تولید و توسعه سرب روی ایرانیان

فتوسا | سهام - فرابورس
فلزات اساسی ( فلزات گرانبها غیرآهن )
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

فلزات گرانبها غیرآهن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 13,420 4.14
قیمت پایانی: 13,536 3.31

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 14,345 پایانی 13,536 464.00
بیشترین 14,345 کمترین 13,300
حجم 3.59 میلیون دفعات 4,603
حد قیمت 13,640 - 15,074 ارزش 48.59 میلیارد
حجم مبنا 1.913 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
445 تعداد خریدار 6
2.23 میلیون حجم خرید 1.774 میلیون
4,598 تعداد فروشنده 6
3.698 میلیون حجم فروش 305,487
1.469 میلیون تغییر مالکیت 1.469 میلیون

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد692 خرید13,851 فروش13,851 تعداد27 دستور1
دستور1 تعداد2,341 خرید13,841 فروش13,860 تعداد1,525 دستور1
دستور1 تعداد3,000 خرید13,820 فروش13,868 تعداد27 دستور1
دستور1 تعداد700 خرید13,800 فروش13,870 تعداد81 دستور3
دستور1 تعداد1,957 خرید13,670 فروش13,930 تعداد192 دستور7

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود 249 دوره 3 ماهه
سود TTM -
P/E TTM -

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 1,059 P/E مجمع 13.07
سود نقدی 110
درصد توزیع 10.39 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 4.12 % رتبه 54
6 ماهه 84.48 % رتبه 37
9 ماهه 84.48 % رتبه 275
1 ساله 84.48 % رتبه 604
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
6.768 هزار میلیارد

ارزش بازار

5.68

P/B

% 30.77

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/06/29 پایانی : 14,000 درصد تغییر : 1.17 حجم : 2.26 میلیون دفعات : 6,060
تاریخ : 1400/06/28 پایانی : 13,838 درصد تغییر : 3.62 حجم : 4 میلیون دفعات : 5,385
تاریخ : 1400/06/27 پایانی : 14,357 درصد تغییر : 4.05 حجم : 3.71 میلیون دفعات : 5,365
تاریخ : 1400/06/25 پایانی : 14,963 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.52 میلیون دفعات : 21,348
تاریخ : 1400/06/24 پایانی : 14,963 درصد تغییر : 0.66 حجم : 3.52 میلیون دفعات : 21,348
تاریخ : 1400/06/23 پایانی : 15,063 درصد تغییر : 4.26 حجم : 5.56 میلیون دفعات : 15,589
تاریخ : 1400/06/22 پایانی : 14,447 درصد تغییر : 3.29 حجم : 7.76 میلیون دفعات : 11,721
تاریخ : 1400/06/21 پایانی : 13,987 درصد تغییر : 4.50 حجم : 3.84 میلیون دفعات : 4,355
تاریخ : 1400/06/20 پایانی : 14,646 درصد تغییر : 0.08 حجم : 2.61 میلیون دفعات : 7,489
تاریخ : 1400/06/17 پایانی : 14,634 درصد تغییر : 1.17 حجم : 3.31 میلیون دفعات : 34,022
تاریخ : 1400/06/16 پایانی : 14,807 درصد تغییر : 1.81 حجم : 4.72 میلیون دفعات : 22,482
تاریخ : 1400/06/15 پایانی : 15,080 درصد تغییر : 0.15 حجم : 5.8 میلیون دفعات : 20,509
تاریخ : 1400/06/14 پایانی : 15,102 درصد تغییر : 1.26 حجم : 2.36 میلیون دفعات : 2,532
تاریخ : 1400/06/13 پایانی : 15,295 درصد تغییر : 2.33 حجم : 7.71 میلیون دفعات : 8,078
تاریخ : 1400/06/10 پایانی : 14,947 درصد تغییر : 1.58 حجم : 4.76 میلیون دفعات : 6,879
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : هرمز آخرین : 851.00 16,206 حجم : 18.72 میلیون ارزش بازار : 406.825 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : کیمیا آخرین : 321.00 14,748 حجم : 3.33 میلیون ارزش بازار : 15.161 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
نماد : فولاژ آخرین : 580.00 15,510 حجم : 2.83 میلیون ارزش بازار : 189.12 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فنوال آخرین : 1,460 28,300 حجم : 2.81 میلیون ارزش بازار : 19.299 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فملی آخرین : 290.00 12,060 حجم : 59.3 میلیون ارزش بازار : 2402 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فمراد آخرین : 1,070 22,620 حجم : 7.71 میلیون ارزش بازار : 4.484 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
نماد : فسرب آخرین : 3,660 69,740 حجم : 977,948 ارزش بازار : 22.514 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فزرین آخرین : 1,182 18,860 حجم : - ارزش بازار : 20.429 هزار میلیارد تاریخ : 1400/06/22
نماد : فرآور آخرین : 700.00 30,490 حجم : 2.35 میلیون ارزش بازار : 19.714 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فخوز آخرین : 720.00 16,310 حجم : 23.58 میلیون ارزش بازار : 817 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها