گلوکوزان

غگل | سهام - بورس
غذایی بجز قند وشکر ( نشاسته )
گروه:

غذایی بجز قند وشکر

زیر گروه:

نشاسته

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 2,728 2.99
قیمت پایانی: 2,764 1.71

آخرین معامله

1400/02/22
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,857 پایانی 2,764 48.00
بیشترین 2,868 کمترین 2,728
حجم 22.31 میلیون دفعات 1,874
حد قیمت 2,728 - 2,980 ارزش 61.7 میلیارد
حجم مبنا 11.765 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/02/22
حقیقی حقوقی
842 تعداد خریدار 3
21.851 میلیون حجم خرید 459,861
695 تعداد فروشنده 1
22.301 میلیون حجم فروش 10,000
449,861 تغییر مالکیت 449,861

عرضه و تقاضا

1400/02/22
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد2,000 خرید2,700 فروش2,728 تعداد3,897,052 دستور70
دستور6 تعداد48,500 خرید2,664 فروش2,730 تعداد8,000 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش2,732 تعداد1,646 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش2,738 تعداد16,800 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش2,740 تعداد53,539 دستور3

EPS

سال مالی 1400/06/31
تحقق سود 147 دوره 6 ماهه
سود TTM 195
P/E TTM 14.174

DPS

آخرین مجمع 1399/06/31
سود واقعی 91 P/E مجمع 30.37
سود نقدی 70
درصد توزیع 76.92 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 26.96 % رتبه 69
6 ماهه 29.19 % رتبه 76
9 ماهه 77.92 % رتبه 70
1 ساله 66.07 % رتبه 36
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
16.879 هزار میلیارد

ارزش بازار

2.34

P/B

% 85.24

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/22 پایانی : 2,764 درصد تغییر : 1.71 حجم : 22.31 میلیون دفعات : 1,874
تاریخ : 1400/02/21 پایانی : 2,812 درصد تغییر : 2.40 حجم : 30.03 میلیون دفعات : 2,718
تاریخ : 1400/02/20 پایانی : 2,746 درصد تغییر : 1.52 حجم : 47.97 میلیون دفعات : 4,199
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 2,705 درصد تغییر : 2.98 حجم : 40.04 میلیون دفعات : 1,588
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 2,788 درصد تغییر : 0.39 حجم : 2.46 میلیون دفعات : 286
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 2,799 درصد تغییر : 2.95 حجم : 21.69 میلیون دفعات : 1,660
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 2,884 درصد تغییر : 2.93 حجم : 31.8 میلیون دفعات : 1,725
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 2,971 درصد تغییر : 0.30 حجم : 1.76 میلیون دفعات : 258
تاریخ : 1400/02/11 پایانی : 2,980 درصد تغییر : 1.97 حجم : 15.49 میلیون دفعات : 1,270
تاریخ : 1400/02/08 پایانی : 3,040 درصد تغییر : 8.71 حجم : 28.29 میلیون دفعات : 2,773
تاریخ : 1400/02/07 پایانی : 3,330 درصد تغییر : 0.00 حجم : 66.39 میلیون دفعات : 4,594
تاریخ : 1400/02/06 پایانی : 3,330 درصد تغییر : 0.00 حجم : 8.3 میلیون دفعات : 778
تاریخ : 1400/02/05 پایانی : 3,330 درصد تغییر : 0.00 حجم : 13.37 میلیون دفعات : 631
تاریخ : 1400/02/04 پایانی : 3,330 درصد تغییر : 0.00 حجم : 12.97 میلیون دفعات : 1,146
تاریخ : 1400/02/01 پایانی : 3,330 درصد تغییر : 0.00 حجم : 29.94 میلیون دفعات : 2,299
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها