فرابورس ایران

فرابورس | سهام - فرابورس
فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط ( فعایت های مرتبط با اوراق بهادار )
گروه:

فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط

زیر گروه:

فعایت های مرتبط با اوراق بهادار

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 33,170 2.00
قیمت پایانی: 33,825 0.06

آخرین معامله

1399/12/9
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 33,170 پایانی 33,825 21.00
بیشترین 33,170 کمترین 33,170
حجم 46,045 دفعات 68
حد قیمت 33,818 - 36,578 ارزش 1.53 میلیارد
حجم مبنا 1.12 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/9
حقیقی حقوقی
406 تعداد خریدار -
1.818 میلیون حجم خرید -
315 تعداد فروشنده 2
1.805 میلیون حجم فروش 12,280
12,280 تغییر مالکیت 12,280

عرضه و تقاضا

1399/12/9
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد150 خرید33,818 فروش33,818 تعداد2,979,098 دستور560
دستور1 تعداد500 خرید31,800 فروش33,820 تعداد59,012 دستور7
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش33,846 تعداد150 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش33,847 تعداد32 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش33,850 تعداد5,898 دستور5

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 1,605 دوره 9 ماهه
سود TTM 1,881
P/E TTM 17.994

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 1,227 P/E مجمع 27.58
سود نقدی 150
درصد توزیع 12.22 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 37.56 % رتبه 58
6 ماهه 39.98 % رتبه 57
9 ماهه 38.58 % رتبه 81
1 ساله 5.42 % رتبه 76
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
94.71 هزار میلیارد

ارزش بازار

12.54

P/B

% 67.78

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 33,825 درصد تغییر : 0.06 حجم : 46,045 دفعات : 68
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 33,846 درصد تغییر : 2.49 حجم : 1.82 میلیون دفعات : 703
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 34,710 درصد تغییر : 0.07 حجم : 46,195 دفعات : 54
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 34,733 درصد تغییر : 0.08 حجم : 58,748 دفعات : 84
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 34,762 درصد تغییر : 0.13 حجم : 91,969 دفعات : 87
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 34,807 درصد تغییر : 1.70 حجم : 1.2 میلیون دفعات : 362
تاریخ : 1399/11/30 پایانی : 35,410 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.15 میلیون دفعات : 621
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 35,410 درصد تغییر : 1.41 حجم : 1.15 میلیون دفعات : 621
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 35,917 درصد تغییر : 1.39 حجم : 4.37 میلیون دفعات : 2,369
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 36,422 درصد تغییر : 0.75 حجم : 8.39 میلیون دفعات : 4,070
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 36,151 درصد تغییر : 2.23 حجم : 15.18 میلیون دفعات : 5,601
تاریخ : 1399/11/25 پایانی : 35,363 درصد تغییر : 5.97 حجم : 3.9 میلیون دفعات : 1,060
تاریخ : 1399/11/21 پایانی : 33,370 درصد تغییر : 0.26 حجم : 11.92 میلیون دفعات : 5,170
تاریخ : 1399/11/20 پایانی : 33,456 درصد تغییر : 2.02 حجم : 12.13 میلیون دفعات : 4,904
تاریخ : 1399/11/19 پایانی : 34,144 درصد تغییر : 3.08 حجم : 11.15 میلیون دفعات : 3,452
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : کالا آخرین : 700.00 34,600 حجم : 28,440 ارزش بازار : 88.225 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : انرژی3 آخرین : 100,610 270,390 حجم : 2.14 میلیون ارزش بازار : 222.6 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : انرژی2 آخرین : 19,720 341,350 حجم : 229 ارزش بازار : 216.642 هزار میلیارد تاریخ : 1399/11/13
نماد : انرژی آخرین : 83,520 287,480 حجم : 27 ارزش بازار : 228.312 هزار میلیارد تاریخ : 1399/11/18
نماد : کالا4 آخرین : - 8,649 حجم : 321,789 ارزش بازار : - تاریخ : 1397/08/22
نماد : بورس3 آخرین : - 6,190 حجم : 1.35 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1395/04/23
نماد : تکالا آخرین : 9,500 32,900 حجم : - ارزش بازار : 82.25 هزار میلیارد تاریخ : 1399/11/26
نماد : نکالا آخرین : - 42,400 حجم : 25 ارزش بازار : 106 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/30
نماد : اکالا آخرین : - 40,210 حجم : 19 ارزش بازار : 100.525 هزار میلیارد تاریخ : 1399/11/4
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها