اما

فاما | سهام - بورس
محصولات فلزی ( سایر محصولات فلزی )
گروه:

محصولات فلزی

زیر گروه:

سایر محصولات فلزی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 19,990 0.65
قیمت پایانی: 20,430 2.87

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 20,800 پایانی 20,430 570.00
بیشترین 20,850 کمترین 19,520
حجم 7.49 میلیون دفعات 1,640
حد قیمت 17,260 - 19,060 ارزش 153 میلیارد
حجم مبنا 1.814 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
189 تعداد خریدار 1
3.337 میلیون حجم خرید 86,148
409 تعداد فروشنده 2
3.363 میلیون حجم فروش 60,000
26,148 تغییر مالکیت 26,148

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور59 تعداد699,059 خرید19,060 فروش19,300 تعداد10 دستور1
دستور1 تعداد63 خرید18,830 فروش19,420 تعداد349 دستور1
دستور1 تعداد20,526 خرید18,820 فروش19,500 تعداد3,000 دستور2
دستور1 تعداد2,338 خرید18,780 فروش19,600 تعداد260 دستور1
دستور1 تعداد3,900 خرید18,770 فروش19,630 تعداد2,344 دستور1

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود 306 دوره 3 ماهه
سود TTM 1,698
P/E TTM 11.154

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 1,524 P/E مجمع 12.43
سود نقدی 800
درصد توزیع 52.49 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 29.95 % رتبه 456
6 ماهه 5.25 % رتبه 354
9 ماهه 8.07 % رتبه 367
1 ساله 62.38 % رتبه 369
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
30.645 هزار میلیارد

ارزش بازار

7.03

P/B

% 32.35

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/06/29 پایانی : 19,860 درصد تغییر : 4.86 حجم : 1.71 میلیون دفعات : 342
تاریخ : 1400/06/28 پایانی : 18,940 درصد تغییر : 4.30 حجم : 3.42 میلیون دفعات : 829
تاریخ : 1400/06/27 پایانی : 18,160 درصد تغییر : 0.89 حجم : 1.58 میلیون دفعات : 481
تاریخ : 1400/06/25 پایانی : 18,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.86 میلیون دفعات : 826
تاریخ : 1400/06/24 پایانی : 18,000 درصد تغییر : 4.20 حجم : 2.86 میلیون دفعات : 826
تاریخ : 1400/06/23 پایانی : 18,790 درصد تغییر : 1.37 حجم : 3.85 میلیون دفعات : 1,164
تاریخ : 1400/06/22 پایانی : 19,050 درصد تغییر : 0.74 حجم : 3.75 میلیون دفعات : 1,244
تاریخ : 1400/06/21 پایانی : 18,910 درصد تغییر : 4.30 حجم : 10.48 میلیون دفعات : 2,521
تاریخ : 1400/06/20 پایانی : 18,130 درصد تغییر : 4.98 حجم : 1.98 میلیون دفعات : 253
تاریخ : 1400/06/17 پایانی : 17,270 درصد تغییر : 0.46 حجم : 1.29 میلیون دفعات : 584
تاریخ : 1400/06/16 پایانی : 17,350 درصد تغییر : 1.70 حجم : 1.43 میلیون دفعات : 632
تاریخ : 1400/06/15 پایانی : 17,060 درصد تغییر : 0.41 حجم : 2.96 میلیون دفعات : 796
تاریخ : 1400/06/14 پایانی : 16,990 درصد تغییر : 3.25 حجم : 6.25 میلیون دفعات : 1,739
تاریخ : 1400/06/13 پایانی : 17,560 درصد تغییر : 0.40 حجم : 1.23 میلیون دفعات : 446
تاریخ : 1400/06/10 پایانی : 17,630 درصد تغییر : 0.23 حجم : 1.25 میلیون دفعات : 555
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : کیا آخرین : 1,716 7,400 حجم : 3.13 میلیون ارزش بازار : 917.78 میلیارد تاریخ : 1400/06/28
نماد : فجام آخرین : 350.00 7,360 حجم : 4.71 میلیون ارزش بازار : 4.924 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فبیرا آخرین : 2,865 2,170 حجم : 64,634 ارزش بازار : 8.926 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فبستم آخرین : 24.00 817 حجم : 25,000 ارزش بازار : 224.19 میلیارد تاریخ : 11:16
نماد : چدن آخرین : 198.00 3,823 حجم : 27.54 میلیون ارزش بازار : 33.087 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فجوش آخرین : 76.00 1,607 حجم : 40 ارزش بازار : 15.85 میلیارد تاریخ : 1400/06/28
نماد : فکمند آخرین : 24,465 36,800 حجم : 369,282 ارزش بازار : 944.86 میلیارد تاریخ : 12:30
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها