صنایع پتروشیمی خلیج فارس

فارس | سهام - بورس
شیمیایی ( شیمیایی پایه به جز کود )
گروه:

شیمیایی

زیر گروه:

شیمیایی پایه به جز کود

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 10,560 0.47
قیمت پایانی: 10,610 0.00

آخرین معامله

1400/04/29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 10,510 پایانی 10,610 0.00
بیشترین 10,780 کمترین 10,490
حجم 45.65 میلیون دفعات 3,197
حد قیمت 9,980 - 11,020 ارزش 484.2 میلیارد
حجم مبنا 9.231 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/04/29
حقیقی حقوقی
909 تعداد خریدار 13
14.388 میلیون حجم خرید 31.264 میلیون
1,024 تعداد فروشنده 11
19.774 میلیون حجم فروش 25.878 میلیون
5.386 میلیون تغییر مالکیت 5.386 میلیون

عرضه و تقاضا

1400/04/29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور3 تعداد600,000 خرید10,680 فروش10,680 تعداد846,610 دستور18
دستور1 تعداد6,629 خرید10,580 فروش10,690 تعداد276,207 دستور6
دستور3 تعداد11,183 خرید10,550 فروش10,700 تعداد180,608 دستور19
دستور2 تعداد16,725 خرید10,540 فروش10,710 تعداد60,920 دستور7
دستور2 تعداد50,946 خرید10,530 فروش10,720 تعداد102,043 دستور4

EPS

سال مالی 1400/03/31
تحقق سود 214 دوره 6 ماهه
سود TTM 897
P/E TTM 11.835

DPS

آخرین مجمع 1399/03/31
سود واقعی 1,461 P/E مجمع 7.26
سود نقدی 348
درصد توزیع 23.82 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 10.41 % رتبه 10
6 ماهه 4.37 % رتبه 9
9 ماهه 29.73 % رتبه 13
1 ساله 33.97 % رتبه 11
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
3045.07 هزار میلیارد

ارزش بازار

7.3

P/B

% 11.31

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/04/29 پایانی : 10,610 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24.08 میلیون دفعات : 2,134
تاریخ : 1400/04/28 پایانی : 10,610 درصد تغییر : 1.05 حجم : 24.08 میلیون دفعات : 2,134
تاریخ : 1400/04/27 پایانی : 10,500 درصد تغییر : 0.94 حجم : 24.08 میلیون دفعات : 2,134
تاریخ : 1400/04/26 پایانی : 10,600 درصد تغییر : 0.19 حجم : 24.08 میلیون دفعات : 2,134
تاریخ : 1400/04/23 پایانی : 10,580 درصد تغییر : 1.21 حجم : 24.08 میلیون دفعات : 2,134
تاریخ : 1400/04/22 پایانی : 10,710 درصد تغییر : 0.37 حجم : 24.08 میلیون دفعات : 2,134
تاریخ : 1400/04/21 پایانی : 10,750 درصد تغییر : 1.22 حجم : 24.08 میلیون دفعات : 2,134
تاریخ : 1400/04/20 پایانی : 10,620 درصد تغییر : 0.47 حجم : 24.08 میلیون دفعات : 2,134
تاریخ : 1400/04/19 پایانی : 10,570 درصد تغییر : 2.67 حجم : 24.08 میلیون دفعات : 2,134
تاریخ : 1400/04/16 پایانی : 10,860 درصد تغییر : 1.69 حجم : 24.08 میلیون دفعات : 2,134
تاریخ : 1400/04/15 پایانی : 10,680 درصد تغییر : 4.50 حجم : 24.08 میلیون دفعات : 2,134
تاریخ : 1400/04/14 پایانی : 10,220 درصد تغییر : 0.39 حجم : 24.08 میلیون دفعات : 2,134
تاریخ : 1400/04/13 پایانی : 10,180 درصد تغییر : 0.10 حجم : 24.08 میلیون دفعات : 2,134
تاریخ : 1400/04/12 پایانی : 10,170 درصد تغییر : 0.20 حجم : 24.08 میلیون دفعات : 2,134
تاریخ : 1400/04/09 پایانی : 10,190 درصد تغییر : 0.69 حجم : 24.08 میلیون دفعات : 2,134
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : نوری آخرین : 160.00 79,830 حجم : 7.55 میلیون ارزش بازار : 717.03 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : مارون آخرین : 2,613 173,500 حجم : - ارزش بازار : 1397.12 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/23
نماد : کلر آخرین : 240.00 112,580 حجم : 1.05 میلیون ارزش بازار : 36.791 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : کرماشا آخرین : 50.00 40,780 حجم : 5.06 میلیون ارزش بازار : 143.744 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : فسا آخرین : 1,558 1,460 حجم : 286,129 ارزش بازار : 10.521 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : شیران آخرین : 190.00 24,710 حجم : 4.78 میلیون ارزش بازار : 236.377 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : شمواد آخرین : 2,985 61,442 حجم : 8,673 ارزش بازار : 9.245 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/16
نماد : شگویا آخرین : 88.00 10,448 حجم : 24.89 میلیون ارزش بازار : 248.201 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : شفن آخرین : 4,330 305,600 حجم : 366,039 ارزش بازار : 286.207 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : شفارس آخرین : 105.00 2,090 حجم : - ارزش بازار : 33.394 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/23
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها