آذراب

فاذر | سهام - بورس
محصولات فلزی ( تولید مواد بخار بجز دیگهای بخار مرکزی )
گروه:

محصولات فلزی

زیر گروه:

تولید مواد بخار بجز دیگهای بخار مرکزی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 860 1.18
قیمت پایانی: 859 1.06

آخرین معامله

10:52
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 853 پایانی 859 9.00
بیشترین 888 کمترین 849
حجم 97.11 میلیون دفعات 1,820
حد قیمت 776 - 856 ارزش 83.4 میلیارد
حجم مبنا 1.586 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

10:52
حقیقی حقوقی
543 تعداد خریدار 1
91.796 میلیون حجم خرید 4 میلیون
545 تعداد فروشنده 4
65.708 میلیون حجم فروش 30.088 میلیون
26.088 میلیون تغییر مالکیت 26.088 میلیون

عرضه و تقاضا

10:52
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد10,000 خرید851 فروش855 تعداد29,258 دستور1
دستور1 تعداد11,721 خرید850 فروش856 تعداد5,501,730 دستور56
دستور2 تعداد36,200 خرید846 فروش858 تعداد10,000 دستور1
دستور8 تعداد3,200,000 خرید845 فروش860 تعداد10,000 دستور1
دستور1 تعداد8,100 خرید841 فروش870 تعداد10,000 دستور1

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود -31 دوره 9 ماهه
سود TTM -31
P/E TTM -27.567

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی - P/E مجمع -
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 6.08 % رتبه 95
6 ماهه 32.38 % رتبه 90
9 ماهه 34.07 % رتبه 314
1 ساله 36.96 % رتبه 264
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
15.571 هزار میلیارد

ارزش بازار

0.84

P/B

% 60.89

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/11/06 پایانی : 850 درصد تغییر : 4.17 حجم : 95.8 میلیون دفعات : 1,849
تاریخ : 1400/11/05 پایانی : 816 درصد تغییر : 2.63 حجم : 201.98 میلیون دفعات : 2,784
تاریخ : 1400/11/04 پایانی : 838 درصد تغییر : 4.56 حجم : 69.97 میلیون دفعات : 1,588
تاریخ : 1400/11/03 پایانی : 878 درصد تغییر : 2.93 حجم : 211.07 میلیون دفعات : 4,002
تاریخ : 1400/11/02 پایانی : 853 درصد تغییر : 4.28 حجم : 47.33 میلیون دفعات : 911
تاریخ : 1400/10/29 پایانی : 818 درصد تغییر : 1.45 حجم : 38.89 میلیون دفعات : 1,207
تاریخ : 1400/10/28 پایانی : 830 درصد تغییر : 4.27 حجم : 35.44 میلیون دفعات : 1,042
تاریخ : 1400/10/27 پایانی : 867 درصد تغییر : 2.00 حجم : 56.42 میلیون دفعات : 1,511
تاریخ : 1400/10/26 پایانی : 850 درصد تغییر : 2.04 حجم : 79.22 میلیون دفعات : 2,236
تاریخ : 1400/10/25 پایانی : 833 درصد تغییر : 1.77 حجم : 42.68 میلیون دفعات : 1,159
تاریخ : 1400/10/22 پایانی : 848 درصد تغییر : 0.70 حجم : 26.97 میلیون دفعات : 856
تاریخ : 1400/10/21 پایانی : 854 درصد تغییر : 1.19 حجم : 20.03 میلیون دفعات : 776
تاریخ : 1400/10/20 پایانی : 844 درصد تغییر : 0.71 حجم : 38.01 میلیون دفعات : 1,258
تاریخ : 1400/10/19 پایانی : 850 درصد تغییر : 4.28 حجم : 72.18 میلیون دفعات : 1,929
تاریخ : 1400/10/18 پایانی : 888 درصد تغییر : 0.67 حجم : 73.19 میلیون دفعات : 1,663
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : فنرژی آخرین : 3,718 7,060 حجم : 110,766 ارزش بازار : 1.759 هزار میلیارد تاریخ : 10:51
نماد : فاراک آخرین : 58.00 1,233 حجم : 13.05 میلیون ارزش بازار : 25.384 هزار میلیارد تاریخ : 10:50
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها