فرآوری مواد معدنی

فرآور | سهام - بورس
فلزات اساسی ( فلزات گرانبها غیرآهن )
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

فلزات گرانبها غیرآهن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 37,020 1.99
قیمت پایانی: 37,670 0.26

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 37,020 پایانی 37,670 100.00
بیشترین 37,020 کمترین 37,020
حجم 177,158 دفعات 72
حد قیمت 37,070 - 40,080 ارزش 6.6 میلیارد
حجم مبنا 2.412 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
50 تعداد خریدار -
95,669 حجم خرید -
1 تعداد فروشنده -
95,669 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش37,070 تعداد1,434,436 دستور365
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش37,120 تعداد3,500 دستور3
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش37,180 تعداد700 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش37,240 تعداد500 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش37,500 تعداد5,854 دستور2

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود -930 دوره 9 ماهه
سود TTM 1,124
P/E TTM 33.603

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 450 P/E مجمع 83.93
سود نقدی 227
درصد توزیع 50.44 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 95.61 % رتبه 165
6 ماهه 51.48 % رتبه 159
9 ماهه 56.02 % رتبه 199
1 ساله 106.79 % رتبه 190
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
24.862 هزار میلیارد

ارزش بازار

16.97

P/B

% 32.56

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/11 پایانی : 37,670 درصد تغییر : 0.27 حجم : 177,158 دفعات : 72
تاریخ : 1399/12/10 پایانی : 37,770 درصد تغییر : 0.13 حجم : 95,669 دفعات : 50
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 37,820 درصد تغییر : 0.13 حجم : 96,060 دفعات : 26
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 37,870 درصد تغییر : 0.11 حجم : 1.57 میلیون دفعات : 752
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 37,910 درصد تغییر : 1.56 حجم : 4.84 میلیون دفعات : 1,771
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 38,510 درصد تغییر : 0.08 حجم : 57,586 دفعات : 41
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 38,540 درصد تغییر : 0.67 حجم : 439,988 دفعات : 223
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 38,800 درصد تغییر : 1.84 حجم : 5.33 میلیون دفعات : 3,140
تاریخ : 1399/11/30 پایانی : 38,100 درصد تغییر : 0.00 حجم : 9.83 میلیون دفعات : 3,677
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 38,100 درصد تغییر : 1.58 حجم : 9.83 میلیون دفعات : 3,677
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 38,710 درصد تغییر : 0.10 حجم : 7.47 میلیون دفعات : 2,959
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 38,670 درصد تغییر : 4.54 حجم : 11.69 میلیون دفعات : 4,892
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 36,990 درصد تغییر : 4.73 حجم : 9.93 میلیون دفعات : 2,744
تاریخ : 1399/11/25 پایانی : 35,320 درصد تغییر : 5.97 حجم : 5.13 میلیون دفعات : 959
تاریخ : 1399/11/21 پایانی : 33,330 درصد تغییر : 4.84 حجم : 7.05 میلیون دفعات : 2,114
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : هرمز آخرین : 113.00 13,179 حجم : 4.22 میلیون ارزش بازار : 328.075 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : کیمیا آخرین : 383.00 18,809 حجم : 1.06 میلیون ارزش بازار : 19.987 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فولاژ آخرین : 920.00 16,350 حجم : 5.71 میلیون ارزش بازار : 159.7 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فنوال آخرین : 530.00 26,030 حجم : 195,956 ارزش بازار : 17.976 هزار میلیارد تاریخ : 12:26
نماد : فملی آخرین : 150.00 12,710 حجم : 289.65 میلیون ارزش بازار : 2530 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فمراد آخرین : 2,950 144,560 حجم : 1,456 ارزش بازار : 7.307 هزار میلیارد تاریخ : 12:21
نماد : فسرب آخرین : 1,690 83,000 حجم : 44,105 ارزش بازار : 27.228 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
نماد : فزرین آخرین : 607.00 29,773 حجم : 24.79 میلیون ارزش بازار : 32.173 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فخوز آخرین : 560.00 12,550 حجم : 42.52 میلیون ارزش بازار : 624.5 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
نماد : فخاس آخرین : 610.00 30,110 حجم : 534 ارزش بازار : 365.568 هزار میلیارد تاریخ : 10:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها