صنایع پتروشیمی خلیج فارس

فارس | سهام - بورس
شیمیایی ( شیمیایی پایه به جز کود )
گروه:

شیمیایی

زیر گروه:

شیمیایی پایه به جز کود

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 8,690 4.83
قیمت پایانی: 8,650 4.34

آخرین معامله

12:30
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 7,990 پایانی 8,650 360.00
بیشترین 8,720 کمترین 8,500
حجم 18.07 میلیون دفعات 2,196
حد قیمت 8,170 - 8,920 ارزش 156.3 میلیارد
حجم مبنا 9.231 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:30
حقیقی حقوقی
340 تعداد خریدار 8
3.175 میلیون حجم خرید 13.05 میلیون
679 تعداد فروشنده 7
11.647 میلیون حجم فروش 4.578 میلیون
8.472 میلیون تغییر مالکیت 8.472 میلیون

عرضه و تقاضا

12:30
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش8,170 تعداد3,402,450 دستور82
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش8,180 تعداد320,003 دستور10
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش8,190 تعداد96,044 دستور8
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش8,200 تعداد14,200 دستور3
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش8,210 تعداد1,410 دستور2

EPS

سال مالی 1400/03/31
تحقق سود 129 دوره 9 ماهه
سود TTM 749
P/E TTM 10.929

DPS

آخرین مجمع 1399/03/31
سود واقعی 1,461 P/E مجمع 5.6
سود نقدی 348
درصد توزیع 23.82 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 3.66 % رتبه 12
6 ماهه 34.47 % رتبه 10
9 ماهه 46.57 % رتبه 11
1 ساله 2.54 % رتبه 12
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
2482.55 هزار میلیارد

ارزش بازار

5.71

P/B

% 11.31

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/20 پایانی : 8,290 درصد تغییر : 1.35 حجم : 50.27 میلیون دفعات : 4,239
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 8,180 درصد تغییر : 2.85 حجم : 16.23 میلیون دفعات : 1,270
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 8,420 درصد تغییر : 1.17 حجم : 14.12 میلیون دفعات : 2,250
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 8,520 درصد تغییر : 1.07 حجم : 15.43 میلیون دفعات : 2,904
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 8,430 درصد تغییر : 2.99 حجم : 13.48 میلیون دفعات : 1,300
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 8,690 درصد تغییر : 1.47 حجم : 6.45 میلیون دفعات : 349
تاریخ : 1400/02/11 پایانی : 8,820 درصد تغییر : 1.78 حجم : 9.75 میلیون دفعات : 1,500
تاریخ : 1400/02/08 پایانی : 8,980 درصد تغییر : 5.87 حجم : 12.88 میلیون دفعات : 2,601
تاریخ : 1400/02/07 پایانی : 9,540 درصد تغییر : 0.00 حجم : 25.99 میلیون دفعات : 3,052
تاریخ : 1400/02/06 پایانی : 9,540 درصد تغییر : 0.00 حجم : 22.64 میلیون دفعات : 3,352
تاریخ : 1400/02/05 پایانی : 9,540 درصد تغییر : 0.00 حجم : 8.03 میلیون دفعات : 957
تاریخ : 1400/02/04 پایانی : 9,540 درصد تغییر : 0.00 حجم : 8.78 میلیون دفعات : 951
تاریخ : 1400/02/01 پایانی : 9,540 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14.57 میلیون دفعات : 1,726
تاریخ : 1400/01/31 پایانی : 9,540 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14.94 میلیون دفعات : 2,777
تاریخ : 1400/01/30 پایانی : 9,540 درصد تغییر : 0.00 حجم : 17.35 میلیون دفعات : 1,912
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : نوری آخرین : 3,320 58,740 حجم : 1.95 میلیون ارزش بازار : 524.7 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : مارون آخرین : 2,258 145,500 حجم : 27,816 ارزش بازار : 1181.048 هزار میلیارد تاریخ : 12:23
نماد : کلر آخرین : 3,896 125,985 حجم : 1,579 ارزش بازار : 42.531 هزار میلیارد تاریخ : 10:52
نماد : کرماشا آخرین : 330.00 32,600 حجم : 401,576 ارزش بازار : 114.276 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فسا آخرین : 1,282 1,736 حجم : 286,129 ارزش بازار : 10.521 هزار میلیارد تاریخ : 12:24
نماد : شیران آخرین : 1,150 20,450 حجم : 2.73 میلیون ارزش بازار : 192.611 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شمواد آخرین : 2,985 61,442 حجم : 8,673 ارزش بازار : 9.245 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/16
نماد : شگویا آخرین : 505.00 8,928 حجم : 18.46 میلیون ارزش بازار : 212.049 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شفن آخرین : 1,870 306,500 حجم : 72,080 ارزش بازار : 289.484 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شفارس آخرین : 1,060 52,350 حجم : - ارزش بازار : 33.394 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/11
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها