آلومینیوم ایران

فایرا | سهام - بورس
فلزات اساسی ( فلزات گرانبها غیرآهن )
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

فلزات گرانبها غیرآهن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 19,200 3.08
قیمت پایانی: 19,580 1.16

آخرین معامله

1400/07/28
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 19,800 پایانی 19,580 230.00
بیشترین 19,800 کمترین 19,010
حجم 2.1 میلیون دفعات 787
حد قیمت 18,840 - 20,820 ارزش 40.6 میلیارد
حجم مبنا 2.524 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/07/28
حقیقی حقوقی
336 تعداد خریدار 7
1.796 میلیون حجم خرید 2.269 میلیون
504 تعداد فروشنده 2
3.714 میلیون حجم فروش 350,000
1.919 میلیون تغییر مالکیت 1.919 میلیون

عرضه و تقاضا

1400/07/28
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد36,382 خرید19,660 فروش19,760 تعداد1,745 دستور1
دستور1 تعداد320 خرید19,640 فروش19,920 تعداد1,000 دستور1
دستور3 تعداد31,279 خرید19,600 فروش19,930 تعداد54,507 دستور2
دستور1 تعداد100,000 خرید19,550 فروش19,950 تعداد290 دستور1
دستور1 تعداد5,000 خرید19,520 فروش19,990 تعداد3,200 دستور1

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود 663 دوره 3 ماهه
سود TTM 2,202
P/E TTM 8.998

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 1,625 P/E مجمع 12.19
سود نقدی 650
درصد توزیع 40 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 24.2 % رتبه 108
6 ماهه 23.6 % رتبه 100
9 ماهه 80.16 % رتبه 136
1 ساله 83.47 % رتبه 148
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
188.55 هزار میلیارد

ارزش بازار

5.14

P/B

% 31.63

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/07/28 پایانی : 19,580 درصد تغییر : 1.16 حجم : 2.1 میلیون دفعات : 787
تاریخ : 1400/07/27 پایانی : 19,810 درصد تغییر : 0.10 حجم : 4.06 میلیون دفعات : 1,125
تاریخ : 1400/07/26 پایانی : 19,830 درصد تغییر : 3.41 حجم : 6.06 میلیون دفعات : 1,511
تاریخ : 1400/07/25 پایانی : 20,530 درصد تغییر : 4.11 حجم : 11.1 میلیون دفعات : 2,577
تاریخ : 1400/07/24 پایانی : 19,720 درصد تغییر : 4.95 حجم : 4.2 میلیون دفعات : 337
تاریخ : 1400/07/21 پایانی : 18,790 درصد تغییر : 1.79 حجم : 5.54 میلیون دفعات : 1,527
تاریخ : 1400/07/20 پایانی : 18,460 درصد تغییر : 2.22 حجم : 8.62 میلیون دفعات : 1,864
تاریخ : 1400/07/19 پایانی : 18,060 درصد تغییر : 1.46 حجم : 4.8 میلیون دفعات : 1,067
تاریخ : 1400/07/18 پایانی : 17,800 درصد تغییر : 1.49 حجم : 2.5 میلیون دفعات : 736
تاریخ : 1400/07/17 پایانی : 18,070 درصد تغییر : 0.66 حجم : 2.45 میلیون دفعات : 694
تاریخ : 1400/07/14 پایانی : 18,190 درصد تغییر : 0.44 حجم : 3.1 میلیون دفعات : 708
تاریخ : 1400/07/12 پایانی : 18,110 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.73 میلیون دفعات : 745
تاریخ : 1400/07/11 پایانی : 18,110 درصد تغییر : 4.53 حجم : 8.03 میلیون دفعات : 1,958
تاریخ : 1400/07/10 پایانی : 18,970 درصد تغییر : 1.04 حجم : 4.45 میلیون دفعات : 1,570
تاریخ : 1400/07/07 پایانی : 19,170 درصد تغییر : 0.74 حجم : 4.08 میلیون دفعات : 1,418
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : هرمز آخرین : 408.00 16,140 حجم : 2.14 میلیون ارزش بازار : 411.675 هزار میلیارد تاریخ : 1400/07/28
نماد : کیمیا آخرین : 195.00 16,610 حجم : 2.53 میلیون ارزش بازار : 17.226 هزار میلیارد تاریخ : 1400/07/28
نماد : فولاژ آخرین : 230.00 17,300 حجم : 1.04 میلیون ارزش بازار : 204.96 هزار میلیارد تاریخ : 1400/07/28
نماد : فنوال آخرین : 230.00 25,020 حجم : 703,087 ارزش بازار : 17.04 هزار میلیارد تاریخ : 1400/07/28
نماد : فملی آخرین : 350.00 13,470 حجم : 57.63 میلیون ارزش بازار : 2706 هزار میلیارد تاریخ : 1400/07/28
نماد : فمراد آخرین : 380.00 16,000 حجم : 1.62 میلیون ارزش بازار : 3.244 هزار میلیارد تاریخ : 1400/07/28
نماد : فسرب آخرین : 4,210 80,130 حجم : 1.86 میلیون ارزش بازار : 25.821 هزار میلیارد تاریخ : 1400/07/28
نماد : فزرین آخرین : 39.00 15,350 حجم : 2.9 میلیون ارزش بازار : 16.534 هزار میلیارد تاریخ : 1400/07/28
نماد : فرآور آخرین : 1,250 31,600 حجم : 2.18 میلیون ارزش بازار : 20.922 هزار میلیارد تاریخ : 1400/07/28
نماد : فخوز آخرین : 480.00 16,400 حجم : 6.1 میلیون ارزش بازار : 833 هزار میلیارد تاریخ : 1400/07/28
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها