فولاد خوزستان

فخوز | سهام - بورس
فلزات اساسی ( فلزات گرانبها غیرآهن )
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

فلزات گرانبها غیرآهن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 15,220 5.33
قیمت پایانی: 14,990 3.74

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 13,770 پایانی 14,990 540.00
بیشترین 15,250 کمترین 14,520
حجم 14.7 میلیون دفعات 2,095
حد قیمت 14,070 - 15,370 ارزش 220.4 میلیارد
حجم مبنا 2.461 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
382 تعداد خریدار 15
4.153 میلیون حجم خرید 7.952 میلیون
629 تعداد فروشنده 6
10.259 میلیون حجم فروش 1.846 میلیون
6.106 میلیون تغییر مالکیت 6.106 میلیون

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور3 تعداد4,866 خرید13,760 فروش14,070 تعداد1,046,352 دستور23
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش14,080 تعداد10,696 دستور6
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش14,090 تعداد48,341 دستور4
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش14,100 تعداد5,629 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش14,110 تعداد4,360 دستور3

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 1,443 دوره 9 ماهه
سود TTM 1,622
P/E TTM 8.684

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 1,753 P/E مجمع 8.04
سود نقدی 530
درصد توزیع 30.23 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 19.24 % رتبه 23
6 ماهه 11.16 % رتبه 35
9 ماهه 18.53 % رتبه 31
1 ساله 56.07 % رتبه 29
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
750 هزار میلیارد

ارزش بازار

5.55

P/B

% 24.15

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/20 پایانی : 14,450 درصد تغییر : 2.56 حجم : 16.38 میلیون دفعات : 2,100
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 14,090 درصد تغییر : 2.83 حجم : 12.1 میلیون دفعات : 1,389
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 14,500 درصد تغییر : 0.14 حجم : 9.02 میلیون دفعات : 1,554
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 14,520 درصد تغییر : 2.40 حجم : 8.46 میلیون دفعات : 1,662
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 14,180 درصد تغییر : 2.00 حجم : 9.13 میلیون دفعات : 1,580
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 14,470 درصد تغییر : 2.95 حجم : 10.98 میلیون دفعات : 1,150
تاریخ : 1400/02/11 پایانی : 14,910 درصد تغییر : 2.74 حجم : 19.58 میلیون دفعات : 1,955
تاریخ : 1400/02/08 پایانی : 15,330 درصد تغییر : 6.24 حجم : 13.94 میلیون دفعات : 2,642
تاریخ : 1400/02/07 پایانی : 14,430 درصد تغییر : 0.00 حجم : 38.33 میلیون دفعات : 4,242
تاریخ : 1400/02/06 پایانی : 14,430 درصد تغییر : 0.00 حجم : 13.41 میلیون دفعات : 2,442
تاریخ : 1400/02/05 پایانی : 14,430 درصد تغییر : 0.00 حجم : 19.76 میلیون دفعات : 1,953
تاریخ : 1400/02/04 پایانی : 14,430 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7.7 میلیون دفعات : 1,771
تاریخ : 1400/02/01 پایانی : 14,430 درصد تغییر : 0.00 حجم : 8.52 میلیون دفعات : 1,893
تاریخ : 1400/01/31 پایانی : 14,430 درصد تغییر : 0.00 حجم : 9.2 میلیون دفعات : 2,416
تاریخ : 1400/01/30 پایانی : 14,430 درصد تغییر : 0.00 حجم : 16.48 میلیون دفعات : 2,725
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : هرمز آخرین : 435.00 15,120 حجم : 3.3 میلیون ارزش بازار : 370.8 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : کیمیا آخرین : 530.00 17,156 حجم : 3,128 ارزش بازار : 18.569 هزار میلیارد تاریخ : 12:26
نماد : فولاژ آخرین : 3,470 15,700 حجم : 227,325 ارزش بازار : 191.76 هزار میلیارد تاریخ : 11:46
نماد : فنوال آخرین : 140.00 27,320 حجم : 1.5 میلیون ارزش بازار : 18.614 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فملی آخرین : 740.00 13,090 حجم : 152.3 میلیون ارزش بازار : 2588 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فمراد آخرین : 49,810 94,000 حجم : 72,899 ارزش بازار : 6.59 هزار میلیارد تاریخ : 11:30
نماد : فسرب آخرین : 2,360 76,390 حجم : 24,545 ارزش بازار : 25.329 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فزرین آخرین : 808.00 26,131 حجم : 50,553 ارزش بازار : 29.07 هزار میلیارد تاریخ : 12:09
نماد : فرآور آخرین : 1,040 33,900 حجم : 17,988 ارزش بازار : 23.054 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فخاس آخرین : 770.00 24,910 حجم : 2.36 میلیون ارزش بازار : 300.118 هزار میلیارد تاریخ : 12:26
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها