فولادخراسان

فخاس | سهام - بورس
فلزات اساسی ( فلزات گرانبها غیرآهن )
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

فلزات گرانبها غیرآهن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 30,110 1.99
قیمت پایانی: 30,720 0.00

آخرین معامله

12:26
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 30,110 پایانی 30,720 0.00
بیشترین 30,110 کمترین 30,110
حجم 4,759 دفعات 2
حد قیمت 30,110 - 32,560 ارزش 143.3 میلیون
حجم مبنا 3.209 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:26
حقیقی حقوقی
8 تعداد خریدار -
4,959 حجم خرید -
1 تعداد فروشنده -
4,959 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:26
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش30,110 تعداد4,278,664 دستور257
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش30,640 تعداد670 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش30,650 تعداد260 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش30,720 تعداد3,180 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش30,730 تعداد2,000 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 1,508 دوره 9 ماهه
سود TTM 1,677
P/E TTM 18.314

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 846 P/E مجمع 36.31
سود نقدی 200
درصد توزیع 23.64 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 5.68 % رتبه 224
6 ماهه 27.19 % رتبه 125
9 ماهه 28.41 % رتبه 215
1 ساله 43.06 % رتبه 191
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
365.568 هزار میلیارد

ارزش بازار

9.85

P/B

% 2.51

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/16 پایانی : 30,720 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4,759 دفعات : 2
تاریخ : 1399/12/13 پایانی : 30,720 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4,959 دفعات : 9
تاریخ : 1399/12/12 پایانی : 30,720 درصد تغییر : 0.00 حجم : 11,581 دفعات : 10
تاریخ : 1399/12/11 پایانی : 30,720 درصد تغییر : 0.00 حجم : 534 دفعات : 3
تاریخ : 1399/12/10 پایانی : 30,720 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,180 دفعات : 2
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 30,720 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2,830 دفعات : 5
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 30,720 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7,893 دفعات : 11
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 30,720 درصد تغییر : 0.03 حجم : 27,629 دفعات : 12
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 30,730 درصد تغییر : 0.00 حجم : 15,344 دفعات : 8
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 30,730 درصد تغییر : 0.03 حجم : 62,971 دفعات : 11
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 30,740 درصد تغییر : 0.13 حجم : 229,589 دفعات : 32
تاریخ : 1399/11/30 پایانی : 30,780 درصد تغییر : 0.00 حجم : 650,603 دفعات : 174
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 30,780 درصد تغییر : 0.32 حجم : 650,603 دفعات : 174
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 30,880 درصد تغییر : 4.96 حجم : 6.09 میلیون دفعات : 1,337
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 29,420 درصد تغییر : 2.40 حجم : 1.55 میلیون دفعات : 330
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : هرمز آخرین : 70.00 13,032 حجم : 3.71 میلیون ارزش بازار : 325.275 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : کیمیا آخرین : 378.00 18,540 حجم : 332,751 ارزش بازار : 19.814 هزار میلیارد تاریخ : 12:18
نماد : فولاژ آخرین : 1,020 18,100 حجم : 8.84 میلیون ارزش بازار : 179.6 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فنوال آخرین : 520.00 25,580 حجم : 39,003 ارزش بازار : 17.698 هزار میلیارد تاریخ : 12:27
نماد : فملی آخرین : 240.00 12,080 حجم : 21.87 میلیون ارزش بازار : 2416 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فمراد آخرین : 2,940 144,490 حجم : 1,070 ارزش بازار : 7.303 هزار میلیارد تاریخ : 11:15
نماد : فسرب آخرین : 1,670 82,260 حجم : 14,512 ارزش بازار : 27.013 هزار میلیارد تاریخ : 12:16
نماد : فزرین آخرین : 581.00 28,486 حجم : 461,315 ارزش بازار : 31.224 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فرآور آخرین : 740.00 36,720 حجم : 19,625 ارزش بازار : 24.717 هزار میلیارد تاریخ : 12:24
نماد : فخوز آخرین : 20.00 12,770 حجم : 14.49 میلیون ارزش بازار : 628.5 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها