کالسیمین

فاسمین | سهام - بورس
فلزات اساسی ( فلزات گرانبها غیرآهن )
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

فلزات گرانبها غیرآهن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 18,180 0.28
قیمت پایانی: 18,130 0.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 18,930 پایانی 18,130 0.00
بیشترین 18,930 کمترین 17,990
حجم 7.2 میلیون دفعات 1,964
حد قیمت 17,750 - 20,010 ارزش 144.3 میلیارد
حجم مبنا 2.4 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
283 تعداد خریدار 5
2.184 میلیون حجم خرید 1.906 میلیون
227 تعداد فروشنده 1
4.014 میلیون حجم فروش 75,672
1.83 میلیون تغییر مالکیت 1.83 میلیون

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور3 تعداد2,300 خرید18,290 فروش18,300 تعداد30,000 دستور1
دستور1 تعداد10,000 خرید18,280 فروش18,360 تعداد5,000 دستور1
دستور3 تعداد1,342 خرید18,270 فروش18,370 تعداد10,000 دستور2
دستور2 تعداد1,391 خرید18,260 فروش18,390 تعداد10,000 دستور2
دستور1 تعداد350 خرید18,250 فروش18,400 تعداد48,144 دستور2

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 1,164 دوره 3 ماهه
سود TTM 4,405
P/E TTM 4.175

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 3,758 P/E مجمع 4.89
سود نقدی 2,000
درصد توزیع 53.22 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 3.03 % رتبه 77
6 ماهه 28.97 % رتبه 68
9 ماهه 26.18 % رتبه 82
1 ساله 14.94 % رتبه 90
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
124.08 هزار میلیارد

ارزش بازار

4.96

P/B

% 39.77

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/05/26 پایانی : 18,130 درصد تغییر : 1.41 حجم : 7.2 میلیون دفعات : 1,964
تاریخ : 1401/05/25 پایانی : 18,390 درصد تغییر : 2.60 حجم : 7.2 میلیون دفعات : 1,964
تاریخ : 1401/05/24 پایانی : 18,880 درصد تغییر : 0.84 حجم : 7.2 میلیون دفعات : 1,964
تاریخ : 1401/05/23 پایانی : 19,040 درصد تغییر : 0.42 حجم : 7.2 میلیون دفعات : 1,964
تاریخ : 1401/05/22 پایانی : 19,120 درصد تغییر : 3.58 حجم : 7.2 میلیون دفعات : 1,964
تاریخ : 1401/05/20 پایانی : 18,460 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7.2 میلیون دفعات : 1,964
تاریخ : 1401/05/19 پایانی : 18,460 درصد تغییر : 0.65 حجم : 7.2 میلیون دفعات : 1,964
تاریخ : 1401/05/18 پایانی : 18,580 درصد تغییر : 0.92 حجم : 7.2 میلیون دفعات : 1,964
تاریخ : 1401/05/16 پایانی : 18,410 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7.2 میلیون دفعات : 1,964
تاریخ : 1401/05/15 پایانی : 18,410 درصد تغییر : 2.28 حجم : 7.2 میلیون دفعات : 1,964
تاریخ : 1401/05/12 پایانی : 18,000 درصد تغییر : 0.95 حجم : 7.2 میلیون دفعات : 1,964
تاریخ : 1401/05/11 پایانی : 17,830 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7.2 میلیون دفعات : 1,964
تاریخ : 1401/05/10 پایانی : 17,830 درصد تغییر : 0.34 حجم : 7.2 میلیون دفعات : 1,964
تاریخ : 1401/05/09 پایانی : 17,770 درصد تغییر : 1.72 حجم : 7.2 میلیون دفعات : 1,964
تاریخ : 1401/05/08 پایانی : 18,080 درصد تغییر : 4.33 حجم : 7.2 میلیون دفعات : 1,964
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : هرمز آخرین : 130.00 11,060 حجم : 2.82 میلیون ارزش بازار : 394.25 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : کیمیا آخرین : 20.00 4,810 حجم : - ارزش بازار : 13.18 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فولاژ آخرین : 150.00 7,050 حجم : 1.54 میلیون ارزش بازار : 204.24 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فنوال آخرین : 220.00 24,020 حجم : 886,658 ارزش بازار : 16.321 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فملی آخرین : 20.00 5,440 حجم : 60.57 میلیون ارزش بازار : 3012 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
نماد : فمراد آخرین : 1,480 25,520 حجم : 819,715 ارزش بازار : 2.278 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فسرب آخرین : 18.00 1,271 حجم : 46.3 میلیون ارزش بازار : 16.535 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فزرین آخرین : 3.00 4,820 حجم : 4.48 میلیون ارزش بازار : 12.679 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فرآور آخرین : 20.00 23,870 حجم : 1.25 میلیون ارزش بازار : 17.609 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فخوز آخرین : 17.00 4,109 حجم : 29.05 میلیون ارزش بازار : 735.6 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها