کالسیمین

فاسمین | سهام - بورس
فلزات اساسی ( فلزات گرانبها غیرآهن )
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

فلزات گرانبها غیرآهن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 8,310 0.84
قیمت پایانی: 8,320 0.72

آخرین معامله

1402/01/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 8,480 پایانی 8,320 60.00
بیشترین 8,480 کمترین 8,250
حجم 43.715 میلیون دفعات 4,676
حد قیمت 7,800 - 8,960 ارزش 363.89 میلیارد
حجم مبنا 9.6 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1402/01/09
حقیقی حقوقی
2,013 تعداد خریدار 11
38.452 میلیون حجم خرید 5.263 میلیون
800 تعداد فروشنده 9
32.099 میلیون حجم فروش 11.616 میلیون
6.353 میلیون تغییر مالکیت 6.353 میلیون

عرضه و تقاضا

1402/01/09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور3 تعداد14,440 خرید8,310 فروش8,330 تعداد73,951 دستور1
دستور3 تعداد4,417 خرید8,300 فروش8,340 تعداد20,752 دستور2
دستور16 تعداد206,320 خرید8,290 فروش8,350 تعداد15,171 دستور3
دستور12 تعداد287,431 خرید8,280 فروش8,360 تعداد6,580 دستور1
دستور19 تعداد626,450 خرید8,270 فروش8,380 تعداد17,163 دستور2

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 725 دوره 9 ماهه
سود TTM 1,156
P/E TTM 7.197

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 3,758 P/E مجمع 2.21
سود نقدی 2,000
درصد توزیع 53.22 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 60.62 % رتبه 237
6 ماهه 106.07 % رتبه 108
9 ماهه 76.66 % رتبه 95
1 ساله 76.22 % رتبه 84
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
199.68 هزار میلیارد

ارزش بازار

4.65

P/B

% 39.74

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/01/09 پایانی : 8,320 درصد تغییر : 0.72 حجم : 43.715 میلیون دفعات : 4,676
تاریخ : 1402/01/08 پایانی : 8,380 درصد تغییر : 0.95 حجم : 46.337 میلیون دفعات : 4,988
تاریخ : 1402/01/07 پایانی : 8,460 درصد تغییر : 2.42 حجم : 42.8 میلیون دفعات : 5,321
تاریخ : 1402/01/06 پایانی : 8,670 درصد تغییر : 70.61 حجم : 124.724 میلیون دفعات : 9,802
تاریخ : 1402/01/05 پایانی : 29,500 درصد تغییر : 0.00 حجم : 20.064 میلیون دفعات : 4,897
تاریخ : 1402/01/05 پایانی : 29,500 درصد تغییر : 277.72 حجم : 20.064 میلیون دفعات : 4,897
تاریخ : 1401/12/28 پایانی : 7,810 درصد تغییر : 47.09 حجم : 8.174 میلیون دفعات : 331
تاریخ : 1401/12/27 پایانی : 14,760 درصد تغییر : 49.97 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/12/10 پایانی : 29,500 درصد تغییر : 2.83 حجم : 20.064 میلیون دفعات : 4,897
تاریخ : 1401/12/09 پایانی : 30,360 درصد تغییر : 0.62 حجم : 11.376 میلیون دفعات : 2,719
تاریخ : 1401/12/08 پایانی : 30,550 درصد تغییر : 0.65 حجم : 14.605 میلیون دفعات : 3,131
تاریخ : 1401/12/07 پایانی : 30,750 درصد تغییر : 5.45 حجم : 26.033 میلیون دفعات : 4,006
تاریخ : 1401/12/06 پایانی : 29,160 درصد تغییر : 6.93 حجم : 12.394 میلیون دفعات : 1,081
تاریخ : 1401/12/03 پایانی : 27,270 درصد تغییر : 1.87 حجم : 22.223 میلیون دفعات : 3,603
تاریخ : 1401/12/02 پایانی : 26,770 درصد تغییر : 6.82 حجم : 15.403 میلیون دفعات : 1,812
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : هرمز آخرین : 170.00 9,450 حجم : 22.086 میلیون ارزش بازار : 462.56 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/09
نماد : کیمیا آخرین : 10.00 6,400 حجم : 8.384 میلیون ارزش بازار : 19.08 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/09
نماد : فولاژ آخرین : 710.00 17,300 حجم : 4.333 میلیون ارزش بازار : 405.6 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/09
نماد : فنوال آخرین : 170.00 9,160 حجم : 5.235 میلیون ارزش بازار : 30.899 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/09
نماد : فملی آخرین : 30.00 8,070 حجم : 136.812 میلیون ارزش بازار : 4824 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/09
نماد : فمراد آخرین : 1,050 22,110 حجم : 3.283 میلیون ارزش بازار : 7.704 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/09
نماد : فسرب آخرین : 4.00 2,272 حجم : 43.435 میلیون ارزش بازار : 25.234 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/09
نماد : فزرین آخرین : 61.00 5,397 حجم : 15.017 میلیون ارزش بازار : 16.125 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/09
نماد : فرآور آخرین : 1,770 32,500 حجم : 5.89 میلیون ارزش بازار : 21.463 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/09
نماد : فخوز آخرین : 37.00 4,058 حجم : 73.96 میلیون ارزش بازار : 773.11 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/09
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها