پویا زرکان آق دره

فزر | سهام - فرابورس
استخراج کانه های فلزی ( فلزی غیرآهن )
گروه:

استخراج کانه های فلزی

زیر گروه:

فلزی غیرآهن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 60,900 1.22
قیمت پایانی: 54,350 11.84

آخرین معامله

1403/01/28
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 60,900 پایانی 54,350 7,300.00
بیشترین 60,900 کمترین 60,900
حجم 1.445 میلیون دفعات 843
حد قیمت 39,150 - 44,950 ارزش 60.38 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1403/01/28
حقیقی حقوقی
334 تعداد خریدار 7
956,289 حجم خرید 465,064
157 تعداد فروشنده 3
1.071 میلیون حجم فروش 350,110
114,954 تغییر مالکیت 114,954

عرضه و تقاضا

1403/01/28
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور10 تعداد11,568 خرید41,600 فروش41,650 تعداد100,000 دستور1
دستور28 تعداد19,798 خرید41,550 فروش41,700 تعداد1,000 دستور1
دستور55 تعداد59,328 خرید41,500 فروش41,800 تعداد40,121 دستور4
دستور18 تعداد21,456 خرید41,450 فروش41,850 تعداد51,614 دستور5
دستور22 تعداد29,674 خرید41,400 فروش41,900 تعداد2,903 دستور5

EPS

سال مالی 1402/09/30
تحقق سود 8,021 دوره 12 ماهه
سود TTM 8,021
P/E TTM 5.211

DPS

آخرین مجمع 1402/09/30
سود واقعی 8,021 P/E مجمع 5.21
سود نقدی 7,220
درصد توزیع 90.01 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 13.53 % رتبه 69
6 ماهه 23.48 % رتبه 48
9 ماهه 13.39 % رتبه 55
1 ساله 67.58 % رتبه 53
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
125.4 هزار میلیارد

ارزش بازار

20.06

P/B

% 30.15

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1403/01/28 پایانی : 61,650 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.445 میلیون دفعات : 843
تاریخ : 1403/01/27 پایانی : 61,650 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.445 میلیون دفعات : 843
تاریخ : 1403/01/26 پایانی : 61,650 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.445 میلیون دفعات : 843
تاریخ : 1403/01/25 پایانی : 61,650 درصد تغییر : 5.57 حجم : 1.445 میلیون دفعات : 843
تاریخ : 1403/01/21 پایانی : 58,400 درصد تغییر : 4.94 حجم : 1.445 میلیون دفعات : 843
تاریخ : 1403/01/20 پایانی : 55,650 درصد تغییر : 3.22 حجم : 1.445 میلیون دفعات : 843
تاریخ : 1403/01/19 پایانی : 57,500 درصد تغییر : 3.77 حجم : 1.445 میلیون دفعات : 843
تاریخ : 1403/01/18 پایانی : 59,750 درصد تغییر : 5.38 حجم : 1.445 میلیون دفعات : 843
تاریخ : 1403/01/15 پایانی : 56,700 درصد تغییر : 3.75 حجم : 1.445 میلیون دفعات : 843
تاریخ : 1403/01/14 پایانی : 54,650 درصد تغییر : 4.89 حجم : 1.445 میلیون دفعات : 843
تاریخ : 1403/01/11 پایانی : 52,100 درصد تغییر : 4.94 حجم : 1.445 میلیون دفعات : 843
تاریخ : 1403/01/08 پایانی : 49,650 درصد تغییر : 1.22 حجم : 1.445 میلیون دفعات : 843
تاریخ : 1403/01/07 پایانی : 49,050 درصد تغییر : 1.90 حجم : 1.445 میلیون دفعات : 843
تاریخ : 1403/01/06 پایانی : 50,000 درصد تغییر : 9.05 حجم : 1.445 میلیون دفعات : 843
تاریخ : 1402/12/28 پایانی : 45,850 درصد تغییر : 2.46 حجم : 1.445 میلیون دفعات : 843
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : کاما آخرین : 32.00 3,303 حجم : 27.44 میلیون ارزش بازار : 91.84 هزار میلیارد تاریخ : 1403/01/28
نماد : کبافق آخرین : 280.00 28,830 حجم : 44,412 ارزش بازار : 34.81 هزار میلیارد تاریخ : 1403/01/28
نماد : کدما آخرین : 640.00 63,920 حجم : 251,318 ارزش بازار : 17.323 هزار میلیارد تاریخ : 1403/01/28
نماد : کروی آخرین : 60.00 6,390 حجم : 2.256 میلیون ارزش بازار : 60 هزار میلیارد تاریخ : 1403/01/28
نماد : تکنار آخرین : 2,750 58,050 حجم : 1,638 ارزش بازار : 3.318 هزار میلیارد تاریخ : 1403/01/28
نماد : کمنگنز آخرین : 50.00 7,250 حجم : 189,590 ارزش بازار : 22.6 هزار میلیارد تاریخ : 1403/01/28
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها