پویا زرکان آق دره

فزر | سهام - فرابورس
استخراج کانه های فلزی ( فلزی غیرآهن )
گروه:

استخراج کانه های فلزی

زیر گروه:

فلزی غیرآهن

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 22,250 0.45
قیمت پایانی: 22,350 0.00

آخرین معامله

1401/05/26
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 22,200 پایانی 22,350 0.00
بیشترین 22,750 کمترین 21,850
حجم 15.3 میلیون دفعات 8,962
حد قیمت 21,100 - 23,700 ارزش 419.44 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/05/26
حقیقی حقوقی
509 تعداد خریدار 3
3.627 میلیون حجم خرید 645,255
721 تعداد فروشنده 2
4.167 میلیون حجم فروش 105,000
540,255 تغییر مالکیت 540,255

عرضه و تقاضا

1401/05/26
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور5 تعداد22,661 خرید22,200 فروش22,300 تعداد42,906 دستور1
دستور3 تعداد10,746 خرید22,150 فروش22,350 تعداد83 دستور1
دستور5 تعداد9,926 خرید22,100 فروش22,400 تعداد1,000 دستور1
دستور9 تعداد36,201 خرید22,050 فروش22,450 تعداد5,000 دستور1
دستور23 تعداد778,200 خرید22,000 فروش22,550 تعداد84,734 دستور4

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 54 دوره 3 ماهه
سود TTM 6,935
P/E TTM 3.223

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 6,907 P/E مجمع 3.24
سود نقدی 6,700
درصد توزیع 97 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 17 % رتبه 44
6 ماهه 17.37 % رتبه 14
9 ماهه 35.56 % رتبه 18
1 ساله 35.56 % رتبه 96
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
82.2 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 18.97

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/05/26 پایانی : 22,350 درصد تغییر : 0.00 حجم : 15.3 میلیون دفعات : 8,962
تاریخ : 1401/05/25 پایانی : 22,350 درصد تغییر : 0.22 حجم : 15.3 میلیون دفعات : 8,962
تاریخ : 1401/05/24 پایانی : 22,400 درصد تغییر : 2.18 حجم : 15.3 میلیون دفعات : 8,962
تاریخ : 1401/05/23 پایانی : 22,900 درصد تغییر : 1.29 حجم : 15.3 میلیون دفعات : 8,962
تاریخ : 1401/05/22 پایانی : 23,200 درصد تغییر : 1.09 حجم : 15.3 میلیون دفعات : 8,962
تاریخ : 1401/05/20 پایانی : 22,950 درصد تغییر : 0.00 حجم : 15.3 میلیون دفعات : 8,962
تاریخ : 1401/05/19 پایانی : 22,950 درصد تغییر : 1.77 حجم : 15.3 میلیون دفعات : 8,962
تاریخ : 1401/05/18 پایانی : 22,550 درصد تغییر : 3.44 حجم : 15.3 میلیون دفعات : 8,962
تاریخ : 1401/05/16 پایانی : 21,800 درصد تغییر : 0.00 حجم : 15.3 میلیون دفعات : 8,962
تاریخ : 1401/05/15 پایانی : 21,800 درصد تغییر : 0.00 حجم : 15.3 میلیون دفعات : 8,962
تاریخ : 1401/05/11 پایانی : 21,800 درصد تغییر : 0.23 حجم : 15.3 میلیون دفعات : 8,962
تاریخ : 1401/05/10 پایانی : 21,750 درصد تغییر : 0.46 حجم : 15.3 میلیون دفعات : 8,962
تاریخ : 1401/05/09 پایانی : 21,650 درصد تغییر : 3.99 حجم : 15.3 میلیون دفعات : 8,962
تاریخ : 1401/05/08 پایانی : 22,550 درصد تغییر : 1.31 حجم : 15.3 میلیون دفعات : 8,962
تاریخ : 1401/05/05 پایانی : 22,850 درصد تغییر : 2.70 حجم : 15.3 میلیون دفعات : 8,962
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : کروی آخرین : 1,940 19,700 حجم : 1.68 میلیون ارزش بازار : 63.245 هزار میلیارد تاریخ : 1401/05/26
نماد : کدما آخرین : 130.00 55,490 حجم : 2.53 میلیون ارزش بازار : 15.73 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : کبافق آخرین : 220.00 25,290 حجم : 1.55 میلیون ارزش بازار : 37.106 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : کاما آخرین : 17.00 4,790 حجم : 19.94 میلیون ارزش بازار : 62.2 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : تکنار آخرین : 40,768 49,800 حجم : 63,320 ارزش بازار : 2.907 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : کمنگنز آخرین : 140.00 13,500 حجم : 1.78 میلیون ارزش بازار : 19.284 هزار میلیارد تاریخ : 1401/05/25
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها