آذراب

فاذر | سهام - بورس
محصولات فلزی ( تولید مواد بخار بجز دیگهای بخار مرکزی )
گروه:

محصولات فلزی

زیر گروه:

تولید مواد بخار بجز دیگهای بخار مرکزی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1,229 2.77
قیمت پایانی: 1,228 2.85

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,258 پایانی 1,228 36.00
بیشترین 1,297 کمترین 1,201
حجم 77.16 میلیون دفعات 2,393
حد قیمت 1,197 - 1,323 ارزش 94.7 میلیارد
حجم مبنا 1.586 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
998 تعداد خریدار 3
105.154 میلیون حجم خرید 2 میلیون
862 تعداد فروشنده 1
106.354 میلیون حجم فروش 800,000
1.2 میلیون تغییر مالکیت 1.2 میلیون

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد20,000 خرید1,230 فروش1,230 تعداد50,000 دستور1
دستور2 تعداد122,806 خرید1,228 فروش1,243 تعداد5,000 دستور1
دستور2 تعداد205,757 خرید1,227 فروش1,244 تعداد15,073 دستور1
دستور1 تعداد37,500 خرید1,225 فروش1,249 تعداد130,000 دستور3
دستور1 تعداد5,000 خرید1,223 فروش1,250 تعداد376,474 دستور4

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود -3 دوره 3 ماهه
سود TTM 2
P/E TTM 746.586

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی -37 P/E مجمع -32.97
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 2.27 % رتبه 65
6 ماهه 6.63 % رتبه 465
9 ماهه 36.87 % رتبه 396
1 ساله 38.04 % رتبه 506
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
22.259 هزار میلیارد

ارزش بازار

13.63

P/B

% 50.03

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/06/29 پایانی : 1,264 درصد تغییر : 3.61 حجم : 103.55 میلیون دفعات : 3,000
تاریخ : 1400/06/28 پایانی : 1,220 درصد تغییر : 3.18 حجم : 107.15 میلیون دفعات : 2,738
تاریخ : 1400/06/27 پایانی : 1,260 درصد تغییر : 4.47 حجم : 111.4 میلیون دفعات : 2,692
تاریخ : 1400/06/25 پایانی : 1,319 درصد تغییر : 0.00 حجم : 101.01 میلیون دفعات : 3,421
تاریخ : 1400/06/24 پایانی : 1,319 درصد تغییر : 1.00 حجم : 101.01 میلیون دفعات : 3,421
تاریخ : 1400/06/23 پایانی : 1,306 درصد تغییر : 1.01 حجم : 94.75 میلیون دفعات : 2,808
تاریخ : 1400/06/22 پایانی : 1,293 درصد تغییر : 4.44 حجم : 122.73 میلیون دفعات : 2,880
تاریخ : 1400/06/21 پایانی : 1,353 درصد تغییر : 4.58 حجم : 32.15 میلیون دفعات : 1,076
تاریخ : 1400/06/20 پایانی : 1,418 درصد تغییر : 2.00 حجم : 171.41 میلیون دفعات : 4,848
تاریخ : 1400/06/17 پایانی : 1,447 درصد تغییر : 4.70 حجم : 264.33 میلیون دفعات : 5,797
تاریخ : 1400/06/16 پایانی : 1,382 درصد تغییر : 2.30 حجم : 139.39 میلیون دفعات : 4,789
تاریخ : 1400/06/15 پایانی : 1,351 درصد تغییر : 0.07 حجم : 178.54 میلیون دفعات : 3,987
تاریخ : 1400/06/14 پایانی : 1,352 درصد تغییر : 0.81 حجم : 111.64 میلیون دفعات : 2,840
تاریخ : 1400/06/13 پایانی : 1,363 درصد تغییر : 3.18 حجم : 103.14 میلیون دفعات : 2,980
تاریخ : 1400/06/10 پایانی : 1,321 درصد تغییر : 0.99 حجم : 133.9 میلیون دفعات : 3,298
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : فنرژی آخرین : 3,694 14,472 حجم : 110,766 ارزش بازار : 1.759 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
نماد : فاراک آخرین : 87.00 1,858 حجم : 75.89 میلیون ارزش بازار : 38.366 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها