صنایع مس افق کرمان

فافق | سهام - فرابورس
فلزات اساسی ( فلزات گرانبها غیرآهن )
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

فلزات گرانبها غیرآهن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 3,037 34.69
قیمت پایانی: 4,650 0.00

آخرین معامله

11:44
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 3,039 پایانی 4,650 0.00
بیشترین 3,067 کمترین 2,990
حجم 18 میلیون دفعات 3,613
حد قیمت 2,864 - 3,040 ارزش 83.7 میلیارد
حجم مبنا 2.151 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

11:44
حقیقی حقوقی
52 تعداد خریدار 2
1.746 میلیون حجم خرید 814,114
58 تعداد فروشنده -
2.56 میلیون حجم فروش -
814,114 تغییر مالکیت 814,114

عرضه و تقاضا

11:44
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد636 خرید2,985 فروش3,020 تعداد12,040 دستور2
دستور1 تعداد10,459 خرید2,972 فروش3,021 تعداد5,000 دستور1
دستور1 تعداد1,692 خرید2,971 فروش3,022 تعداد5,000 دستور1
دستور1 تعداد13,000 خرید2,960 فروش3,023 تعداد5,000 دستور1
دستور1 تعداد7,170 خرید2,956 فروش3,024 تعداد7,000 دستور2

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود 80 دوره 6 ماهه
سود TTM 496
P/E TTM 6.004

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 464 P/E مجمع 6.42
سود نقدی 250
درصد توزیع 53.88 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 27.49 % رتبه 1029
6 ماهه 35.96 % رتبه 1029
9 ماهه 35.96 % رتبه 1029
1 ساله 35.96 % رتبه 1029
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
11.625 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/11/06 پایانی : 4,650 درصد تغییر : 0.00 حجم : 18 میلیون دفعات : 3,613
تاریخ : 1400/11/05 پایانی : 4,650 درصد تغییر : 0.00 حجم : 18 میلیون دفعات : 3,613
تاریخ : 1400/11/04 پایانی : 4,650 درصد تغییر : 0.00 حجم : 18 میلیون دفعات : 3,613
تاریخ : 1400/11/03 پایانی : 4,650 درصد تغییر : 0.00 حجم : 18 میلیون دفعات : 3,613
تاریخ : 1400/11/02 پایانی : 4,650 درصد تغییر : 0.00 حجم : 18 میلیون دفعات : 3,613
تاریخ : 1400/10/29 پایانی : 4,650 درصد تغییر : 0.00 حجم : 18 میلیون دفعات : 3,613
تاریخ : 1400/10/28 پایانی : 4,650 درصد تغییر : 0.00 حجم : 18 میلیون دفعات : 3,613
تاریخ : 1400/10/27 پایانی : 4,650 درصد تغییر : 0.00 حجم : 18 میلیون دفعات : 3,613
تاریخ : 1400/10/26 پایانی : 4,650 درصد تغییر : 0.00 حجم : 18 میلیون دفعات : 3,613
تاریخ : 1400/10/25 پایانی : 4,650 درصد تغییر : 0.00 حجم : 18 میلیون دفعات : 3,613
تاریخ : 1400/10/22 پایانی : 4,650 درصد تغییر : 0.00 حجم : 18 میلیون دفعات : 3,613
تاریخ : 1400/10/21 پایانی : 4,650 درصد تغییر : 0.00 حجم : 18 میلیون دفعات : 3,613
تاریخ : 1400/10/20 پایانی : 4,650 درصد تغییر : 0.00 حجم : 18 میلیون دفعات : 3,613
تاریخ : 1400/10/19 پایانی : 4,650 درصد تغییر : 0.00 حجم : 18 میلیون دفعات : 3,613
تاریخ : 1400/10/18 پایانی : 4,650 درصد تغییر : 0.00 حجم : 18 میلیون دفعات : 3,613
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : هرمز آخرین : 650.00 13,760 حجم : 580,829 ارزش بازار : 328.75 هزار میلیارد تاریخ : 11:43
نماد : کیمیا آخرین : 490.00 10,340 حجم : 466,851 ارزش بازار : 10.479 هزار میلیارد تاریخ : 11:43
نماد : فولاژ آخرین : 90.00 8,460 حجم : 1.85 میلیون ارزش بازار : 200.88 هزار میلیارد تاریخ : 11:45
نماد : فنوال آخرین : 1,020 21,540 حجم : 336,790 ارزش بازار : 14.205 هزار میلیارد تاریخ : 11:42
نماد : فملی آخرین : 320.00 6,880 حجم : 55.54 میلیون ارزش بازار : 2740 هزار میلیارد تاریخ : 11:45
نماد : فمراد آخرین : 240.00 11,620 حجم : 411,806 ارزش بازار : 2.294 هزار میلیارد تاریخ : 11:45
نماد : فسرب آخرین : 68.00 1,437 حجم : 1.81 میلیون ارزش بازار : 15.293 هزار میلیارد تاریخ : 11:44
نماد : فزرین آخرین : 460.00 9,850 حجم : 1.21 میلیون ارزش بازار : 10.476 هزار میلیارد تاریخ : 11:43
نماد : فرآور آخرین : 1,070 22,640 حجم : 123,780 ارزش بازار : 14.368 هزار میلیارد تاریخ : 11:42
نماد : فخوز آخرین : 250.00 5,290 حجم : 17.99 میلیون ارزش بازار : 625.2 هزار میلیارد تاریخ : 11:41
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها