پویا زرکان آق دره

فزر | سهام - فرابورس
استخراج کانه های فلزی ( فلزی غیرآهن )
گروه:

استخراج کانه های فلزی

زیر گروه:

فلزی غیرآهن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 24,100 2.43
قیمت پایانی: 24,150 2.23

آخرین معامله

1401/09/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 24,250 پایانی 24,150 550.00
بیشترین 24,650 کمترین 23,650
حجم 5.57 میلیون دفعات 1,911
حد قیمت 23,000 - 26,400 ارزش 134.49 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/09/09
حقیقی حقوقی
560 تعداد خریدار 3
4.563 میلیون حجم خرید 1.007 میلیون
607 تعداد فروشنده 1
4.819 میلیون حجم فروش 750,967
255,694 تغییر مالکیت 255,694

عرضه و تقاضا

1401/09/09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور15 تعداد70,839 خرید24,000 فروش24,250 تعداد3,200 دستور1
دستور7 تعداد14,510 خرید23,950 فروش24,300 تعداد3,287 دستور3
دستور15 تعداد122,828 خرید23,900 فروش24,350 تعداد1,112 دستور1
دستور5 تعداد12,650 خرید23,850 فروش24,400 تعداد3,000 دستور2
دستور4 تعداد9,796 خرید23,800 فروش24,450 تعداد22,000 دستور3

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 184 دوره 6 ماهه
سود TTM 6,962
P/E TTM 3.469

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 6,907 P/E مجمع 3.5
سود نقدی 6,700
درصد توزیع 97 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 7.81 % رتبه 56
6 ماهه 14.66 % رتبه 40
9 ماهه 5.83 % رتبه 42
1 ساله 43.96 % رتبه 14
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
72.45 هزار میلیارد

ارزش بازار

10.38

P/B

% 13.65

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/09/09 پایانی : 24,150 درصد تغییر : 2.23 حجم : 5.57 میلیون دفعات : 1,911
تاریخ : 1401/09/08 پایانی : 24,700 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5.799 میلیون دفعات : 2,071
تاریخ : 1401/09/07 پایانی : 24,700 درصد تغییر : 4.66 حجم : 10.643 میلیون دفعات : 2,824
تاریخ : 1401/09/06 پایانی : 23,600 درصد تغییر : 1.07 حجم : 4.627 میلیون دفعات : 1,252
تاریخ : 1401/09/05 پایانی : 23,350 درصد تغییر : 0.22 حجم : 2.748 میلیون دفعات : 1,000
تاریخ : 1401/09/02 پایانی : 23,300 درصد تغییر : 1.53 حجم : 2.735 میلیون دفعات : 1,381
تاریخ : 1401/09/01 پایانی : 22,950 درصد تغییر : 1.77 حجم : 2.154 میلیون دفعات : 1,245
تاریخ : 1401/08/30 پایانی : 22,550 درصد تغییر : 1.10 حجم : 2.413 میلیون دفعات : 984
تاریخ : 1401/08/29 پایانی : 22,800 درصد تغییر : 1.94 حجم : 2.824 میلیون دفعات : 596
تاریخ : 1401/08/25 پایانی : 23,250 درصد تغییر : 0.64 حجم : 3.368 میلیون دفعات : 1,538
تاریخ : 1401/08/24 پایانی : 23,400 درصد تغییر : 2.91 حجم : 6.243 میلیون دفعات : 1,588
تاریخ : 1401/08/21 پایانی : 24,100 درصد تغییر : 3.66 حجم : 8.687 میلیون دفعات : 2,515
تاریخ : 1401/08/18 پایانی : 23,250 درصد تغییر : 1.31 حجم : 8.531 میلیون دفعات : 2,254
تاریخ : 1401/08/17 پایانی : 22,950 درصد تغییر : 0.00 حجم : 12.972 میلیون دفعات : 3,502
تاریخ : 1401/08/16 پایانی : 22,950 درصد تغییر : 4.32 حجم : 19.321 میلیون دفعات : 3,506
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : کروی آخرین : 20.00 19,730 حجم : 719,664 ارزش بازار : 47.724 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : کدما آخرین : 400.00 46,320 حجم : 2.53 میلیون ارزش بازار : 15.73 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : کبافق آخرین : 280.00 24,870 حجم : 516,242 ارزش بازار : 30.266 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : کاما آخرین : 20.00 5,250 حجم : 11.813 میلیون ارزش بازار : 52.7 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/08
نماد : تکنار آخرین : 1,300 45,600 حجم : 396,035 ارزش بازار : 2.733 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : کمنگنز آخرین : 20.00 10,000 حجم : 1.426 میلیون ارزش بازار : 14.859 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها