آلومتک

فالوم | سهام - فرابورس
فلزات اساسی ( فلزات گرانبها غیرآهن )
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

فلزات گرانبها غیرآهن

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 39,634 14.07
قیمت پایانی: 34,744 0.00

آخرین معامله

1399/12/9
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 38,863 پایانی 34,744 0.00
بیشترین 39,634 کمترین 37,800
حجم 555 دفعات 2
حد قیمت 37,711 - 39,634 ارزش 18.71 میلیون
حجم مبنا 575,639 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/9
حقیقی حقوقی
383 تعداد خریدار 1
1.258 میلیون حجم خرید 270,598
358 تعداد فروشنده 2
1.365 میلیون حجم فروش 163,384
107,214 تغییر مالکیت 107,214

عرضه و تقاضا

1399/12/9
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور6 تعداد1,901 خرید39,634 فروش40,026 تعداد50,000 دستور1
دستور2 تعداد3,224 خرید39,250 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد1,223 خرید39,220 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور3 تعداد138,855 خرید39,210 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد4,422 خرید39,200 فروش0 تعداد0 دستور0

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 399 دوره 9 ماهه
سود TTM 537
P/E TTM 73.663

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 114 P/E مجمع 346.99
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 62.3 % رتبه 467
6 ماهه 0.79 % رتبه 485
9 ماهه 107.16 % رتبه 550
1 ساله 463.23 % رتبه 546
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
26.058 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 27.35

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 34,744 درصد تغییر : 0.00 حجم : 555 دفعات : 2
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 34,744 درصد تغییر : 0.00 حجم : 555 دفعات : 2
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 34,744 درصد تغییر : 0.00 حجم : 555 دفعات : 2
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 34,744 درصد تغییر : 0.00 حجم : 555 دفعات : 2
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 34,744 درصد تغییر : 0.00 حجم : 555 دفعات : 2
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 34,744 درصد تغییر : 0.00 حجم : 555 دفعات : 2
تاریخ : 1399/11/30 پایانی : 34,744 درصد تغییر : 0.00 حجم : 555 دفعات : 2
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 34,744 درصد تغییر : 0.00 حجم : 555 دفعات : 2
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 34,744 درصد تغییر : 0.00 حجم : 555 دفعات : 2
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 34,744 درصد تغییر : 0.00 حجم : 555 دفعات : 2
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 34,744 درصد تغییر : 0.00 حجم : 555 دفعات : 2
تاریخ : 1399/11/25 پایانی : 34,744 درصد تغییر : 0.00 حجم : 555 دفعات : 2
تاریخ : 1399/11/21 پایانی : 34,744 درصد تغییر : 0.00 حجم : 555 دفعات : 2
تاریخ : 1399/11/20 پایانی : 34,744 درصد تغییر : 0.00 حجم : 555 دفعات : 2
تاریخ : 1399/11/19 پایانی : 34,744 درصد تغییر : 0.00 حجم : 555 دفعات : 2
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : هرمز آخرین : 70.00 13,032 حجم : 3.71 میلیون ارزش بازار : 325.275 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : کیمیا آخرین : 378.00 18,540 حجم : 332,751 ارزش بازار : 19.814 هزار میلیارد تاریخ : 12:18
نماد : فولاژ آخرین : 1,020 18,100 حجم : 8.84 میلیون ارزش بازار : 179.6 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فنوال آخرین : 520.00 25,580 حجم : 39,003 ارزش بازار : 17.698 هزار میلیارد تاریخ : 12:27
نماد : فملی آخرین : 240.00 12,080 حجم : 21.87 میلیون ارزش بازار : 2416 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فمراد آخرین : 2,940 144,490 حجم : 1,070 ارزش بازار : 7.303 هزار میلیارد تاریخ : 11:15
نماد : فسرب آخرین : 1,670 82,260 حجم : 14,512 ارزش بازار : 27.013 هزار میلیارد تاریخ : 12:16
نماد : فزرین آخرین : 581.00 28,486 حجم : 461,315 ارزش بازار : 31.224 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فرآور آخرین : 740.00 36,720 حجم : 19,625 ارزش بازار : 24.717 هزار میلیارد تاریخ : 12:24
نماد : فخوز آخرین : 20.00 12,770 حجم : 14.49 میلیون ارزش بازار : 628.5 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها