آلومتک

فالوم | سهام - فرابورس
فلزات اساسی ( فلزات گرانبها غیرآهن )
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

فلزات گرانبها غیرآهن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 14,130 0.64
قیمت پایانی: 14,050 0.07

آخرین معامله

1401/09/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 14,380 پایانی 14,050 10.00
بیشترین 14,380 کمترین 13,870
حجم 170,050 دفعات 80
حد قیمت 13,620 - 14,460 ارزش 2.4 میلیارد
حجم مبنا 711,744 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/09/09
حقیقی حقوقی
29 تعداد خریدار -
170,050 حجم خرید -
38 تعداد فروشنده 1
167,801 حجم فروش 2,249
2,249 تغییر مالکیت 2,249

عرضه و تقاضا

1401/09/09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد2,000 خرید14,000 فروش14,130 تعداد17,751 دستور2
دستور1 تعداد3,579 خرید13,920 فروش14,140 تعداد44,316 دستور2
دستور2 تعداد20,000 خرید13,910 فروش14,160 تعداد5,225 دستور2
دستور2 تعداد1,968 خرید13,900 فروش14,180 تعداد783 دستور1
دستور2 تعداد2,000 خرید13,880 فروش14,200 تعداد1,309 دستور3

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 108 دوره 6 ماهه
سود TTM 368
P/E TTM 38.179

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 448 P/E مجمع 31.36
سود نقدی 100
درصد توزیع 22.32 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 10.11 % رتبه 622
6 ماهه 3.51 % رتبه 616
9 ماهه 8.76 % رتبه 581
1 ساله 45.25 % رتبه 536
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
10.538 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 27.35

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/09/09 پایانی : 14,050 درصد تغییر : 0.07 حجم : 170,050 دفعات : 80
تاریخ : 1401/09/08 پایانی : 14,040 درصد تغییر : 2.43 حجم : 932,017 دفعات : 225
تاریخ : 1401/09/07 پایانی : 14,390 درصد تغییر : 2.20 حجم : 1.071 میلیون دفعات : 269
تاریخ : 1401/09/06 پایانی : 14,080 درصد تغییر : 0.07 حجم : 420,772 دفعات : 151
تاریخ : 1401/09/05 پایانی : 14,090 درصد تغییر : 0.78 حجم : 363,429 دفعات : 155
تاریخ : 1401/09/02 پایانی : 14,200 درصد تغییر : 2.67 حجم : 820,008 دفعات : 291
تاریخ : 1401/09/01 پایانی : 14,590 درصد تغییر : 0.14 حجم : 232,383 دفعات : 102
تاریخ : 1401/08/30 پایانی : 14,570 درصد تغییر : 1.02 حجم : 922,756 دفعات : 280
تاریخ : 1401/08/29 پایانی : 14,720 درصد تغییر : 0.20 حجم : 1.519 میلیون دفعات : 274
تاریخ : 1401/08/25 پایانی : 14,750 درصد تغییر : 0.74 حجم : 555,592 دفعات : 243
تاریخ : 1401/08/24 پایانی : 14,860 درصد تغییر : 2.81 حجم : 1.264 میلیون دفعات : 422
تاریخ : 1401/08/23 پایانی : 15,290 درصد تغییر : 2.11 حجم : 485,253 دفعات : 153
تاریخ : 1401/08/22 پایانی : 15,620 درصد تغییر : 2.16 حجم : 1.885 میلیون دفعات : 608
تاریخ : 1401/08/21 پایانی : 15,290 درصد تغییر : 2.14 حجم : 1.039 میلیون دفعات : 266
تاریخ : 1401/08/18 پایانی : 14,970 درصد تغییر : 2.92 حجم : 3.152 میلیون دفعات : 507
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : هرمز آخرین : 60.00 10,630 حجم : 780,763 ارزش بازار : 267.25 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : کیمیا آخرین : 20.00 5,440 حجم : 7.327 میلیون ارزش بازار : 10.84 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : فولاژ آخرین : 20.00 8,030 حجم : 1.349 میلیون ارزش بازار : 192.24 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : فنوال آخرین : 4,730 5,430 حجم : 3.08 میلیون ارزش بازار : 18.417 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : فملی آخرین : 120.00 6,140 حجم : 47.613 میلیون ارزش بازار : 2460 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : فمراد آخرین : 170.00 28,300 حجم : 1.475 میلیون ارزش بازار : 5.678 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : فسرب آخرین : 8.00 1,277 حجم : 20.36 میلیون ارزش بازار : 14.241 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : فزرین آخرین : 90.00 5,090 حجم : 2.848 میلیون ارزش بازار : 10.286 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : فرآور آخرین : 280.00 23,190 حجم : 1.257 میلیون ارزش بازار : 15.266 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : فخوز آخرین : 9.00 2,230 حجم : 76.738 میلیون ارزش بازار : 422.56 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها