فولادخراسان

فخاس | سهام - بورس
فلزات اساسی ( فلزات گرانبها غیرآهن )
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

فلزات گرانبها غیرآهن

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 16,640 0.42
قیمت پایانی: 16,690 0.12

آخرین معامله

1401/09/08
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 16,500 پایانی 16,690 20.00
بیشترین 16,690 کمترین 16,300
حجم 522,012 دفعات 260
حد قیمت 15,860 - 17,520 ارزش 8.62 میلیارد
حجم مبنا 4.76 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/09/08
حقیقی حقوقی
115 تعداد خریدار 1
503,382 حجم خرید 18,630
65 تعداد فروشنده 1
521,916 حجم فروش 96
18,534 تغییر مالکیت 18,534

عرضه و تقاضا

1401/09/08
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 1,072 دوره 6 ماهه
سود TTM 2,024
P/E TTM 8.246

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 2,494 P/E مجمع 6.69
سود نقدی 1,250
درصد توزیع 50.12 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 11.69 % رتبه 435
6 ماهه 15.42 % رتبه 443
9 ماهه 11.89 % رتبه 312
1 ساله 24.75 % رتبه 274
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
198.611 هزار میلیارد

ارزش بازار

3.57

P/B

% 0.42

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/09/08 پایانی : 16,690 درصد تغییر : 0.12 حجم : 522,012 دفعات : 260
تاریخ : 1401/09/07 پایانی : 16,710 درصد تغییر : 0.00 حجم : 245,107 دفعات : 138
تاریخ : 1401/09/06 پایانی : 16,710 درصد تغییر : 0.06 حجم : 324,501 دفعات : 141
تاریخ : 1401/09/05 پایانی : 16,720 درصد تغییر : 0.06 حجم : 299,358 دفعات : 118
تاریخ : 1401/09/02 پایانی : 16,730 درصد تغییر : 0.18 حجم : 307,715 دفعات : 224
تاریخ : 1401/09/01 پایانی : 16,760 درصد تغییر : 0.12 حجم : 252,498 دفعات : 140
تاریخ : 1401/08/30 پایانی : 16,780 درصد تغییر : 0.06 حجم : 82,269 دفعات : 33
تاریخ : 1401/08/24 پایانی : 16,790 درصد تغییر : 0.12 حجم : 530,004 دفعات : 278
تاریخ : 1401/08/23 پایانی : 16,810 درصد تغییر : 0.06 حجم : 150,006 دفعات : 104
تاریخ : 1401/08/22 پایانی : 16,820 درصد تغییر : 0.06 حجم : 400,221 دفعات : 178
تاریخ : 1401/08/21 پایانی : 16,830 درصد تغییر : 0.00 حجم : 208,524 دفعات : 127
تاریخ : 1401/08/18 پایانی : 16,830 درصد تغییر : 0.06 حجم : 298,254 دفعات : 116
تاریخ : 1401/08/17 پایانی : 16,840 درصد تغییر : 0.12 حجم : 334,996 دفعات : 176
تاریخ : 1401/08/16 پایانی : 16,820 درصد تغییر : 0.54 حجم : 765,497 دفعات : 289
تاریخ : 1401/08/15 پایانی : 16,730 درصد تغییر : 0.06 حجم : 358,535 دفعات : 136
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : هرمز آخرین : 60.00 10,630 حجم : 780,763 ارزش بازار : 267.25 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : کیمیا آخرین : 20.00 5,440 حجم : 7.327 میلیون ارزش بازار : 10.84 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : فولاژ آخرین : 20.00 8,030 حجم : 1.349 میلیون ارزش بازار : 192.24 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : فنوال آخرین : 4,730 5,430 حجم : 3.08 میلیون ارزش بازار : 18.417 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : فملی آخرین : 120.00 6,140 حجم : 47.613 میلیون ارزش بازار : 2460 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : فمراد آخرین : 170.00 28,300 حجم : 1.475 میلیون ارزش بازار : 5.678 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : فسرب آخرین : 8.00 1,277 حجم : 20.36 میلیون ارزش بازار : 14.241 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : فزرین آخرین : 90.00 5,090 حجم : 2.848 میلیون ارزش بازار : 10.286 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : فرآور آخرین : 280.00 23,190 حجم : 1.257 میلیون ارزش بازار : 15.266 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : فخوز آخرین : 9.00 2,230 حجم : 76.738 میلیون ارزش بازار : 422.56 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها