آذراب

فاذر | سهام - بورس
محصولات فلزی ( تولید مواد بخار بجز دیگهای بخار مرکزی )
گروه:

محصولات فلزی

زیر گروه:

تولید مواد بخار بجز دیگهای بخار مرکزی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 2,260 0.00
قیمت پایانی: 2,251 0.40

آخرین معامله

1402/01/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,260 پایانی 2,251 9.00
بیشترین 2,300 کمترین 2,200
حجم 220.481 میلیون دفعات 6,653
حد قیمت 2,147 - 2,373 ارزش 496.38 میلیارد
حجم مبنا 7.837 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1402/01/09
حقیقی حقوقی
1,831 تعداد خریدار 3
216.685 میلیون حجم خرید 3.796 میلیون
1,873 تعداد فروشنده 6
186.564 میلیون حجم فروش 33.917 میلیون
30.121 میلیون تغییر مالکیت 30.121 میلیون

عرضه و تقاضا

1402/01/09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد13,155 خرید2,260 فروش2,261 تعداد75,284 دستور2
دستور3 تعداد844,348 خرید2,259 فروش2,262 تعداد41,670 دستور2
دستور1 تعداد5,000 خرید2,253 فروش2,263 تعداد103,000 دستور2
دستور4 تعداد438,236 خرید2,251 فروش2,265 تعداد408,908 دستور3
دستور3 تعداد231,000 خرید2,250 فروش2,266 تعداد94,897 دستور1

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود -33 دوره 9 ماهه
سود TTM -22
P/E TTM -102.318

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی -20 P/E مجمع -112.55
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 141.52 % رتبه 80
6 ماهه 132.54 % رتبه 241
9 ماهه 107.66 % رتبه 240
1 ساله 172.52 % رتبه 159
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
40.803 هزار میلیارد

ارزش بازار

2.29

P/B

% 61.35

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/01/09 پایانی : 2,251 درصد تغییر : 0.40 حجم : 220.481 میلیون دفعات : 6,653
تاریخ : 1402/01/08 پایانی : 2,260 درصد تغییر : 4.87 حجم : 670.622 میلیون دفعات : 8,259
تاریخ : 1402/01/07 پایانی : 2,155 درصد تغییر : 4.26 حجم : 213.452 میلیون دفعات : 4,383
تاریخ : 1402/01/06 پایانی : 2,067 درصد تغییر : 10.12 حجم : 205.574 میلیون دفعات : 4,816
تاریخ : 1402/01/05 پایانی : 1,877 درصد تغییر : 6.06 حجم : 185.565 میلیون دفعات : 3,774
تاریخ : 1402/01/05 پایانی : 1,998 درصد تغییر : 4.39 حجم : 185.565 میلیون دفعات : 3,774
تاریخ : 1401/12/28 پایانی : 1,914 درصد تغییر : 2.85 حجم : 227.188 میلیون دفعات : 4,476
تاریخ : 1401/12/27 پایانی : 1,861 درصد تغییر : 0.85 حجم : 344.188 میلیون دفعات : 6,752
تاریخ : 1401/12/24 پایانی : 1,877 درصد تغییر : 4.69 حجم : 185.565 میلیون دفعات : 3,774
تاریخ : 1401/12/23 پایانی : 1,793 درصد تغییر : 1.19 حجم : 114.362 میلیون دفعات : 3,893
تاریخ : 1401/12/22 پایانی : 1,772 درصد تغییر : 3.85 حجم : 380.61 میلیون دفعات : 6,992
تاریخ : 1401/12/21 پایانی : 1,843 درصد تغییر : 5.00 حجم : 27.183 میلیون دفعات : 485
تاریخ : 1401/12/20 پایانی : 1,940 درصد تغییر : 2.46 حجم : 218.663 میلیون دفعات : 5,264
تاریخ : 1401/12/16 پایانی : 1,989 درصد تغییر : 4.91 حجم : 423.986 میلیون دفعات : 6,364
تاریخ : 1401/12/15 پایانی : 1,896 درصد تغییر : 0.32 حجم : 291.691 میلیون دفعات : 7,266
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : فنرژی آخرین : 550.00 28,400 حجم : 214,270 ارزش بازار : 4.593 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/09
نماد : فاراک آخرین : 23.00 2,164 حجم : 95.271 میلیون ارزش بازار : 44.557 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/09
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها