پویا زرکان آق دره

فزر | سهام - فرابورس
استخراج کانه های فلزی ( فلزی غیرآهن )
گروه:

استخراج کانه های فلزی

زیر گروه:

فلزی غیرآهن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 37,300 0.27
قیمت پایانی: 36,800 1.08

آخرین معامله

1402/01/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 37,200 پایانی 36,800 400.00
بیشترین 37,450 کمترین 35,500
حجم 14.215 میلیون دفعات 5,235
حد قیمت 34,600 - 39,800 ارزش 523.03 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1402/01/09
حقیقی حقوقی
1,761 تعداد خریدار 13
11.565 میلیون حجم خرید 2.65 میلیون
1,501 تعداد فروشنده 7
9.129 میلیون حجم فروش 5.086 میلیون
2.435 میلیون تغییر مالکیت 2.435 میلیون

عرضه و تقاضا

1402/01/09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور8 تعداد10,028 خرید37,300 فروش37,300 تعداد7,269 دستور5
دستور2 تعداد782 خرید37,150 فروش37,350 تعداد26,436 دستور9
دستور6 تعداد49,646 خرید37,000 فروش37,400 تعداد61,552 دستور13
دستور5 تعداد37,652 خرید36,950 فروش37,450 تعداد67,428 دستور13
دستور5 تعداد35,483 خرید36,900 فروش37,500 تعداد85,243 دستور24

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 3,363 دوره 9 ماهه
سود TTM 3,363
P/E TTM 10.943

DPS

آخرین مجمع 1401/09/30
سود واقعی 3,363 P/E مجمع 10.94
سود نقدی 3,600
درصد توزیع 107.05 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 44.29 % رتبه 53
6 ماهه 113.31 % رتبه 53
9 ماهه 51.88 % رتبه 48
1 ساله 71.9 % رتبه 45
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
110.4 هزار میلیارد

ارزش بازار

6.68

P/B

% 15.41

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/01/09 پایانی : 36,800 درصد تغییر : 1.08 حجم : 14.215 میلیون دفعات : 5,235
تاریخ : 1402/01/08 پایانی : 37,200 درصد تغییر : 3.48 حجم : 17.345 میلیون دفعات : 5,539
تاریخ : 1402/01/07 پایانی : 35,950 درصد تغییر : 6.20 حجم : 32.027 میلیون دفعات : 4,276
تاریخ : 1402/01/06 پایانی : 33,850 درصد تغییر : 0.30 حجم : 2.608 میلیون دفعات : 447
تاریخ : 1402/01/05 پایانی : 33,950 درصد تغییر : 0.00 حجم : 13.957 میلیون دفعات : 7,446
تاریخ : 1402/01/05 پایانی : 33,950 درصد تغییر : 2.26 حجم : 13.957 میلیون دفعات : 7,446
تاریخ : 1401/12/28 پایانی : 33,200 درصد تغییر : 0.60 حجم : 18.867 میلیون دفعات : 3,508
تاریخ : 1401/12/23 پایانی : 33,400 درصد تغییر : 3.09 حجم : 13.957 میلیون دفعات : 7,446
تاریخ : 1401/12/22 پایانی : 32,400 درصد تغییر : 6.40 حجم : 18.796 میلیون دفعات : 3,982
تاریخ : 1401/12/21 پایانی : 30,450 درصد تغییر : 2.72 حجم : 14.451 میلیون دفعات : 3,588
تاریخ : 1401/12/20 پایانی : 31,300 درصد تغییر : 5.30 حجم : 12.627 میلیون دفعات : 4,227
تاریخ : 1401/12/16 پایانی : 33,050 درصد تغییر : 0.46 حجم : 7.771 میلیون دفعات : 2,356
تاریخ : 1401/12/15 پایانی : 32,900 درصد تغییر : 6.00 حجم : 17.831 میلیون دفعات : 5,145
تاریخ : 1401/12/14 پایانی : 35,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 12.96 میلیون دفعات : 3,184
تاریخ : 1401/12/13 پایانی : 35,000 درصد تغییر : 6.29 حجم : 12.052 میلیون دفعات : 2,474
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : کروی آخرین : 20.00 33,800 حجم : 3.364 میلیون ارزش بازار : 80.819 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/09
نماد : کدما آخرین : 1,010 63,960 حجم : 2.53 میلیون ارزش بازار : 15.73 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/09
نماد : کبافق آخرین : 1,620 34,410 حجم : 3.839 میلیون ارزش بازار : 41.796 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/09
نماد : کاما آخرین : 13.00 4,717 حجم : 92.649 میلیون ارزش بازار : 93.4 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/09
نماد : تکنار آخرین : 1,600 56,350 حجم : 74,211 ارزش بازار : 3.3 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/09
نماد : کمنگنز آخرین : 840.00 19,570 حجم : 4.195 میلیون ارزش بازار : 28.653 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/09
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها