صنایع پتروشیمی خلیج فارس

فارس | سهام - بورس
شیمیایی ( شیمیایی پایه به جز کود )
گروه:

شیمیایی

زیر گروه:

شیمیایی پایه به جز کود

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 8,660 1.93
قیمت پایانی: 8,670 1.81

آخرین معامله

1399/12/9
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 8,660 پایانی 8,670 160.00
بیشترین 8,700 کمترین 8,660
حجم 13.06 میلیون دفعات 1,697
حد قیمت 8,700 - 9,400 ارزش 113.1 میلیارد
حجم مبنا 9.231 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/9
حقیقی حقوقی
1,285 تعداد خریدار 6
8.576 میلیون حجم خرید 14.742 میلیون
2,408 تعداد فروشنده 12
17.621 میلیون حجم فروش 5.697 میلیون
9.045 میلیون تغییر مالکیت 9.045 میلیون

عرضه و تقاضا

1399/12/9
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور10 تعداد287,857 خرید8,700 فروش8,700 تعداد70,130 دستور1
دستور1 تعداد2,500 خرید8,320 فروش8,710 تعداد400 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش8,730 تعداد3,000 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش8,750 تعداد2,929 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش8,790 تعداد3,551 دستور3

EPS

سال مالی 1400/03/31
تحقق سود 72 دوره 6 ماهه
سود TTM 755
P/E TTM 11.703

DPS

آخرین مجمع 1399/03/31
سود واقعی 1,461 P/E مجمع 6.04
سود نقدی 348
درصد توزیع 23.82 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 26.17 % رتبه 9
6 ماهه 34.82 % رتبه 11
9 ماهه 24.83 % رتبه 10
1 ساله 150.66 % رتبه 12
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
2488.29 هزار میلیارد

ارزش بازار

6.21

P/B

% 10.06

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 8,670 درصد تغییر : 1.81 حجم : 13.06 میلیون دفعات : 1,697
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 8,830 درصد تغییر : 0.45 حجم : 23.32 میلیون دفعات : 4,501
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 8,870 درصد تغییر : 1.12 حجم : 33.43 میلیون دفعات : 5,084
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 8,970 درصد تغییر : 0.88 حجم : 5.51 میلیون دفعات : 321
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 9,050 درصد تغییر : 0.88 حجم : 5.89 میلیون دفعات : 742
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 9,130 درصد تغییر : 1.93 حجم : 16.93 میلیون دفعات : 1,629
تاریخ : 1399/11/30 پایانی : 9,310 درصد تغییر : 0.00 حجم : 16.73 میلیون دفعات : 2,812
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 9,310 درصد تغییر : 1.79 حجم : 16.73 میلیون دفعات : 2,812
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 9,480 درصد تغییر : 1.86 حجم : 14.31 میلیون دفعات : 1,651
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 9,660 درصد تغییر : 0.82 حجم : 20.92 میلیون دفعات : 4,340
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 9,740 درصد تغییر : 1.02 حجم : 42.93 میلیون دفعات : 6,148
تاریخ : 1399/11/25 پایانی : 9,840 درصد تغییر : 5.58 حجم : 44.94 میلیون دفعات : 5,359
تاریخ : 1399/11/21 پایانی : 9,320 درصد تغییر : 1.64 حجم : 35.32 میلیون دفعات : 6,612
تاریخ : 1399/11/20 پایانی : 9,170 درصد تغییر : 4.80 حجم : 68.23 میلیون دفعات : 5,599
تاریخ : 1399/11/19 پایانی : 8,750 درصد تغییر : 4.79 حجم : 19 میلیون دفعات : 2,012
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : نوری آخرین : 1,020 50,150 حجم : 2.88 میلیون ارزش بازار : 451.53 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : مارون آخرین : 1,693 149,940 حجم : 97,165 ارزش بازار : 1185.976 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : کلر آخرین : 2,677 131,190 حجم : 10,409 ارزش بازار : 43.817 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : کرماشا آخرین : 600.00 34,280 حجم : 995,440 ارزش بازار : 121.475 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : فسا آخرین : 1,235 1,783 حجم : 286,129 ارزش بازار : 10.521 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : شیران آخرین : 550.00 27,060 حجم : 564,777 ارزش بازار : 265.298 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : شمواد آخرین : 2,985 61,442 حجم : 8,673 ارزش بازار : 9.245 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/16
نماد : شگویا آخرین : 166.00 8,154 حجم : 16.48 میلیون ارزش بازار : 195.566 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : شفن آخرین : 2,180 277,200 حجم : 178,748 ارزش بازار : 263.91 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : شفارس آخرین : 1,070 52,640 حجم : 37,298 ارزش بازار : 33.791 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها