آذراب

فاذر | سهام - بورس
محصولات فلزی ( تولید مواد بخار بجز دیگهای بخار مرکزی )
گروه:

محصولات فلزی

زیر گروه:

تولید مواد بخار بجز دیگهای بخار مرکزی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 891 4.95
قیمت پایانی: 888 4.59

آخرین معامله

1401/09/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 866 پایانی 888 39.00
بیشترین 891 کمترین 860
حجم 65.371 میلیون دفعات 768
حد قیمت 807 - 891 ارزش 58.02 میلیارد
حجم مبنا 16.892 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/09/09
حقیقی حقوقی
103 تعداد خریدار -
65.371 میلیون حجم خرید -
360 تعداد فروشنده 1
52.371 میلیون حجم فروش 13 میلیون
13 میلیون تغییر مالکیت 13 میلیون

عرضه و تقاضا

1401/09/09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور509 تعداد167,904,862 خرید891 فروش894 تعداد20,899 دستور2
دستور7 تعداد261,366 خرید890 فروش905 تعداد34,460 دستور4
دستور2 تعداد78,888 خرید888 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور2 تعداد241,365 خرید885 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور3 تعداد41,435 خرید880 فروش0 تعداد0 دستور0

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود -38 دوره 6 ماهه
سود TTM -43
P/E TTM -20.651

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی -20 P/E مجمع -44.4
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 12.6 % رتبه 602
6 ماهه 23.65 % رتبه 178
9 ماهه 16.54 % رتبه 118
1 ساله 2.3 % رتبه 70
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
16.096 هزار میلیارد

ارزش بازار

0.91

P/B

% 61.35

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/09/09 پایانی : 888 درصد تغییر : 4.59 حجم : 65.371 میلیون دفعات : 768
تاریخ : 1401/09/08 پایانی : 849 درصد تغییر : 2.29 حجم : 32.523 میلیون دفعات : 763
تاریخ : 1401/09/07 پایانی : 830 درصد تغییر : 1.89 حجم : 49.625 میلیون دفعات : 1,091
تاریخ : 1401/09/06 پایانی : 846 درصد تغییر : 0.35 حجم : 27.174 میلیون دفعات : 581
تاریخ : 1401/09/05 پایانی : 849 درصد تغییر : 0.35 حجم : 36.703 میلیون دفعات : 818
تاریخ : 1401/09/02 پایانی : 852 درصد تغییر : 1.16 حجم : 48.369 میلیون دفعات : 937
تاریخ : 1401/09/01 پایانی : 862 درصد تغییر : 2.25 حجم : 56.365 میلیون دفعات : 1,123
تاریخ : 1401/08/30 پایانی : 843 درصد تغییر : 0.36 حجم : 83.171 میلیون دفعات : 1,333
تاریخ : 1401/08/29 پایانی : 846 درصد تغییر : 7.77 حجم : 97.532 میلیون دفعات : 2,000
تاریخ : 1401/08/25 پایانی : 785 درصد تغییر : 1.68 حجم : 52.871 میلیون دفعات : 1,078
تاریخ : 1401/08/24 پایانی : 772 درصد تغییر : 0.00 حجم : 43.594 میلیون دفعات : 899
تاریخ : 1401/08/23 پایانی : 772 درصد تغییر : 3.14 حجم : 51.338 میلیون دفعات : 1,052
تاریخ : 1401/08/22 پایانی : 797 درصد تغییر : 2.09 حجم : 48.604 میلیون دفعات : 932
تاریخ : 1401/08/21 پایانی : 814 درصد تغییر : 1.24 حجم : 46.867 میلیون دفعات : 1,173
تاریخ : 1401/08/18 پایانی : 804 درصد تغییر : 1.83 حجم : 74.082 میلیون دفعات : 1,299
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : فنرژی آخرین : 250.00 12,930 حجم : 720,491 ارزش بازار : 2.097 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : فاراک آخرین : 13.00 1,336 حجم : 45.343 میلیون ارزش بازار : 27.902 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها