

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 884 P/E مجمع 94.94
سود نقدی 440
درصد توزیع 49.77 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 40.25 % رتبه 196
6 ماهه 43.08 % رتبه 157
9 ماهه 13.39 % رتبه 192
1 ساله 72.68 % رتبه 196
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
27.013 هزار میلیارد

ارزش بازار

19.76

P/B

% 33.16

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/16 پایانی : 83,890 درصد تغییر : 0.05 حجم : 14,512 دفعات : 64
تاریخ : 1399/12/13 پایانی : 83,930 درصد تغییر : 0.08 حجم : 24,277 دفعات : 64
تاریخ : 1399/12/12 پایانی : 84,000 درصد تغییر : 0.66 حجم : 195,784 دفعات : 384
تاریخ : 1399/12/11 پایانی : 84,560 درصد تغییر : 0.15 حجم : 44,105 دفعات : 88
تاریخ : 1399/12/10 پایانی : 84,690 درصد تغییر : 0.05 حجم : 14,022 دفعات : 47
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 84,730 درصد تغییر : 0.06 حجم : 16,619 دفعات : 58
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 84,780 درصد تغییر : 0.61 حجم : 290,266 دفعات : 903
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 85,300 درصد تغییر : 1.11 حجم : 424,041 دفعات : 624
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 86,260 درصد تغییر : 0.77 حجم : 219,680 دفعات : 268
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 86,930 درصد تغییر : 0.37 حجم : 104,766 دفعات : 227
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 87,250 درصد تغییر : 1.47 حجم : 606,814 دفعات : 1,201
تاریخ : 1399/11/30 پایانی : 88,550 درصد تغییر : 0.00 حجم : 754,998 دفعات : 1,623
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 88,550 درصد تغییر : 1.18 حجم : 754,998 دفعات : 1,623
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 87,520 درصد تغییر : 1.50 حجم : 771,895 دفعات : 1,555
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 88,850 درصد تغییر : 0.02 حجم : 800,259 دفعات : 1,828
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : هرمز آخرین : 70.00 13,032 حجم : 3.71 میلیون ارزش بازار : 325.275 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : کیمیا آخرین : 378.00 18,540 حجم : 332,751 ارزش بازار : 19.814 هزار میلیارد تاریخ : 12:18
نماد : فولاژ آخرین : 1,020 18,100 حجم : 8.84 میلیون ارزش بازار : 179.6 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فنوال آخرین : 520.00 25,580 حجم : 39,003 ارزش بازار : 17.698 هزار میلیارد تاریخ : 12:27
نماد : فملی آخرین : 240.00 12,080 حجم : 21.87 میلیون ارزش بازار : 2416 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فمراد آخرین : 2,940 144,490 حجم : 1,070 ارزش بازار : 7.303 هزار میلیارد تاریخ : 11:15
نماد : فزرین آخرین : 581.00 28,486 حجم : 461,315 ارزش بازار : 31.224 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فرآور آخرین : 740.00 36,720 حجم : 19,625 ارزش بازار : 24.717 هزار میلیارد تاریخ : 12:24
نماد : فخوز آخرین : 20.00 12,770 حجم : 14.49 میلیون ارزش بازار : 628.5 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فخاس آخرین : 610.00 30,110 حجم : 4,759 ارزش بازار : 365.568 هزار میلیارد تاریخ : 12:26
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها