آذراب

فاذر | سهام - بورس
محصولات فلزی ( تولید مواد بخار بجز دیگهای بخار مرکزی )
گروه:

محصولات فلزی

زیر گروه:

تولید مواد بخار بجز دیگهای بخار مرکزی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1,582 0.94
قیمت پایانی: 1,614 1.06

آخرین معامله

1403/01/28
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,582 پایانی 1,614 17.00
بیشترین 1,582 کمترین 1,582
حجم 10.15 میلیون دفعات 400
حد قیمت 1,562 - 1,726 ارزش 16.63 میلیارد
حجم مبنا 9.141 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1403/01/28
حقیقی حقوقی
93 تعداد خریدار 1
6.467 میلیون حجم خرید 2.844 میلیون
100 تعداد فروشنده -
9.311 میلیون حجم فروش -
2.844 میلیون تغییر مالکیت 2.844 میلیون

عرضه و تقاضا

1403/01/28
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد255,461 خرید1,640 فروش1,650 تعداد83,166 دستور2
دستور1 تعداد20,334 خرید1,639 فروش1,651 تعداد5,000 دستور1
دستور1 تعداد50,925 خرید1,637 فروش1,652 تعداد14,000 دستور2
دستور1 تعداد50,000 خرید1,635 فروش1,653 تعداد428,243 دستور4
دستور3 تعداد10,268 خرید1,633 فروش1,654 تعداد37,000 دستور5

EPS

سال مالی 1402/12/29
تحقق سود -23 دوره 9 ماهه
سود TTM -14
P/E TTM -117

DPS

آخرین مجمع 1401/12/29
سود واقعی -24 P/E مجمع -68.25
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 17.39 % رتبه 39
6 ماهه 2.2 % رتبه 33
9 ماهه 37.01 % رتبه 48
1 ساله 8.23 % رتبه 56
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
29.691 هزار میلیارد

ارزش بازار

1.54

P/B

% 63.7

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1403/01/28 پایانی : 1,588 درصد تغییر : 0.56 حجم : 10.15 میلیون دفعات : 400
تاریخ : 1403/01/27 پایانی : 1,597 درصد تغییر : 0.56 حجم : 10.15 میلیون دفعات : 400
تاریخ : 1403/01/26 پایانی : 1,606 درصد تغییر : 5.03 حجم : 10.15 میلیون دفعات : 400
تاریخ : 1403/01/25 پایانی : 1,691 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10.15 میلیون دفعات : 400
تاریخ : 1403/01/21 پایانی : 1,691 درصد تغییر : 4.45 حجم : 10.15 میلیون دفعات : 400
تاریخ : 1403/01/20 پایانی : 1,619 درصد تغییر : 2.86 حجم : 10.15 میلیون دفعات : 400
تاریخ : 1403/01/19 پایانی : 1,574 درصد تغییر : 1.88 حجم : 10.15 میلیون دفعات : 400
تاریخ : 1403/01/18 پایانی : 1,545 درصد تغییر : 3.62 حجم : 10.15 میلیون دفعات : 400
تاریخ : 1403/01/15 پایانی : 1,603 درصد تغییر : 0.31 حجم : 10.15 میلیون دفعات : 400
تاریخ : 1403/01/14 پایانی : 1,598 درصد تغییر : 3.62 حجم : 10.15 میلیون دفعات : 400
تاریخ : 1403/01/11 پایانی : 1,658 درصد تغییر : 0.96 حجم : 10.15 میلیون دفعات : 400
تاریخ : 1403/01/08 پایانی : 1,674 درصد تغییر : 0.95 حجم : 10.15 میلیون دفعات : 400
تاریخ : 1403/01/07 پایانی : 1,690 درصد تغییر : 2.54 حجم : 10.15 میلیون دفعات : 400
تاریخ : 1403/01/06 پایانی : 1,734 درصد تغییر : 3.90 حجم : 10.15 میلیون دفعات : 400
تاریخ : 1402/12/28 پایانی : 1,669 درصد تغییر : 3.15 حجم : 10.15 میلیون دفعات : 400
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : فاراک آخرین : 16.00 1,625 حجم : 12.522 میلیون ارزش بازار : 34.651 هزار میلیارد تاریخ : 1403/01/28
نماد : فنرژی آخرین : 2,950 35,300 حجم : 1,406 ارزش بازار : 6.241 هزار میلیارد تاریخ : 1403/01/21
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها