جام دارو

فجام | سهام - بورس
محصولات فلزی ( سایر محصولات فلزی )
گروه:

محصولات فلزی

زیر گروه:

سایر محصولات فلزی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 4,511 2.55
قیمت پایانی: 4,605 0.52

آخرین معامله

1401/09/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 4,689 پایانی 4,605 24.00
بیشترین 4,689 کمترین 4,511
حجم 1.626 میلیون دفعات 196
حد قیمت 4,398 - 4,860 ارزش 7.45 میلیارد
حجم مبنا 3.257 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/09/09
حقیقی حقوقی
66 تعداد خریدار 2
1.585 میلیون حجم خرید 40,512
65 تعداد فروشنده -
1.626 میلیون حجم فروش -
40,512 تغییر مالکیت 40,512

عرضه و تقاضا

1401/09/09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد5,000 خرید4,510 فروش4,550 تعداد382,184 دستور2
دستور1 تعداد200,000 خرید4,498 فروش4,581 تعداد202,259 دستور2
دستور1 تعداد20,000 خرید4,450 فروش4,598 تعداد10,000 دستور1
دستور1 تعداد100,000 خرید4,440 فروش4,600 تعداد6,040 دستور2
دستور1 تعداد20,000 خرید4,426 فروش4,629 تعداد4,000 دستور1

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 252 دوره 6 ماهه
سود TTM 488
P/E TTM 9.436

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 413 P/E مجمع 11.15
سود نقدی 260
درصد توزیع 62.95 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 8.27 % رتبه 437
6 ماهه 2.68 % رتبه 447
9 ماهه 31.17 % رتبه 387
1 ساله 22.79 % رتبه 312
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
3.684 هزار میلیارد

ارزش بازار

3.24

P/B

% 60.27

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/09/09 پایانی : 4,605 درصد تغییر : 0.52 حجم : 1.626 میلیون دفعات : 196
تاریخ : 1401/09/06 پایانی : 4,629 درصد تغییر : 2.85 حجم : 7.504 میلیون دفعات : 825
تاریخ : 1401/09/05 پایانی : 4,765 درصد تغییر : 0.44 حجم : 4.585 میلیون دفعات : 634
تاریخ : 1401/09/02 پایانی : 4,786 درصد تغییر : 3.93 حجم : 17.472 میلیون دفعات : 1,616
تاریخ : 1401/09/01 پایانی : 4,982 درصد تغییر : 5.00 حجم : 28.851 میلیون دفعات : 1,369
تاریخ : 1401/08/30 پایانی : 5,244 درصد تغییر : 1.89 حجم : 22.654 میلیون دفعات : 1,221
تاریخ : 1401/08/29 پایانی : 5,147 درصد تغییر : 9.96 حجم : 7.065 میلیون دفعات : 280
تاریخ : 1401/08/25 پایانی : 4,681 درصد تغییر : 4.77 حجم : 6.443 میلیون دفعات : 183
تاریخ : 1401/08/24 پایانی : 4,468 درصد تغییر : 4.71 حجم : 4.909 میلیون دفعات : 169
تاریخ : 1401/08/23 پایانی : 4,267 درصد تغییر : 0.12 حجم : 1.187 میلیون دفعات : 119
تاریخ : 1401/08/22 پایانی : 4,262 درصد تغییر : 0.40 حجم : 753,673 دفعات : 105
تاریخ : 1401/08/21 پایانی : 4,245 درصد تغییر : 0.50 حجم : 1.188 میلیون دفعات : 172
تاریخ : 1401/08/18 پایانی : 4,224 درصد تغییر : 0.29 حجم : 1.766 میلیون دفعات : 185
تاریخ : 1401/08/17 پایانی : 4,212 درصد تغییر : 0.29 حجم : 670,141 دفعات : 99
تاریخ : 1401/08/16 پایانی : 4,200 درصد تغییر : 0.77 حجم : 1.048 میلیون دفعات : 162
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : کیا آخرین : - 7,666 حجم : 3.13 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1400/11/30
نماد : فبیرا آخرین : 48.00 1,663 حجم : 1.059 میلیون ارزش بازار : 2.877 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : فبستم آخرین : 360.00 11,900 حجم : 387,226 ارزش بازار : 3.418 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : فاما آخرین : 110.00 7,610 حجم : 327,111 ارزش بازار : 19.25 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : چدن آخرین : 45.00 1,856 حجم : 10.296 میلیون ارزش بازار : 16.008 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : فجوش آخرین : 7.00 1,524 حجم : 40 ارزش بازار : 1.619 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : فکمند آخرین : 850.00 29,550 حجم : 1.058 میلیون ارزش بازار : 2.264 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها