کالسیمین

فاسمین | سهام - بورس
فلزات اساسی ( فلزات گرانبها غیرآهن )
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

فلزات گرانبها غیرآهن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 17,270 0.52
قیمت پایانی: 17,280 0.58

آخرین معامله

1401/09/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 17,700 پایانی 17,280 100.00
بیشترین 17,700 کمترین 17,050
حجم 2.115 میلیون دفعات 588
حد قیمت 15,980 - 18,380 ارزش 36.58 میلیارد
حجم مبنا 2.4 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/09/09
حقیقی حقوقی
236 تعداد خریدار 6
1.716 میلیون حجم خرید 399,398
159 تعداد فروشنده 2
1.931 میلیون حجم فروش 184,832
214,566 تغییر مالکیت 214,566

عرضه و تقاضا

1401/09/09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور3 تعداد80,535 خرید17,250 فروش17,270 تعداد6,614 دستور1
دستور1 تعداد300 خرید17,200 فروش17,320 تعداد90,757 دستور3
دستور1 تعداد5,000 خرید17,190 فروش17,330 تعداد3,173 دستور1
دستور1 تعداد1,000 خرید17,180 فروش17,370 تعداد3,000 دستور1
دستور1 تعداد500 خرید17,150 فروش17,390 تعداد41,230 دستور3

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 1,748 دوره 6 ماهه
سود TTM 4,332
P/E TTM 3.989

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 3,758 P/E مجمع 4.6
سود نقدی 2,000
درصد توزیع 53.22 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 6.14 % رتبه 103
6 ماهه 6.04 % رتبه 81
9 ماهه 13.35 % رتبه 70
1 ساله 21.72 % رتبه 80
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
103.68 هزار میلیارد

ارزش بازار

2.22

P/B

% 39.76

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/09/09 پایانی : 17,280 درصد تغییر : 0.58 حجم : 2.115 میلیون دفعات : 588
تاریخ : 1401/09/08 پایانی : 17,180 درصد تغییر : 2.57 حجم : 4.433 میلیون دفعات : 785
تاریخ : 1401/09/07 پایانی : 16,750 درصد تغییر : 0.60 حجم : 3.859 میلیون دفعات : 554
تاریخ : 1401/09/06 پایانی : 16,650 درصد تغییر : 0.78 حجم : 2.756 میلیون دفعات : 710
تاریخ : 1401/09/05 پایانی : 16,780 درصد تغییر : 1.41 حجم : 3.064 میلیون دفعات : 675
تاریخ : 1401/09/02 پایانی : 17,020 درصد تغییر : 0.23 حجم : 1.662 میلیون دفعات : 746
تاریخ : 1401/09/01 پایانی : 17,060 درصد تغییر : 1.22 حجم : 2.166 میلیون دفعات : 656
تاریخ : 1401/08/30 پایانی : 17,270 درصد تغییر : 0.06 حجم : 1.581 میلیون دفعات : 382
تاریخ : 1401/08/29 پایانی : 17,280 درصد تغییر : 5.00 حجم : 2.515 میلیون دفعات : 610
تاریخ : 1401/08/25 پایانی : 18,190 درصد تغییر : 0.49 حجم : 2.901 میلیون دفعات : 595
تاریخ : 1401/08/24 پایانی : 18,280 درصد تغییر : 2.01 حجم : 3.883 میلیون دفعات : 663
تاریخ : 1401/08/23 پایانی : 17,920 درصد تغییر : 1.65 حجم : 2.504 میلیون دفعات : 684
تاریخ : 1401/08/22 پایانی : 18,220 درصد تغییر : 2.98 حجم : 6.274 میلیون دفعات : 1,107
تاریخ : 1401/08/21 پایانی : 18,780 درصد تغییر : 5.39 حجم : 18.733 میلیون دفعات : 2,654
تاریخ : 1401/08/18 پایانی : 17,820 درصد تغییر : 0.34 حجم : 7.845 میلیون دفعات : 913
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : هرمز آخرین : 60.00 10,630 حجم : 780,763 ارزش بازار : 267.25 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : کیمیا آخرین : 20.00 5,440 حجم : 7.327 میلیون ارزش بازار : 10.84 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : فولاژ آخرین : 20.00 8,030 حجم : 1.349 میلیون ارزش بازار : 192.24 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : فنوال آخرین : 4,730 5,430 حجم : 3.08 میلیون ارزش بازار : 18.417 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : فملی آخرین : 120.00 6,140 حجم : 47.613 میلیون ارزش بازار : 2460 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : فمراد آخرین : 170.00 28,300 حجم : 1.475 میلیون ارزش بازار : 5.678 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : فسرب آخرین : 8.00 1,277 حجم : 20.36 میلیون ارزش بازار : 14.241 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : فزرین آخرین : 90.00 5,090 حجم : 2.848 میلیون ارزش بازار : 10.286 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : فرآور آخرین : 280.00 23,190 حجم : 1.257 میلیون ارزش بازار : 15.266 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : فخوز آخرین : 9.00 2,230 حجم : 76.738 میلیون ارزش بازار : 422.56 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها