فرابورس ایران

فرابورس | سهام - فرابورس
فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط ( فعایت های مرتبط با اوراق بهادار )
گروه:

فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط

زیر گروه:

فعایت های مرتبط با اوراق بهادار

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 14,530 4.38
قیمت پایانی: 14,380 3.30

آخرین معامله

1402/01/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 14,150 پایانی 14,380 460.00
بیشترین 14,660 کمترین 13,860
حجم 62.102 میلیون دفعات 9,313
حد قیمت 12,950 - 14,890 ارزش 892.78 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1402/01/09
حقیقی حقوقی
3,754 تعداد خریدار 13
54.052 میلیون حجم خرید 8.05 میلیون
2,403 تعداد فروشنده 10
56.436 میلیون حجم فروش 5.666 میلیون
2.384 میلیون تغییر مالکیت 2.384 میلیون

عرضه و تقاضا

1402/01/09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور3 تعداد3,062 خرید14,540 فروش14,540 تعداد28,680 دستور4
دستور4 تعداد50,272 خرید14,530 فروش14,550 تعداد245,359 دستور11
دستور5 تعداد28,888 خرید14,520 فروش14,560 تعداد3,942 دستور2
دستور15 تعداد68,026 خرید14,500 فروش14,570 تعداد2,730 دستور2
دستور6 تعداد60,881 خرید14,490 فروش14,580 تعداد36,573 دستور7

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 212 دوره 9 ماهه
سود TTM 268
P/E TTM 53.69

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 342 P/E مجمع 42.05
سود نقدی 99
درصد توزیع 28.95 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 27.14 % رتبه 23
6 ماهه 83.65 % رتبه 18
9 ماهه 47.49 % رتبه 17
1 ساله 41.91 % رتبه 24
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
120.792 هزار میلیارد

ارزش بازار

11.61

P/B

% 66.66

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/01/09 پایانی : 14,380 درصد تغییر : 3.31 حجم : 62.102 میلیون دفعات : 9,313
تاریخ : 1402/01/08 پایانی : 13,920 درصد تغییر : 3.04 حجم : 43.055 میلیون دفعات : 6,121
تاریخ : 1402/01/07 پایانی : 13,510 درصد تغییر : 2.89 حجم : 66.729 میلیون دفعات : 9,831
تاریخ : 1402/01/06 پایانی : 13,130 درصد تغییر : 6.48 حجم : 8.837 میلیون دفعات : 1,524
تاریخ : 1402/01/05 پایانی : 14,040 درصد تغییر : 3.46 حجم : 103.516 میلیون دفعات : 8,369
تاریخ : 1402/01/05 پایانی : 13,570 درصد تغییر : 3.35 حجم : 103.516 میلیون دفعات : 8,369
تاریخ : 1401/12/28 پایانی : 14,040 درصد تغییر : 3.11 حجم : 78.531 میلیون دفعات : 11,672
تاریخ : 1401/12/27 پایانی : 14,490 درصد تغییر : 6.78 حجم : 94.233 میلیون دفعات : 6,521
تاریخ : 1401/12/24 پایانی : 13,570 درصد تغییر : 6.10 حجم : 103.516 میلیون دفعات : 8,369
تاریخ : 1401/12/23 پایانی : 12,790 درصد تغییر : 3.15 حجم : 50.447 میلیون دفعات : 8,107
تاریخ : 1401/12/22 پایانی : 12,400 درصد تغییر : 0.24 حجم : 48.673 میلیون دفعات : 6,970
تاریخ : 1401/12/21 پایانی : 12,430 درصد تغییر : 5.40 حجم : 37.104 میلیون دفعات : 3,877
تاریخ : 1401/12/20 پایانی : 13,140 درصد تغییر : 4.29 حجم : 3.329 میلیون دفعات : 305
تاریخ : 1401/12/16 پایانی : 12,600 درصد تغییر : 5.26 حجم : 105.199 میلیون دفعات : 9,638
تاریخ : 1401/12/15 پایانی : 11,970 درصد تغییر : 1.87 حجم : 77.56 میلیون دفعات : 7,919
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : کالا آخرین : 310.00 21,100 حجم : 32.93 میلیون ارزش بازار : 175.296 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/09
نماد : انرژی3 آخرین : 210.00 55,030 حجم : 19.117 میلیون ارزش بازار : 98.334 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/09
نماد : انرژی2 آخرین : 305,830 55,240 حجم : 229 ارزش بازار : 97.146 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/09
نماد : انرژی آخرین : - 55,240 حجم : 27 ارزش بازار : 108.09 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/09
نماد : کالا4 آخرین : - 8,649 حجم : 321,789 ارزش بازار : - تاریخ : 1397/08/22
نماد : بورس3 آخرین : - 6,190 حجم : 1.35 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1395/04/23
نماد : تکالا آخرین : - 19,570 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1400/12/18
نماد : نکالا آخرین : - 45,390 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1400/06/23
نماد : اکالا آخرین : 280.00 20,000 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1401/01/06
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها