مس باهنر

فباهنر | سهام - بورس
فلزات اساسی ( فلزات گرانبها غیرآهن )
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

فلزات گرانبها غیرآهن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 23,170 1.82
قیمت پایانی: 23,270 1.40

آخرین معامله

1400/02/22
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 24,440 پایانی 23,270 330.00
بیشترین 24,870 کمترین 22,900
حجم 2.89 میلیون دفعات 1,262
حد قیمت 22,900 - 25,010 ارزش 67.2 میلیارد
حجم مبنا 1.009 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/02/22
حقیقی حقوقی
573 تعداد خریدار 2
2.881 میلیون حجم خرید 8,218
315 تعداد فروشنده 3
1.102 میلیون حجم فروش 1.787 میلیون
1.779 میلیون تغییر مالکیت 1.779 میلیون

عرضه و تقاضا

1400/02/22
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد250 خرید23,150 فروش23,210 تعداد4,040 دستور1
دستور1 تعداد718 خرید23,140 فروش23,250 تعداد6,788 دستور1
دستور1 تعداد4,778 خرید23,100 فروش23,300 تعداد242 دستور1
دستور1 تعداد305 خرید23,050 فروش23,320 تعداد2,050 دستور1
دستور1 تعداد20,000 خرید23,030 فروش23,330 تعداد240 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود -2,118 دوره 9 ماهه
سود TTM 2,255
P/E TTM 10.321

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 2,528 P/E مجمع 9.2
سود نقدی 2,413
درصد توزیع 95.45 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 9.03 % رتبه 196
6 ماهه 0.45 % رتبه 212
9 ماهه 40.46 % رتبه 176
1 ساله 6.12 % رتبه 220
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
61.084 هزار میلیارد

ارزش بازار

8.64

P/B

% 21.87

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/22 پایانی : 23,270 درصد تغییر : 1.40 حجم : 2.89 میلیون دفعات : 1,262
تاریخ : 1400/02/21 پایانی : 23,600 درصد تغییر : 3.28 حجم : 3.56 میلیون دفعات : 1,306
تاریخ : 1400/02/20 پایانی : 22,850 درصد تغییر : 1.81 حجم : 2.99 میلیون دفعات : 1,155
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 23,270 درصد تغییر : 1.11 حجم : 773,603 دفعات : 189
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 23,530 درصد تغییر : 1.92 حجم : 1.74 میلیون دفعات : 855
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 23,990 درصد تغییر : 2.84 حجم : 3.42 میلیون دفعات : 1,207
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 24,690 درصد تغییر : 0.16 حجم : 108,783 دفعات : 44
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 24,730 درصد تغییر : 0.12 حجم : 73,587 دفعات : 25
تاریخ : 1400/02/11 پایانی : 24,760 درصد تغییر : 2.86 حجم : 1.93 میلیون دفعات : 599
تاریخ : 1400/02/08 پایانی : 25,490 درصد تغییر : 3.85 حجم : 3.22 میلیون دفعات : 1,794
تاریخ : 1400/02/07 پایانی : 26,510 درصد تغییر : 0.00 حجم : 9.62 میلیون دفعات : 3,588
تاریخ : 1400/02/06 پایانی : 26,510 درصد تغییر : 0.00 حجم : 247,362 دفعات : 105
تاریخ : 1400/02/05 پایانی : 26,510 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14,416 دفعات : 26
تاریخ : 1400/02/04 پایانی : 26,510 درصد تغییر : 0.00 حجم : 82,743 دفعات : 50
تاریخ : 1400/02/01 پایانی : 26,510 درصد تغییر : 0.00 حجم : 11,106 دفعات : 30
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : هرمز آخرین : 19.00 14,956 حجم : 2.13 میلیون ارزش بازار : 373.9 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : کیمیا آخرین : 530.00 17,155 حجم : 8,252 ارزش بازار : 18.567 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : فولاژ آخرین : 470.00 15,420 حجم : 975,274 ارزش بازار : 189.36 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : فنوال آخرین : 140.00 27,600 حجم : 1.3 میلیون ارزش بازار : 18.621 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : فملی آخرین : - 12,950 حجم : 129.82 میلیون ارزش بازار : 2598 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : فمراد آخرین : 43,670 99,640 حجم : 3.31 میلیون ارزش بازار : 4.671 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : فسرب آخرین : 2,350 76,300 حجم : 867,915 ارزش بازار : 24.569 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : فزرین آخرین : 807.00 26,103 حجم : 26,830 ارزش بازار : 29.05 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : فرآور آخرین : 1,040 33,880 حجم : 2,873 ارزش بازار : 23.047 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : فخوز آخرین : 270.00 14,750 حجم : 18.63 میلیون ارزش بازار : 746 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها