فرابورس ایران

فرابورس | سهام - فرابورس
فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط ( فعایت های مرتبط با اوراق بهادار )
گروه:

فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط

زیر گروه:

فعایت های مرتبط با اوراق بهادار

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 9,530 0.94
قیمت پایانی: 9,640 0.21

آخرین معامله

1401/09/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 9,700 پایانی 9,640 20.00
بیشترین 9,780 کمترین 9,500
حجم 12.916 میلیون دفعات 1,776
حد قیمت 8,950 - 10,290 ارزش 124.48 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/09/09
حقیقی حقوقی
688 تعداد خریدار 2
12.316 میلیون حجم خرید 600,000
497 تعداد فروشنده 6
11.095 میلیون حجم فروش 1.821 میلیون
1.221 میلیون تغییر مالکیت 1.221 میلیون

عرضه و تقاضا

1401/09/09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد21,523 خرید9,540 فروش9,540 تعداد62,633 دستور2
دستور2 تعداد10,000 خرید9,530 فروش9,550 تعداد88,496 دستور2
دستور5 تعداد7,295 خرید9,520 فروش9,560 تعداد74,636 دستور3
دستور4 تعداد47,565 خرید9,510 فروش9,590 تعداد2,146 دستور2
دستور25 تعداد103,475 خرید9,500 فروش9,600 تعداد152,500 دستور6

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 122 دوره 6 ماهه
سود TTM 255
P/E TTM 37.755

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 342 P/E مجمع 28.19
سود نقدی 99
درصد توزیع 28.95 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 0.94 % رتبه 22
6 ماهه 11.61 % رتبه 25
9 ماهه 3.61 % رتبه 35
1 ساله 39.9 % رتبه 21
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
80.976 هزار میلیارد

ارزش بازار

8.38

P/B

% 67.75

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/09/09 پایانی : 9,640 درصد تغییر : 0.21 حجم : 12.916 میلیون دفعات : 1,776
تاریخ : 1401/09/08 پایانی : 9,620 درصد تغییر : 0.21 حجم : 12.967 میلیون دفعات : 1,806
تاریخ : 1401/09/07 پایانی : 9,600 درصد تغییر : 1.37 حجم : 20.313 میلیون دفعات : 2,808
تاریخ : 1401/09/06 پایانی : 9,470 درصد تغییر : 1.25 حجم : 21.413 میلیون دفعات : 2,498
تاریخ : 1401/09/05 پایانی : 9,590 درصد تغییر : 0.52 حجم : 12.68 میلیون دفعات : 1,871
تاریخ : 1401/09/02 پایانی : 9,640 درصد تغییر : 0.52 حجم : 17.303 میلیون دفعات : 2,386
تاریخ : 1401/09/01 پایانی : 9,590 درصد تغییر : 0.00 حجم : 17.563 میلیون دفعات : 2,481
تاریخ : 1401/08/30 پایانی : 9,590 درصد تغییر : 0.83 حجم : 22.926 میلیون دفعات : 2,868
تاریخ : 1401/08/29 پایانی : 9,670 درصد تغییر : 3.42 حجم : 29.889 میلیون دفعات : 1,761
تاریخ : 1401/08/25 پایانی : 9,350 درصد تغییر : 2.63 حجم : 34.762 میلیون دفعات : 3,738
تاریخ : 1401/08/24 پایانی : 9,110 درصد تغییر : 0.44 حجم : 27.963 میلیون دفعات : 3,104
تاریخ : 1401/08/23 پایانی : 9,070 درصد تغییر : 4.43 حجم : 46.565 میلیون دفعات : 4,621
تاریخ : 1401/08/22 پایانی : 9,490 درصد تغییر : 2.27 حجم : 29.573 میلیون دفعات : 3,699
تاریخ : 1401/08/21 پایانی : 9,710 درصد تغییر : 0.00 حجم : 35.303 میلیون دفعات : 4,649
تاریخ : 1401/08/18 پایانی : 9,710 درصد تغییر : 1.04 حجم : 58.117 میلیون دفعات : 6,004
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : کالا آخرین : 70.00 17,060 حجم : 11.11 میلیون ارزش بازار : 143.092 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : انرژی3 آخرین : 550.00 33,460 حجم : 1.544 میلیون ارزش بازار : 60.894 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : انرژی2 آخرین : 327,060 34,010 حجم : 229 ارزش بازار : 97.146 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : انرژی آخرین : 110.00 34,010 حجم : 27 ارزش بازار : 108.09 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : کالا4 آخرین : - 8,649 حجم : 321,789 ارزش بازار : - تاریخ : 1397/08/22
نماد : بورس3 آخرین : - 6,190 حجم : 1.35 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1395/04/23
نماد : تکالا آخرین : - 19,570 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1400/12/18
نماد : نکالا آخرین : - 45,390 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1400/06/23
نماد : اکالا آخرین : 280.00 20,000 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1401/01/06
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها