آلومتک

فالوم | سهام - فرابورس
فلزات اساسی ( فلزات گرانبها غیرآهن )
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

فلزات گرانبها غیرآهن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 19,380 3.64
قیمت پایانی: 19,010 1.66

آخرین معامله

12:03
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 19,380 پایانی 19,010 310.00
بیشترین 19,380 کمترین 19,380
حجم 360,995 دفعات 40
حد قیمت 18,260 - 19,380 ارزش 7 میلیارد
حجم مبنا 1.058 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:03
حقیقی حقوقی
5 تعداد خریدار -
360,995 حجم خرید -
30 تعداد فروشنده -
360,995 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:03
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور34 تعداد1,342,975 خرید19,380 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد10,000 خرید19,200 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور2 تعداد10,006 خرید18,490 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد9 خرید18,140 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد7 خرید18,000 فروش0 تعداد0 دستور0

EPS

سال مالی 1402/12/29
تحقق سود 66 دوره 3 ماهه
سود TTM 975
P/E TTM 19.497

DPS

آخرین مجمع 1401/12/29
سود واقعی 961 P/E مجمع 19.78
سود نقدی 100
درصد توزیع 10.41 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 1.67 % رتبه 705
6 ماهه 96.88 % رتبه 694
9 ماهه 122.07 % رتبه 688
1 ساله 129.48 % رتبه 680
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
26.614 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 27.35

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/07/08 پایانی : 18,700 درصد تغییر : 0.54 حجم : 303,953 دفعات : 45
تاریخ : 1402/04/08 پایانی : 18,600 درصد تغییر : 0.00 حجم : 8.361 میلیون دفعات : 366
تاریخ : 1402/04/07 پایانی : 18,600 درصد تغییر : 2.87 حجم : 8.361 میلیون دفعات : 366
تاریخ : 1402/04/06 پایانی : 19,150 درصد تغییر : 2.79 حجم : 12.226 میلیون دفعات : 250
تاریخ : 1402/04/05 پایانی : 19,700 درصد تغییر : 1.50 حجم : 448,991 دفعات : 17
تاریخ : 1402/04/04 پایانی : 20,000 درصد تغییر : 1.48 حجم : 523,256 دفعات : 17
تاریخ : 1402/04/03 پایانی : 20,300 درصد تغییر : 0.88 حجم : 7.181 میلیون دفعات : 271
تاریخ : 1402/04/01 پایانی : 20,480 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.048 میلیون دفعات : 45
تاریخ : 1402/03/31 پایانی : 20,480 درصد تغییر : 2.81 حجم : 1.048 میلیون دفعات : 45
تاریخ : 1402/03/30 پایانی : 19,920 درصد تغییر : 1.01 حجم : 362,258 دفعات : 37
تاریخ : 1402/03/29 پایانی : 19,720 درصد تغییر : 2.87 حجم : 1.258 میلیون دفعات : 107
تاریخ : 1402/03/28 پایانی : 19,170 درصد تغییر : 2.19 حجم : 3.297 میلیون دفعات : 348
تاریخ : 1402/03/27 پایانی : 18,760 درصد تغییر : 2.74 حجم : 2.583 میلیون دفعات : 223
تاریخ : 1402/03/25 پایانی : 18,260 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.443 میلیون دفعات : 134
تاریخ : 1402/03/24 پایانی : 18,260 درصد تغییر : 2.99 حجم : 3.443 میلیون دفعات : 134
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : هرمز آخرین : 20.00 8,510 حجم : 3.354 میلیون ارزش بازار : 377.79 هزار میلیارد تاریخ : 1402/04/15
نماد : کیمیا آخرین : 350.00 6,300 حجم : 7.916 میلیون ارزش بازار : 18.99 هزار میلیارد تاریخ : 12:05
نماد : فولاژ آخرین : 250.00 14,860 حجم : 2.21 میلیون ارزش بازار : 361.68 هزار میلیارد تاریخ : 12:04
نماد : فنوال آخرین : 490.00 10,100 حجم : 697,669 ارزش بازار : 35.172 هزار میلیارد تاریخ : 12:03
نماد : فملی آخرین : 70.00 7,010 حجم : 41.822 میلیون ارزش بازار : 4212 هزار میلیارد تاریخ : 12:04
نماد : فمراد آخرین : 940.00 22,050 حجم : 1.029 میلیون ارزش بازار : 7.826 هزار میلیارد تاریخ : 12:04
نماد : فسرب آخرین : 88.00 2,070 حجم : 11.576 میلیون ارزش بازار : 23.173 هزار میلیارد تاریخ : 12:04
نماد : فزرین آخرین : 260.00 5,470 حجم : 3.597 میلیون ارزش بازار : 16.77 هزار میلیارد تاریخ : 12:02
نماد : فرآور آخرین : 1,470 44,640 حجم : 1.103 میلیون ارزش بازار : 29.634 هزار میلیارد تاریخ : 12:03
نماد : فخوز آخرین : 90.00 3,214 حجم : 12.9 میلیون ارزش بازار : 623.58 هزار میلیارد تاریخ : 12:03
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها