زرین معدن آسیا

فزرین | سهام - فرابورس
فلزات اساسی ( فلزات گرانبها غیرآهن )
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

فلزات گرانبها غیرآهن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 28,683 2.00
قیمت پایانی: 29,067 0.69

آخرین معامله

1399/12/13
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 28,683 پایانی 29,067 201.00
بیشترین 28,683 کمترین 28,683
حجم 552,212 دفعات 163
حد قیمت 28,683 - 31,024 ارزش 15.84 میلیارد
حجم مبنا 2.539 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/13
حقیقی حقوقی
131 تعداد خریدار 1
352,212 حجم خرید 200,000
13 تعداد فروشنده -
552,212 حجم فروش -
200,000 تغییر مالکیت 200,000

عرضه و تقاضا

1399/12/13
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش28,683 تعداد11,222,381 دستور816
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش28,684 تعداد16,567 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش28,685 تعداد9,929 دستور3
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش28,693 تعداد9,803 دستور3
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش28,694 تعداد116 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 600 دوره 9 ماهه
سود TTM 828
P/E TTM 35.089

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 701 P/E مجمع 41.47
سود نقدی 100
درصد توزیع 14.27 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 84.11 % رتبه 315
6 ماهه 108.21 % رتبه 210
9 ماهه 101.45 % رتبه 199
1 ساله 308.65 % رتبه 201
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
31.392 هزار میلیارد

ارزش بازار

16.75

P/B

% 59.59

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/13 پایانی : 29,067 درصد تغییر : 0.69 حجم : 552,212 دفعات : 163
تاریخ : 1399/12/12 پایانی : 29,268 درصد تغییر : 1.75 حجم : 7.97 میلیون دفعات : 1,812
تاریخ : 1399/12/11 پایانی : 29,790 درصد تغییر : 1.94 حجم : 24.79 میلیون دفعات : 4,111
تاریخ : 1399/12/10 پایانی : 30,380 درصد تغییر : 1.44 حجم : 1.16 میلیون دفعات : 62
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 30,825 درصد تغییر : 1.11 حجم : 6.59 میلیون دفعات : 1,397
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 31,171 درصد تغییر : 3.93 حجم : 28.18 میلیون دفعات : 8,959
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 29,992 درصد تغییر : 1.89 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1399/11/30 پایانی : 30,570 درصد تغییر : 0.00 حجم : 35.61 میلیون دفعات : 8,178
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 30,570 درصد تغییر : 5.02 حجم : 35.61 میلیون دفعات : 8,178
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 29,109 درصد تغییر : 4.26 حجم : 30.17 میلیون دفعات : 7,483
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 27,921 درصد تغییر : 5.32 حجم : 10.93 میلیون دفعات : 2,192
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 26,511 درصد تغییر : 4.01 حجم : 23.3 میلیون دفعات : 4,936
تاریخ : 1399/11/25 پایانی : 25,489 درصد تغییر : 5.75 حجم : 4.07 میلیون دفعات : 983
تاریخ : 1399/11/21 پایانی : 24,104 درصد تغییر : 3.82 حجم : 9.61 میلیون دفعات : 2,475
تاریخ : 1399/11/20 پایانی : 23,218 درصد تغییر : 0.42 حجم : 19.14 میلیون دفعات : 4,369
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : هرمز آخرین : 103.00 13,057 حجم : 2.42 میلیون ارزش بازار : 327.55 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : کیمیا آخرین : 378.00 18,557 حجم : 113,562 ارزش بازار : 19.864 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : فولاژ آخرین : 360.00 17,240 حجم : 4.68 میلیون ارزش بازار : 170.8 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : فنوال آخرین : 520.00 25,620 حجم : 129,636 ارزش بازار : 17.705 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : فملی آخرین : 250.00 12,310 حجم : 124.17 میلیون ارزش بازار : 2464 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : فمراد آخرین : 2,940 144,490 حجم : 110 ارزش بازار : 7.303 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : فسرب آخرین : 1,680 82,320 حجم : 24,277 ارزش بازار : 27.026 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : فرآور آخرین : 740.00 36,730 حجم : 20,798 ارزش بازار : 24.724 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : فخوز آخرین : 240.00 12,740 حجم : 22.38 میلیون ارزش بازار : 637.5 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : فخاس آخرین : 610.00 30,110 حجم : 4,959 ارزش بازار : 365.568 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها