آلومینیوم ایران

فایرا | سهام - بورس
فلزات اساسی ( فلزات گرانبها غیرآهن )
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

فلزات گرانبها غیرآهن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 16,600 1.60
قیمت پایانی: 16,570 1.78

آخرین معامله

1400/01/25
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 16,700 پایانی 16,570 300.00
بیشترین 16,790 کمترین 16,540
حجم 5.13 میلیون دفعات 707
حد قیمت 16,440 - 17,770 ارزش 85 میلیارد
حجم مبنا 2.524 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/01/25
حقیقی حقوقی
428 تعداد خریدار 3
3.007 میلیون حجم خرید 411,099
305 تعداد فروشنده 5
2.565 میلیون حجم فروش 852,999
441,900 تغییر مالکیت 441,900

عرضه و تقاضا

1400/01/25
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد4,000 خرید16,490 فروش16,660 تعداد650 دستور1
دستور1 تعداد800 خرید16,480 فروش16,690 تعداد4,430 دستور2
دستور2 تعداد9,000 خرید16,470 فروش16,770 تعداد11,000 دستور2
دستور2 تعداد10,305 خرید16,460 فروش16,790 تعداد1,000 دستور1
دستور5 تعداد115,017 خرید16,450 فروش16,800 تعداد15,000 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 1,335 دوره 9 ماهه
سود TTM 1,467
P/E TTM 11.503

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 1,037 P/E مجمع 16.27
سود نقدی 150
درصد توزیع 14.46 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 34.26 % رتبه 404
6 ماهه 53.58 % رتبه 265
9 ماهه 1.23 % رتبه 359
1 ساله 132.65 % رتبه 319
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
159.565 هزار میلیارد

ارزش بازار

6.21

P/B

% 25.26

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/01/25 پایانی : 16,570 درصد تغییر : 1.78 حجم : 5.13 میلیون دفعات : 707
تاریخ : 1400/01/24 پایانی : 16,870 درصد تغییر : 0.60 حجم : 3.42 میلیون دفعات : 1,059
تاریخ : 1400/01/23 پایانی : 16,770 درصد تغییر : 1.76 حجم : 3.5 میلیون دفعات : 839
تاریخ : 1400/01/22 پایانی : 17,070 درصد تغییر : 1.90 حجم : 3.87 میلیون دفعات : 568
تاریخ : 1400/01/21 پایانی : 17,400 درصد تغییر : 1.97 حجم : 6.2 میلیون دفعات : 1,112
تاریخ : 1400/01/18 پایانی : 17,750 درصد تغییر : 1.95 حجم : 10.54 میلیون دفعات : 3,819
تاریخ : 1400/01/17 پایانی : 17,410 درصد تغییر : 5.90 حجم : 13.94 میلیون دفعات : 2,168
تاریخ : 1400/01/16 پایانی : 16,440 درصد تغییر : 3.27 حجم : 5.35 میلیون دفعات : 1,174
تاریخ : 1400/01/15 پایانی : 15,920 درصد تغییر : 1.36 حجم : 2.65 میلیون دفعات : 353
تاریخ : 1400/01/14 پایانی : 16,140 درصد تغییر : 0.98 حجم : 1.98 میلیون دفعات : 448
تاریخ : 1400/01/11 پایانی : 16,300 درصد تغییر : 0.97 حجم : 2.47 میلیون دفعات : 805
تاریخ : 1400/01/10 پایانی : 16,460 درصد تغییر : 2.68 حجم : 20.85 میلیون دفعات : 2,582
تاریخ : 1400/01/09 پایانی : 16,030 درصد تغییر : 0.00 حجم : 34.86 میلیون دفعات : 1,929
تاریخ : 1400/01/08 پایانی : 16,030 درصد تغییر : 5.95 حجم : 34.86 میلیون دفعات : 1,929
تاریخ : 1400/01/07 پایانی : 15,130 درصد تغییر : 3.84 حجم : 2.47 میلیون دفعات : 161
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : هرمز آخرین : 186.00 14,791 حجم : 9.98 میلیون ارزش بازار : 373.7 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : کیمیا آخرین : 354.00 17,385 حجم : 4,029 ارزش بازار : 18.625 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : فولاژ آخرین : 390.00 19,350 حجم : 1.69 میلیون ارزش بازار : 195.8 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : فنوال آخرین : 500.00 24,860 حجم : 1.92 میلیون ارزش بازار : 16.864 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : فملی آخرین : 230.00 11,500 حجم : 71.8 میلیون ارزش بازار : 2320 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : فمراد آخرین : 2,870 141,040 حجم : - ارزش بازار : 7.129 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : فسرب آخرین : 1,580 77,670 حجم : 5,859 ارزش بازار : 25.515 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : فزرین آخرین : 542.00 26,595 حجم : 126,152 ارزش بازار : 29.268 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : فرآور آخرین : 700.00 34,560 حجم : 4,420 ارزش بازار : 23.272 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : فخوز آخرین : 60.00 14,870 حجم : 27.4 میلیون ارزش بازار : 749 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها