گلوکوزان

غگل | سهام - بورس
غذایی بجز قند وشکر ( نشاسته )
گروه:

غذایی بجز قند وشکر

زیر گروه:

نشاسته

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 3,630 2.02
قیمت پایانی: 3,671 0.92

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 3,740 پایانی 3,671 34.00
بیشترین 3,810 کمترین 3,555
حجم 45.39 میلیون دفعات 3,020
حد قیمت 3,501 - 3,869 ارزش 166.6 میلیارد
حجم مبنا 11.765 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
742 تعداد خریدار 3
23.284 میلیون حجم خرید 15.975 میلیون
1,120 تعداد فروشنده 1
39.159 میلیون حجم فروش 100,000
15.875 میلیون تغییر مالکیت 15.875 میلیون

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور3 تعداد410,000 خرید3,780 فروش3,782 تعداد32,185 دستور1
دستور2 تعداد4,150 خرید3,772 فروش3,785 تعداد213,857 دستور7
دستور2 تعداد231,542 خرید3,770 فروش3,788 تعداد74,090 دستور3
دستور1 تعداد1,330 خرید3,761 فروش3,789 تعداد40,000 دستور1
دستور1 تعداد10,000 خرید3,760 فروش3,790 تعداد457,864 دستور6

EPS

سال مالی 1400/06/31
تحقق سود 234 دوره 9 ماهه
سود TTM 274
P/E TTM 13.522

DPS

آخرین مجمع 1399/06/31
سود واقعی 91 P/E مجمع 40.71
سود نقدی 70
درصد توزیع 76.92 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 11.16 % رتبه 62
6 ماهه 2.36 % رتبه 66
9 ماهه 26.08 % رتبه 64
1 ساله 42.05 % رتبه 68
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
22.418 هزار میلیارد

ارزش بازار

2.89

P/B

% 81.15

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/06/29 پایانی : 3,705 درصد تغییر : 0.54 حجم : 39.26 میلیون دفعات : 2,455
تاریخ : 1400/06/28 پایانی : 3,685 درصد تغییر : 0.78 حجم : 40.54 میلیون دفعات : 2,886
تاریخ : 1400/06/27 پایانی : 3,714 درصد تغییر : 0.38 حجم : 56.68 میلیون دفعات : 3,719
تاریخ : 1400/06/25 پایانی : 3,700 درصد تغییر : 0.00 حجم : 54.96 میلیون دفعات : 5,402
تاریخ : 1400/06/24 پایانی : 3,700 درصد تغییر : 3.09 حجم : 54.96 میلیون دفعات : 5,402
تاریخ : 1400/06/23 پایانی : 3,589 درصد تغییر : 2.43 حجم : 50.37 میلیون دفعات : 3,980
تاریخ : 1400/06/22 پایانی : 3,504 درصد تغییر : 4.71 حجم : 54.33 میلیون دفعات : 3,660
تاریخ : 1400/06/21 پایانی : 3,677 درصد تغییر : 4.30 حجم : 14.44 میلیون دفعات : 1,592
تاریخ : 1400/06/20 پایانی : 3,842 درصد تغییر : 0.72 حجم : 34.69 میلیون دفعات : 3,288
تاریخ : 1400/06/17 پایانی : 3,870 درصد تغییر : 0.16 حجم : 36.53 میلیون دفعات : 5,046
تاریخ : 1400/06/16 پایانی : 3,876 درصد تغییر : 3.39 حجم : 27.87 میلیون دفعات : 3,836
تاریخ : 1400/06/15 پایانی : 4,012 درصد تغییر : 0.10 حجم : 43.04 میلیون دفعات : 4,345
تاریخ : 1400/06/14 پایانی : 4,008 درصد تغییر : 0.60 حجم : 45.3 میلیون دفعات : 3,959
تاریخ : 1400/06/13 پایانی : 3,984 درصد تغییر : 4.40 حجم : 59.1 میلیون دفعات : 4,297
تاریخ : 1400/06/10 پایانی : 3,816 درصد تغییر : 2.14 حجم : 46.12 میلیون دفعات : 3,939
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها