فولاد خوزستان

فخوز | سهام - بورس
فلزات اساسی ( فلزات گرانبها غیرآهن )
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

فلزات گرانبها غیرآهن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 12,740 1.85
قیمت پایانی: 12,750 1.77

آخرین معامله

1399/12/13
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 12,810 پایانی 12,750 230.00
بیشترین 13,090 کمترین 12,730
حجم 22.38 میلیون دفعات 2,631
حد قیمت 12,730 - 13,750 ارزش 285.3 میلیارد
حجم مبنا 2.461 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/13
حقیقی حقوقی
723 تعداد خریدار 18
9.907 میلیون حجم خرید 12.468 میلیون
1,350 تعداد فروشنده 7
18.417 میلیون حجم فروش 3.959 میلیون
8.51 میلیون تغییر مالکیت 8.51 میلیون

عرضه و تقاضا

1399/12/13
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور4 تعداد43,159 خرید12,740 فروش12,750 تعداد3,812 دستور1
دستور13 تعداد1,048,031 خرید12,730 فروش12,760 تعداد24,525 دستور4
دستور1 تعداد5,500 خرید12,350 فروش12,770 تعداد160,183 دستور7
دستور1 تعداد688 خرید12,250 فروش12,780 تعداد123,309 دستور6
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش12,790 تعداد24,859 دستور3

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 1,443 دوره 9 ماهه
سود TTM 1,622
P/E TTM 7.859

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 1,753 P/E مجمع 7.27
سود نقدی 530
درصد توزیع 30.23 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 12.03 % رتبه 52
6 ماهه 28.09 % رتبه 30
9 ماهه 49.44 % رتبه 29
1 ساله 132.09 % رتبه 30
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
637.5 هزار میلیارد

ارزش بازار

4.9

P/B

% 24.25

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/13 پایانی : 12,750 درصد تغییر : 1.77 حجم : 22.38 میلیون دفعات : 2,631
تاریخ : 1399/12/12 پایانی : 12,980 درصد تغییر : 3.92 حجم : 44.28 میلیون دفعات : 5,531
تاریخ : 1399/12/11 پایانی : 12,490 درصد تغییر : 4.17 حجم : 42.52 میلیون دفعات : 5,401
تاریخ : 1399/12/10 پایانی : 11,990 درصد تغییر : 1.96 حجم : 14.47 میلیون دفعات : 1,856
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 12,230 درصد تغییر : 1.93 حجم : 10.74 میلیون دفعات : 1,369
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 12,470 درصد تغییر : 1.19 حجم : 11.96 میلیون دفعات : 2,246
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 12,620 درصد تغییر : 0.94 حجم : 31.29 میلیون دفعات : 4,263
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 12,740 درصد تغییر : 1.39 حجم : 6.69 میلیون دفعات : 344
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 12,920 درصد تغییر : 0.54 حجم : 2.47 میلیون دفعات : 356
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 12,990 درصد تغییر : 1.81 حجم : 27.24 میلیون دفعات : 2,879
تاریخ : 1399/11/30 پایانی : 13,230 درصد تغییر : 0.00 حجم : 8.86 میلیون دفعات : 1,031
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 13,230 درصد تغییر : 1.86 حجم : 8.86 میلیون دفعات : 1,031
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 13,480 درصد تغییر : 1.96 حجم : 15.6 میلیون دفعات : 1,243
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 13,750 درصد تغییر : 1.58 حجم : 18.46 میلیون دفعات : 2,217
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 13,970 درصد تغییر : 0.64 حجم : 34.69 میلیون دفعات : 4,377
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : هرمز آخرین : 103.00 13,057 حجم : 2.42 میلیون ارزش بازار : 327.55 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : کیمیا آخرین : 378.00 18,557 حجم : 113,562 ارزش بازار : 19.864 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : فولاژ آخرین : 360.00 17,240 حجم : 4.68 میلیون ارزش بازار : 170.8 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : فنوال آخرین : 520.00 25,620 حجم : 129,636 ارزش بازار : 17.705 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : فملی آخرین : 250.00 12,310 حجم : 124.17 میلیون ارزش بازار : 2464 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : فمراد آخرین : 2,940 144,490 حجم : 110 ارزش بازار : 7.303 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : فسرب آخرین : 1,680 82,320 حجم : 24,277 ارزش بازار : 27.026 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : فزرین آخرین : 585.00 28,683 حجم : 552,212 ارزش بازار : 31.392 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : فرآور آخرین : 740.00 36,730 حجم : 20,798 ارزش بازار : 24.724 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : فخاس آخرین : 610.00 30,110 حجم : 4,959 ارزش بازار : 365.568 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها